Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ609 İleri Sosyal Psikoloji 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Sosyal psikolojideki temel konuları ayrıntılı bir düzeyde inceleyebilme, ilgili kuram ve araştırmaları karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirebilme, psikolojik ve sosyal olay, olgu ve durumları sosyal psikolojik bakış açısıyla analiz edebilme ve değerlendirme becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bozkurt KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arkonaç, S. A. (2008). Sosyal psikolojide insanları anlamak: Deneysel ve eleştirel yaklaşımlar. Ankara: Nobel. Aronson, E., Wilson, T. D., Akert, M. A. (2012). Sosyal psikoloji. (çev. Okhan Gündüz). İstanbul: Kaknüs. Augoustinos, M., ve Reynolds, K. J. (Eds). (2001). Understanding prejudice, racism, and social conflict. London: Sage. Baumeister, R. F. and Finkel, E. J. (2010). Advanced social psychology. NewYork: Oxford University Press. Bilgin, N. (2006). Sosyal psikolojiye giriş. Nuri Bilgin (Ed.). (3. Baskı). İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. Brock, T.C., ve Gren, M.C. (Eds.). (2005). Persuasion: Psychological insights and perspectives (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage. Coats, E. J. & Feldman, R. S. (2001). Classic and contemporary readings in social psychology. Prentice-Hall, US. Duck, S. (2007).Human relationships (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. Freedman, J. L., Sears, D. O. ve Carlsmith, J. M. (1989). Sosyal Psikoloji. (çev. Ali Dönmez). İstanbul: İmge. Gilbert, D.T., Fiske, S.T. ve Lindzey, G. (Eds.) (2010). Handbook of social psychology (5th ed.), New York: Wiley Hewstone, M., Stroebe, W. and Klaus, Jonas. (2012). Introduction to social psychology, (Fifth Ed.). NewYork: Wiley-Blackwell. Hogg, M. A., Vaughan, G. M. (2006). Sosyal psikoloji. (çev. İbrahim Yıldız - Aydın Gelmez). Ankara: Ütopya. Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş (12. Basım). İstanbul: Evrim. Krech, D. ve Crutchfield, R. S. (1980). Sosyal psikoloji. (çev. Erol Güngör). (2. Baskı). İstanbul: Ötüken. Michener, H. A., DeLamater, J. D., Schwartz, S. H. and Merton, R. K. (1990). Social psychology. (Second Edition). San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. Oskamp, S., ve Schultz, P.W. (Eds.). (2005). Attitudes and opinions (3rd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Ruscher, J. B. & Hammer, E. Y. (2009). Current directions in social psychology. Prentice-Hall, New Jersey. Saks, M. J. and Krupat, E. (1988). Social psychology and ıts applications. New York: Harper & Row. Schneider, D. J. (2004). The psychology of stereotyping. New York: Guilford. Taylor, S. E., Peplau, L. A., Sears, D. O. (2010). Sosyal psikoloji. (çev. Ali Dönmez). (2. Baskı). Ankara: İmge. Van Lange, P. A. M., Kruglanski, A.W. and Higgins, E.T. (2012). Handbook of theories of social psychology. Tousand Oaks, CA: Sage Publications. Konularla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerdeki makaleler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal etki ve uyma Tutumlar ve tutum değişimi İletişim ve propaganda: teorik ve kavramsal çerçeve Temel ikna teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal psikolojinin tanımlanması ve tarihsel gelişimi
2 Sosyal etki ve uyma
3 Uyma davranışını etkileyen etkenler
4 Tutumlar: kavramsal çerçeve
5 Tutum ve davranış ilişkisi
6 Tutum değişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımlar
7 Tutum değişimini etkileyen faktörler
8 Ara sınav
9 Kalıplaşmış tutumlar
10 İletişim ve propaganda: teorik ve kavramsal çerçeve
11 Propaganda türleri ve propaganda örnekleri
12 Temel ikna teknikleri
13 Akademik Okumalar 13. Akademik Okumalar.docx
14 Akademik Okumalar 14. Akademik Okumalar.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294060 Sosyal psikolojideki temel konuları ayrıntılı ve ileri düzeyde inceler
2 1294061 Sosyal psikoloji kuramlarını bilir ve karşılaştırır
3 1294062 Sosyal psikoloji konularını eleştirel bir bakış açısıyla araştırır
4 1294063 Psikolojik ve sosyal olay, olgu ve durumları sosyal psikolojik bakış açısıyla analiz edebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4 3
3 4 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek