Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBMAT102 Matematik II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

1.Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarını öğretmek 2.Türev ve integral kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak. 3.Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İlker ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Lang, S., 1987, Calculus of Several Variables, Springer Verlag, New York. 2.Lang, S., 1968, A Second Course in Calculus, Addison-Wesley Publishing Company. 3.Corwin, L.J.-Szczarba, R.H., 1995, Calculus in Vector Spaces, Marcel Dekker. 4.Protter, M.H.,1964, Modern Mathematical Analysis, Addison-Wesley Publishing Company 5.Balcı, M. 2009; Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara 6.G.B Thomas, R. L. Finney, M.D.Weir, F.R.Giordano, 2005, Thomas' Calculus, 10th Edition, Addison Wesley.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genelleştirilmiş integraller, Sonsuz diziler ve Seriler, Uzayda vektörler, Vektör-Değerli Fonksiyonlar, Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türevler, Çok Katlı İntegraller

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 66 1
4 Quiz 2 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
17 Alan Çalışması 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belirsiz integraller, temel özellikleri
2 İntegral hesaplama metotları: değişken değiştirme, kısmi integrasyon, polinom, cebirsel ve trigonometrik (rasyonel) fonksiyonların integralleri.
3 Riemann toplamları, belirli integraller ve özellikleri, analizin temel teoremi
4 Belirli integrallerde değişken dönüşümü
5 Belirli integralin uygulamaları: düzlemsel bölgelerin alanı, yay uzunluğu, Örnek problemler.
6 Belirli integralin uygulamaları: dönel cisimlerin hacmi ve yüzey alanları.Örnek problemler.
7 Genelleştirilmiş integraller.
8 Diziler, seriler, alterne seriler, kuvvet serileri, fonksiyonların seriye açılımı, (Taylor ve Maclaurın serileri )
9 Üç boyutlu uzay ve kartezyen koordinatlar, düzlemde ve uzayda vektörler, nokta, vektörel ve karma çarpımlar
10 Arasınav
11 Üç boyutlu uzayda doğrular ve düzlemler, silindirler, koniler ve küre, silindirik ve küresel koordinatlar.
12 Çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik ve kısmi türevler
13 Zincir kuralı, doğrultu türevleri, gradyant, diverjans, rotasyon ve teğet düzlemler
14 Çok değişkenli fonksiyonlar için ekstremum noktaları ve ekstremum değerleri, Lagrange çarpanları, Taylor ve Maclaurin serileri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
11225 1226565 Fonksiyonlarda integral kavramını öğrenir.
12258 1226529 İki ve üç değişkenli fonksiyonları ve onların özelliklerini kavrayabilecektir.
21607 1226531 İki ve üç değişkenli fonksiyonlarda türev kavramını bilebilecek ve onun mühendislik problemlerine uygulamasını yapabilecektir.
29684 1226548 İntegralin çeşitli uygulamalarını yapabilir, mühendislik problemlerine uygulayabilir.
29686 1226553 İki ve üç boyutlu uzayda vektörleri öğrenecektir.
32174 1226545 İki ve üç değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramını öğrenebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
11225 2 1 3
12258 1 2 3
21607 2 2
29684 5 2 2 2 4
29686 2
32174 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek