Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YER518 Devlet Kuramları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Ders, tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla devlet olgusunu inceler. Ders, devlet olgusuna ilişkin farklı kuramsal açıklamaları irdeleyerek Türkiye’de kamu yönetimi üzerine görüş alanını genişletmeyi ve bu alanda nitelikli bilimsel çalışma yapılmasının önünü açmayı amaçlamaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders, okuma ve sınıfta tartışma bölümüyle öğrenci dönem ödevlerinin sunumu ve raporlanması bölümünden oluşmaktadır. Her öğrenci, konulara dönem başında verilen kaynakça listesi üzerinden önceden hazırlanmakta, konular sınıf tartışmasıyla işlenmektedir. Öğrenciler tartışılan her kaynak kitap üzerine kısa bir değerlendirme yazısı teslim etmekle yükümlüdür. Dersin öğrencileri bir dönem sonu ödevi hazırlamak ve bunu sınıfa sunmanın yanı sıra yazılı olarak teslim etmekle yükümlüdür. Dönem ödevi konuları, öğrencinin ilgi alanına göre değişebilmekle birlikte, çalışma konusunun seçimini kolaylaştırmak üzere, öğrenciye kimi seçenekler sunulmaktadır. Değerlendirme a) derse devam, b) dönem içi hazırlık ve tartışmalara katılım, c) kısa değerlendirme yazıları, d) dönem sonu ödevi sunuşu ve e) dönem sonu ödevi raporu temelinde yapılmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cem Eroğul, Devlet Nedir?, İmge Kitabevi, Ankara. Christopher Pierson, Modern Devlet, Çev. Dilek Hattatoğlu, Çivi Yazıları, İstanbul 2002. Martin Cornoy, Devlet ve Siyaset Teorisi, Çev. Simten Coşar vd., Dipnot Yayıncılık, İstanbul 2014. Mark Neocleous, Devleti Tahayyül Etmek, Çev. Akın Sarı, Nota Bene, Ankara 2014. Haldun Gülalp, Kapitalizm, Sınıflar ve Devlet, Çev. Osman Akınhay-Abdullah Yılmaz, Belge Yayınları, İstanbul 1993. Birgül A. Güler, Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, İmge Kitabevi, İkinci Baskı (ilk baskı 1996), Ankara 2010. Sonay Bayramoğlu, Yönetişim Zihniyeti: Türkiye’de Üst Kurullar ve Siyasal İktidarın Dönüşümü, İletişim Yayınları, İstanbul 2005. Nuray E. Keskin, Türkiye’de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitabevi, Ankara 2009. Jean-Claude Paye, Hukuk Devletinin Sonu, Çev. Demet Lüküslü, İmge Kitabevi, Ankara 2008. Mark Neocleous, Güvenliğin Eleştirisi, Çev. Tonguç Ok, Nota Bene, Ankara 2014. Vecihi Timuroğlu, “Mitolojide Devlet Bilgisi”, Memleket Siyaset Yönetim Dergisi, 2006/I, s. 1-40. Franz Oppenheimer, Devlet, Çev. Alaeddin Şenel-Yavuz Sabuncu, 2. Baskı, Engin Yayıncılık, İstanbul 1997. Marc Abeles, Devletin Antropolojisi, (Çev. Nazlı Ökten), Kesit Yayıncılık, İstanbul 1998. Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, (Çev. Mehmet Sert ve Nedim Demirtaş), Munuit Yayınevi, İstanbul 1991. Farabi, El-Medinet’ül Fazıla (İdeal Devlet) İbni Haldun, Mukaddime. Cemal Bali Akal, Devlet Kuramı, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Devlet kavramının tarihsel ve toplumsal boyutları; devlet-toplum-sınıf ilişkilerinin tarihsel ve mekânsal bağlamda değişen doğası; modern devletin (kapitalist-sosyalist-üçüncü dünya) geçirdiği dönüşümler; devletin liberal, kurumsalcı, eleştirel yaklaşımlarca (toplumsal alanı belirleyen-tanımlayan bir özne, toplumsal alan tarafından belirlenen bir bağımlı değişken, bir toplumsal ilişki ya da bir mücadele alanı olarak) nasıl kavramsallaştırıldığı; çağdaş siyasal sistemlerde devlet-toplum ilişkilerinin doğası; Türkiye’de devlet-toplum ilişkisi ve devlette reform olgusu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 13 25 1
10 Tartışma 13 25 1
28 Makale Kritik Etme 13 25 1
34 Okuma 13 25 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
19 Beyin Fırtınası 13 3 39
20 Rapor Hazırlama 1 22 22
21 Rapor Sunma 1 9 9
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
34 Okuma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanımı ve Genel Bilgilendirme
2 Devletin Doğası ve İşlevleri: Tarihsel Değerlendirme
3 Devletin Doğası ve İşlevleri: Modern Devletin Gelişimi
4 Modern Devletin Geçirdiği Dönüşümler
5 Devlet ve Siyaset Teorisi
6 Liberal yaklaşımlar
7 Eleştirel yaklaşımlar
8 Kurumsalcı yaklaşımlar
9 Türkiye'de modern devletin gelişimi
10 Türkiye'de devlet-toplum ilişkisi
11 Türkiye'de devlet reformu olgusu
12 Türkiye'de devlet reformu olgusu
13 Öğrenci ödev sunuşları
14 Öğrenci ödev sunuşları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443216 Devlet olgusunu tarihsel ve toplumsal boyutlarıyla analiz eder.
2 1443231 Türkiye’de devlet-toplum ilişkisini irdeler.
3 1443240 Devlette reform olgusunu açıklayabilir.
4 1443252 Modern devletin geçirdiği dönüşümleri karşılaştırabilir.
5 1443296 Kamu yönetimi üzerine nitelikli bilimsel çalışma yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76577 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 76578 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 76579 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 76580 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 76581 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 76582 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 76583 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 76584 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 76585 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 76586 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 76587 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 76588 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 76589 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.