Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YER526 İklim Değişikliği ve Bütünleşik Afet Yönetimi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Son yıllarda insan faaliyetleri kaynaklı sera gazlarındaki artış iklim değişikliğine neden olmaktadır. Küresel iklim değişikliği doğal ve sosyo-ekonomik çevre üzerinde çeşitli etkilere sahiptir. İklim değişikliğine bağlı olarak doğal afetlerin daha sıklıkla ve daha büyük ölçeklerde meydana gelmesi bekleniyor. Bu durum özellikle iklim değişikliği kaynaklı kriz yönetimini gündeme getirmektedir. Türkiye’de de afet yönetimindeki eksikliklerin ve aksaklıkların iyi etüt edilerek kriz yönetimi alanında yol haritasının belirlenmesi önemli bir konudur. Yeni yönetim stratejilerindeki gelişmeler ve kamu yönetiminde çağdaş yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olmak, acil durumlar için uygulanabilir yönetim tekniklerini tanıtmak, iklim değişikliğinin Türkiye’ye etkilerini ortaya koymak, kriz yönetimlerine ilişkin Türkiye’nin konumunu değerlendirebilmek, yerel ve ulusal düzeyde uygulanabilir modeller geliştirerek geleceğin sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerini tanımlamak başlıca amaçlardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı YÖNTEN BALABAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bütünleşik Afet Yönetimi (2017). Zerrin Toprak Karaman, Asuman Altay (Edt), Birleşik Matbaacılık, İzmir. Anthony Giddens (2013); İklim Değişikliği Siyaseti, (çev: Erhan Baltacı), Phoenix Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Küresel iklim değişikliğinin nedenlerinin, sonuçlarının ve olumsuz etkilere karşı alınacak önlemlerin öğretilmesi, doğal afet türlerini ve özelliklerini tanımak, doğal afetlere ek olarak , insan kaynaklı afetlere ilişkin bilgi vermek ve özellikle kentsel alanlarda ne tür etkilere sahip olduğunu bilmek, uygulanabilecek yönetim stratejilerini geliştirmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ VE ETKİLERİ
3 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE KÜRESEL ADIMLAR- I
4 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE KÜRESEL ADIMLAR-II
5 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
6 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE-I
7 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE-II
8 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AFET İLİŞKİSİ: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
9 BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
10 TÜRKİYE’DE AFETLER VE AFET MEVZUATININ GELİŞİM SÜRECİ
11 TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİNE İLİŞKİN İDARİ YAPILANMA
12 KÜRESEL ÖRGÜTLER VE AFET YÖNETİMİ
13 ÜLKE ÖRNEKLERİYLE AFET YÖNETİMİ DENEYİMLERİ
14 İNSAN KAYNAKLI AFET YÖNETİMİ

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1290644 Küresel iklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri konusunda bilgi sahibi olmak
2 1290645 Doğal afet tipleri ve afet yönetimi sürecinin temel aşamalarını öğrenmek
3 1290646 Afet yönetimine ilişkin kamu yöneticisinin değişen ve güçlenen rolünü tanımak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68845 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 68846 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 68847 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 68848 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 68849 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 68850 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 68853 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
8 68856 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9 68857 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10 68851 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
11 68854 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
12 68852 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
13 68855 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5
2 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4
3 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek