Program Tanımları

Kuruluş

Üniversitemiz Rektörlüğünün 24.02.1988 tarih ve SR.076.10819 sayılı önerisi ve Yürütme Kurulunun 23.08.1988 tarihli toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Programa I. ve II. öğretim olmak üzere 45'er öğrenci alınmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu bölümünü bitirenlere "Tıbbi Görüntüleme Teknikeri" unvanı verilir

Kabul ve Kayıt Koşulları

TYT puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Program Profili

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP), beşinci seviye meslek standartlarına dayalı, iş gücü piyasası, meslek yüksekokulları ve mesleki teknik orta öğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar; Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. İstihdam edilebilecek alanlar; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Radyoloji üniteleri ve Tıbbi Görüntüleme Merkezleridir. Doktor tarafından istenen Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans, Mamografi, Ultrasonografi gibi birimlerinde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet verirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-Hemşirelik
-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

bölümlerine DGS ile geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Yönetmelik gereği bir vize ve bir final yapılması zorunludur. Uygulama dersleri için ayrıca dönem içi faaliyetler için de not verilebilir. Öğrenci başarı notu hesaplanırken vizenin %40'ı ve finalin %60'ı alınır ve bağıl değerlendirmeye tabii tutulur. Bağıl değerlendirme (Çan Eğrisi) sonucunda başarılı olan öğrenciler dersi geçmiş olur.

Mezuniyet Koşulları

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’ndan mezun olmak için 120 AKTS lik dersleri almış ve başarılı olmak gerekir

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr.Gör. Burak Oğuzhan KARAPINAR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
0 362 3121919-4128
burakoguzhan.karapinar@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Branş dersleri Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından destek verilmektedir. Derslerin uygulamaları için Tıp Fakülteside Radyoloji Anabilim Dalının altyapı olanaklarından yararlanılmaktadır. Ayrıca okulumuzun kampüs içinde olması nedeniyle servis derslerine ilgili alanın uzman öğretim üyeleri ve öğrencilerin üniversite sosyal aktivitelerine katılması olanağı sağlamaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76247 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, temel ve klinik tıp bilimleri hakkında yeterli bilgiye sahip olan, iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilen, nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.
2 72940 Radyoterapi ve nükleer tıp alanında gerekli temel bilgilere sahip olacaktır.
3 72941 Meslek etiği, hasta hakları mevzuatı, halk sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma konusunda bilince sahip olacaktır.
4 76222 Gelişen teknolojiler alanında uygulanabilecek teknikleri donanımda kullanabilen bilgi ve iletişim becerileri, bilgiyi sentezleme becerisine sahiptir.
5 76220 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
6 76221 Kazanılan temel bilgi ve beceriler kritik düzeyde geliştirilir.
7 76219 Etkili bir iletişim ile meslektaşlar, hastalar, yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları.
8 78000 Alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzey düzeyinde bir yabancı dil kullanarak iletişim kurar.
9 76218 Bilimsel ve ahlaki kurallara göre mesleki etik ve mesleğe yönelik veri toplama aşaması oyununa ilişkin farkındalık kazanır.
10 76223 Güncellenen bilgileri profesyonel olarak değerlendirir ve uygular.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
TGT101 Anatomi Zorunlu 2 0 0 2 5
TGT103 Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2 5
TGT105 Fizik Zorunlu 2 0 0 2 3
TGT109 Tıbbbi ve Radyolojik Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
TGT111 Tıbbi Görüntüleme-I Zorunlu 4 2 0 5 8
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
TGT102 Kimya Zorunlu 2 0 0 2 3
TGT108 Tıbbi Görüntüleme-II Zorunlu 2 8 0 6 15
TGT110 Radyolojik Anatomi Zorunlu 2 2 0 3 6
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHMY-III SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2 3
TGT205 Radyoterapi Zorunlu 2 2 0 3 4
TGT215 Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma Zorunlu 2 0 0 2 3
TGT217 Sağlık Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
TGT219 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
TGT221 Tıbbi Görüntüleme-III Zorunlu 0 16 0 8 9
TGT223 Nükleer Tıp Zorunlu 2 4 0 4 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TGTSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 18 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHMY201 İşaret Dili 2 0 0 2 3
SHMY203 Kitap ve Yorum 2 0 0 2 3
SHMY205 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2 3
SHMY207 Diksiyon ve Hitabet 2 0 0 2 3
SHMY209 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2 3
SHMY211 Sosyal Sorumluluk Projeleri 2 0 0 2 3
SHMY213 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 2 0 0 2 3
SHMY215 Arapça 2 0 0 2 3
SHMY217 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2 3
SHMY219 Fotoğrafçılık 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TGT206 İlk Yardım 2 0 0 2 3
TGT208 İletişim 2 0 0 2 3
TGT210 Çevre Koruma 2 0 0 2 3
TGT214 Tıbbi Görüntüleme-IV 0 16 0 8 13
TGT216 Temel Sağlık 2 0 0 2 5
TGT218 Meslek Etiği 2 0 0 2 3
TGT220 Mesleki Saha Uygulamaları 2 32 0 18 30