Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
IEÖ313 Beceri ve Kavram Öğretimi 927003 3 5 2

Dersin Amacı

Öğrenciler zihinsel engelli bir öğrenciye hangi beceri ve kavramları kazandıracaklarına nasıl karar verileceğini açıklar, beceri ve kavramlarla ilgili ölçü aracı hazırlar, öğrencinin beceri ve kavramlarda performans düzeyini nasıl belirleyeceklerini açıklar, belirlenen performans düzeyine dayalı olarak amaçları oluşturur ve amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak öğretim süreci yazarlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özgül Aldemir Fırat

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çuhadar, D.S. (2002). Zihinsel engelli öğrencilere yemek yeme becerilerinin kazandırılmasında ve sürekliliğinde “amaçların tüm beceri ve ileri zincirleme yaklaşımlarına göre düzenlenmesi” ile yapılan öğretimin etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Demir, H. (1996). Zihinsel engelli öğrencilere düğme dikme becerilerinin kazandırılmasında model olma ve sözel ipucuyla sunulan bireyselleştirilmiş öğretim materyalinin etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Diler, N. (2000). Zihinsel engelli öğrencilere resim-iş becerilerinin kazandırılmasında “amaçların tüm beceri ve ileri zincirleme yaklaşımlarına göre düzenlendiği bireyselleştirilmiş resim-iş becerileri öğretim materyalinin” etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. GAGNE, R.M; BRİGGS, L.J. & WAGER, W.W. (1987). Principles of Instructional Design. Second Edition, Newyork: Holt, Rinehart ve Winston GAGNE, R.M. (1965). The Learning Concepts. The School Review.75, 187-196. GAGNE, R.M. (1968). Learning Hierarchies. Educational Psychlogist,6,1-9. GÜZEL-ÖZMEN, R. (2008). Zihinsel Engelli Öğrencilere Şekil Kavramı Öğretiminde İki Öğretim Yönteminin Etkililiklerinin ve verimliliklerinin Karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences:Theory & Practice, 8(2), 647-680. KIRCAALİ İFTAR, G.; BİRKAN, B & UYSAL, A. (1997). Zihinsel Özürlü Çocuklara Kavram Öğretimi.Mesleki Eğitim Yayınları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. LEE, M.J. (1987). A Comparison of Open and Directed Teaching Styles on Creativityand Achıevement in Mathematical Concepts of Nursery School Children. Michigan: A Bell and Howell Information Company. ÖZYÜREK, M. (1987). Kavram Öğrenme ve Öğretme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16, 347- 366. ..........1983). Zihinsel yetersiz çocuklara giyinme becerilerinin kazandırılması. Uyanış, 9, 29–33. TUNCER, T. & ALTUNAY, B. (2004). Doğrudan Öğretim Modelinde Kavram Öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık. VAROL, N. (1992). Zihinsel Engelli Çocuklara Kırmızı, Sarı, Daire, Üçgen Uzun, Bir tane, İki Tane ve Kalın Kavramlarını Kazandırmada Açık Anlatım Yöntemiyle Sunulan Bireyselleştirilmiş Kavram Öğretim Materyalinin Etkililiği. Yayınlanmış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. ……………. (2009). Zihinsel Engelli Çocuklara Tane Kavramının Açık Anlatım ve Basamaklandırılmış Yöntemle Sunulmasının Etkililiği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. ........ (1996)“ Beceri Öğretiminde İpuçlarının Kullanımı ve Sistematik Geri Çekimi”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1996, Ankara. ........ (1996). Beceri öğretim materyali geliştirme ve beceri öğretiminde ipuçlarının kullanımı. G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(19), 35–46. …………(2005). Beceri öğretimi ve öz bakım becerilerinin kazandırılması. Ankara: Kök Yayıncılık. YILDIRIM-ALPTEKİN,S. (2000). Zihinsel Engelli Öğrencilere Renk ve Şekil Kavramlarının Açık Anlatım ve Basamaklandırılmış Yöntemle Sunulmasının Etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zihinsel beceriler, ayırt etme ve kavram düzeyi, ölçü aracı hazırlama, performans düzeyi belirleme, amaçların oluşturulması, açık anlatım yöntemiyle kavram sunumu, beceri çeşitleri,becerilerin kazanılma sıraları, beceride performans düzeyi belirleme, ileri ve tersine zincirleme yaklaşımlarına dayalı olarak amaçları oluşturma, ipucunun sistematik olarak çekilmesi işlem sürecinin kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
54 Ev Ödevi 10 20 1
2 Final Sınavı 1 70 1
41 Proje Sunma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
4 Quiz 2 12 24
5 Derse Katılım 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zihinsel becerilerin aşama sırası
2 Ayırt etme ve kavram düzeyindeki davranışlar
3 Ayırt etme ve kavram düzeyi için ölçü aracı hazırlama
4 Öğrencinin kavramda performans düzeyini belirleme
5 Kavram öğretimi için amaçların oluşturulması
6 Açık anlatım yöntemiyle kavram sunumu
