Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ613 Tutumların Ölçülmesi ve Ölçek Geliştirme 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Tutumların oluşumu, bileşenleri, değişimi ve tutumların ölçülmesine yönelik bir ölçme aracı geliştirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-------

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cohen, R.J. and Swerdlik, M. (2009). Psychological testing and assessment, (7th Ed.). NewYork : McGraw Hill. Cohen, R.J. (2009). Exercises in psychological testing. NewYork: McGraw Hill. Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-1. İstanbul: Pegem Akademi Yayıncılık. Tavşancıl, E. (2012). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık. İlgili Makaleler

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, tutum kavramının, bileşenlerinin, işlevlerinin, oluşumun ve tutum değişimi kuramlarının açıklanması, tutumlar konusundaki ölçme tekniklerinin uygulanması, ölçek maddelerini yazılabilmesi, madde analizinin yapılıp uygun maddelerin seçilebilmesi, ölçeğin geçerlik, güvenirlik analizlerinin yapılabilmesi gibi ölçek geliştirmenin temel kavramlarının ve ilkelerinin açıklanmasıdır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tutum kavramı, tutumun bileşenleri ve işlevleri
2 Tutumların işlevleri
3 Tutumların oluşumu
4 Tutumların değişimi
5 Tutumları ölçme teknikleri
6 Ölçek geliştirmenin temel kavramları ve ilkeleri
7 Ara Sınav
8 Psikolojik ölçme ve değerlendirme kriterleri
9 Belirli bir tutumun ölçülebilmesi için yapılması gereken ön hazırlık
10 Ölçek maddelerinin yazımı
11 Madde analizi ve uygun maddelerin seçimi
12 Hazırlanan ölçeğin pilot çalışması
13 Ölçeğin güvenirlik analizleri
14 Ölçeğin geçerlik analizleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294093 Ölçeklerin psikometrik özelliklerini inceler.
2 1294094 Geçerlilik ve güvenirlik kavramlarını öğrenir.
3 1294095 Ölçekler geliştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4 4 4
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek