Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK512 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Modern çağ öncesi geniş bir bakış açısıyla dünya siyasetindeki olayları incelemek ve bugüne ışık tutmak. Özellikle I. Dünya ve II. Dünya Savaşından sonraki siyasi gelişmelerden günümüze kadar olan tarihi süreci öğrenip, değerlendirmek ve değişen dengeleri kavramak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doc. Dr. İlhan Aksoy

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Armaoğlu, Fahir, Siyasi Tarih, Ankara 1973, Uçarol, Rifat, Siyasi Tarih (1789-1999), İstanbul 2000. Ateş, Toktamış, Siyasal Tarih, İstanbul 1982, Bowle, John, Worl History, New York 1958 Brzezinski, Zbigniw, Büyük Çöküş, (çev. G. Keskil, G. Pakkan), Ankara 1990. Oral Sander, İlkçağlardan Günümüze Siyasi Tarih, Ankara 2003 Chateaubriand, A. De, Napoléon Bonaparte, (çev. Yaşar Nabi), İstanbul 1969. Gaxotte, Pierre, Fransız İhtilali Tarihi, (çev. S. Tiryakioğlu), İstanbul 1962. Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığı, I. Dünya Harbinde Türk Harbi, c.I-VIII, Ankara 1970 Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, s. V,VI, VII Ankara 1956. Sagay, Reşat, XIX. ve XX. Yüzyıllarda Büyük Devletlerin Yayılma Siyasetleri ve Milletlerarası Önemli Meseleler, İstanbul 1972. Shaw, Stanford J.,Shaw, Ezel Kural,Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İstanbul 1983. Soboul, Albert, 1789 Fransız İnkılâbı Tarihi, (çev. Şerif Hulusî), İstanbul 1969. Sorel, Albert, Avrupa ve Fransız İhtilâli, (çev. N. S. Örik), İstanbul 1949 Taylor, Ajp, History of World War I, London 1974

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fransız Devrimi`nden günümüze kadar uzanan dönemde dünya ve özellikle Avrupa tarihinde meydana gelen önemli siyasal gelişmeler ve bu bağlamda devletlerarası ilişkiler dersin kapsamını oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 1 40 40
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve dersin genel bir özeti
2 Fransız devrimi ve sonuçları, Viyana Kongresi, 1830-1848 devrimleri
3 Osmanlı rönesansı ve Batı Avrupa ile gelişen diplomasi, Aydınlanma'nın etkileri
4 Emperyalizm, XIX. yüzyılda Avrupa ve Osmanlı diplomasisi
5 Avrupa-Dışı Dünya: Batı karşıtı hareketler, Amerika, Orta ve Doğu Asya gelişmeleri
6 Osmanlı Devletinin parçalanması ve I. Dünya savaşı öncesi bunalımlar, I. Dünya savaşı ve sonuçları
7 1919-1939 yılları arasındaki Dönemin Gelişmeleri
8 Ara Sınav
9 İkinci Dünya Savaşı (1939-1945)
10 Savaş Sonrasında Dünya Güçler Dengesi ve Gelişmeleri
11 Uluslararası İlişkilerde Yeni Etkenler, Doğu ve Batı
12 Avrupa'nın Altın Çağı ve Türk Modernleşmesi
13 Soğuk Savaş ve Türk Dış Politikası
14 Soğuk Savaş Dönemi Gelişmeler
15 Yeni bir Avrupa ve Yeni Türkiye
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295057 Siyasi Tarih alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur.
2 1295058 Siyasi Tarih ile ilgili karmaşık olay, gelişme ve konuları belirler ve analiz eder.
3 1295059 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Siyasi Tarih ile ilgili konularda bilgilendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68831 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 68832 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 68833 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 68834 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 68835 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 68836 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 68839 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
8 68843 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9 68844 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10 68837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
11 68840 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
12 68838 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
13 68841 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.