7 Beceri çeşitleri -becerilerin kazanılma sıraları, beceri için ölçü aracı hazırlama
8 Ara Sınav
9 Beceri için ölçü aracı hazırlama
10 Beceride performans düzeyi belirleme
11 İleri ve tersine zincirleme yaklaşımlarına dayalı olarak amaçları oluşturma
12 İpuçları ve kullanımları
13 İpucunun sistematik olarak çekilmesi işlem sürecinin kullanımı
14 Eş zamanlı ipucu işlem süreci ve kullanımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222969 Öğrenmeyle ilgili temel kavramları ve öğrenmenin özelliklerini tanımlayabilecektir.
2 1222971 Öğrenmeye hazırlık becerilerini ve özelliklerini betimleyebilecektir
3 1222978 Öğrenmenin aşamalarını ve özelliklerini betimleyebilecektir.
4 1222984 Beceri öğretimi ile ilgili temel kavramları ve özelliklerini betimleyebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63319 Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili, en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç - gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen üst düzey bilgileri tanımlar.
2 63320 Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve ihtiyaçlarını belirlemeye ilişkin kullanılan yöntemlerin neler olduğunu söyler.
3 63321 Alanı ile ilgili öğretim planının öğelerini, kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerinin neler olduğunu açıklar.
4 63322 Alanı ile ilgili öğretim programlarına ilişkin nasıl uyarlama ve desenleme yapabileceğini açıklar.
5 63323 Yaşadığı çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlar.
6 63324 Özel gereksinimli bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi programlarının ne olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklar.
7 63325 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemlerin neler olduğunu açıklar.
8 63349 Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
9 63354 Alanıyla ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle inceler ve değerlendirir.
10 63355 Alanıyla ilgili karmaşık problem ve konuları tanılar, analiz eder ve tartışır, bilimsel bulgular ve kanıtlara dayalı öneriler geliştirir.
11 63356 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak bireysel ve grup çalışmaları planlar.
12 63326 Konu alanına ve öğrencilerin gereksinimlerine uygun grup ve bireysel çalışma materyalleri geliştirir.
13 63327 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
14 63328 Öğrencide hedeflenen amaçları uygun yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
15 63329 Özel gereksinimli bireylerin aileleri için aile eğitim programı hazırlayarak uygular.
16 63330 Verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
17 63350 Edindiği bilgi ve becerileri duruma uygun şekilde kullanır.
18 63351 Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
19 63352 Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
20 63353 Engellilere yönelik yapılan toplumsal çalışmalara katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif olarak görev alır.
21 63331 Grup etkinliklerine isteyerek katılır ve sorumluluk alır.
22 63334 Araştırma yapmak, kendini yetiştirmek ve karşılaştığı sorunlara çözüm bulabilmek için yaratıcı fikirler ortaya çıkarır.
23 63336 Toplumsal ve evrensel olayları/gelişmeleri izler.
24 63341 Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
25 63344 Alanına katkıda bulunacak projeler geliştirir ve etkin olarak çalışır.
26 63332 Kendisini geliştirmek için araştırarak bilgisini paylaşır.
27 63335 Yetersiz olduğu durumlarda eleştirel düşünerek gereksinim duyduğu bilgilere ulaşır.
28 63337 Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlara gönüllü bilgilendirmeler yapar.
29 63342 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
30 63348 Alanıyla ilgili iş istihdamı sağlayacak girişimlerde bulunur.
31 63333 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili uygulamalarda öngörülemeyen karmaşık durumlarla karşılaştığında sorumluluk alır ve ihtiyaç duyduğu durumlarda ilgili disiplin alan uzman ya da uzmanlarıyla çözüm üretmek için ekip çalışması yapar.
32 63346 Edindiği bilgi ve becerileri güncel olarak takip eder ve geliştirir.
33 63338 Özel gereksinimli bireylerin aileleri ile çalışırken etkili iletişim becerilerini kullanır.
34 63343 Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
35 63339 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
36 63347 Çevre koruma, iş güvenliği ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilince sahiptir.
37 63340 Özel eğitim ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).
38 63345 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 5
2 5 5 5 5 5 5 4
3 4 4 5 4 4 4 5
4 5 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek