Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK508 Kamu Yönetimi ve Reform 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Ders, kamu reformlarının tüm ülke yaşamını derinden etkilediği 21. yüzyıl başlarında, kamu yönetiminde değişim sürecini açıklamayı ve bu çerçevede reform kavramının tarihsel temelde kapsamlı bir çözümlemesini yapmayı amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nuray E. KESKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güler; Birgül A., Nuray E. Keskin, “Devlet Reformunu Tarihten Çalışmak”, Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, Ed: Şinasi Aksoy-Yılmaz Üstüner, Nobel Yayınları, Ankara 2007, s. 101- 152. Nuray E. Keskin, Türkiye'de Devletin Toprak Üzerinde Örgütlenmesi, Tan Kitabevi, Ankara 2009. Nuray E. Keskin, “50’li Yıllarda Kamu Yönetimi”, Yayımlanmamış Çalışma, Temmuz 2014. Nuray E. Keskin, “Türkiye’nin Rasyonel Bürokrasi Arayışı: 1930’lardan 2000’lere Değişmeyen Ne?”, Prof. Dr. Tayfur Özşen Anısına 70. Yaş Armağanı, YAYED Yayını, Ankara 2014, s. 496-505. Açıklamalı Yönetim Zamandizini, 4 Cilt, Ankara Üniversitesi Yayını. Ders notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu yönetiminde reform olgusu, coğrafi sınırlama bakımından, Türkiye temelinde incelenmektedir. Zaman sınırlaması ise 18. yüzyılın ikinci yarısından başlamaktadır. Osmanlı tarihinde Fransız Devrimi yıllarına denk düşen ve III. Selim ile başlatılabilecek olan irdeleme süresi, Osmanlı dönemi boyunca “ıslahat”, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında “inkılap”, 30’lu ve 40’lı yıllarda “rasyonalizasyon”, 1945-1980 arasında “idari reform”, 1980’den günümüze kadar “yapısal reform” terimleriyle kodlanarak farklı dönemlere ayrılabilir. Dersin odaklandığı dönem “yapısal reform dönemi”dir; ancak, reform olgusunun özgün yönlerini ve tarihsel özelliklerini görebilmek amacıyla daha önceki dönemler de ders kapsamına alınmıştır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 75 1
5 Derse Katılım 13 25 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 35 35
2 Final Sınavı 1 35 35
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 2 35
34 Okuma 14 2 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu Yönetimi ve Reform Temel Kavramlar Kamu Yönetiminde Değişme
2 Türkiye'de kamu yönetimi: Yapısal özellikler Türkiye'de tarihsel reform türleri
3 Osmanlı'da reform yazıları
4 Notlu reform kaynakçası: 17. ve 18. yüzyıllar
5 Osmanlı dönemini anlamak
6 Notlu reform kaynakçası: 19. yüzyıl
7 II. Meşrutiyet'te yeni düzen arayışı
8 Inkılaplar dönemi: 1920'li yıllar
9 Yabancı uzmanlar dönemi: 1930'lu yıllar
10 Yeni dünya düzeni ve rasyonalizasyon: 1940'lı yıllar
11 Teknik yardım ve idari reform: 1950-1980
12 Yapısal uyarlama reformları: 1980-2000
13 Yönetişim reformları: 2000-...
14 Güncel reform örnekleri: İç kontrol, etik, bütünşehir
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1530522 Kamu yönetiminde değişim sürecini açıklar.
2 1530523 Reform kavramını tarihsel temelde çözümleyebilir.
3 1530524 Türkiye'de kamu yönetiminin tarihsel karakteristik özelliklerini tanır.
4 1530525 Reform hareketlerini tarihsel bağlamı içinde değerlendirir.
5 1530526 Tarihsel karşılaştırma yöntemini kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76563 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 76564 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 76565 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 76566 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 76567 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 76568 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 76569 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 76570 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 76571 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 76572 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 76573 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 76575 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 76576 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek