Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON301 Introduction to Econometrics I 927001 3 5 7

Dersin Amacı

İktisadi ilişkilerin ampirik yöntemlerle incelenmesinde ham verinin elde edilmesinden sonuçların yorumlanmasına varan ekonometrik analiz sürecinin aşamalarının aktarılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Pelin Akçagün

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

D.N.Gujarati, Temel Ekonometri, Literatür Kitabevi, 2001 Introductory Econometrics: A Modern Approach 3th Edition, Jeffrey Wooldridge, South-Western College Pub, 2005. Introduction to Econometrics 2nd Edition, James H. Stock and Mark W. Watson, Addison Wesley, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Tek Denklemli Regresyon Modelleri: En Küçük Kareler Yönteminin Varsayımları, Tahmincilerin Özellikleri, Hata Terimine İlişkin Varsayımlar, Sonuçların Yorumlanması; Çoklu Regresyon Çözümlemesi: Tahmin Sorunu, Kısmi Korelasyon-Korelasyon-Belirlenme Katsayısı İlişkileri, Hipotez Testleri; Doğrusal, Logaritmik ve Yarı-Logaritmik Fonksiyonlar, Klasik Model Varsayımların İhlali: Çoklu Doğrusal Bağlantı, Değişen Varyans, Otokorelasyon, Model Kurma Hataları, Ölçme Hataları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 6 84
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
34 Okuma 1 3 3
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 1 2
54 Ev Ödevi 2 9 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiksel kavramların gözden geçirilmesi. İktisadi teorinin ampirik açıdan değerlendirilmesinin önemi. Ekonometrik bir analizin aşamaları.
2 En küçük kareler yöntemi: Regresyon modelinin tahmin edilmesi, sonuçların iktisadi yorumu. Klasik model varsayımları, tahmincilerin özellikleri. Econ 301_PS1.pdf
3 Bağımlı değişkendeki değişimin analizi, modelin anlamlılığı, modelin açıklama gücü. Econ 301_PS2.pdf
4 Modelin ve tahmincilerin varyans ve standart hataları, güven aralıkları, aralıklı öngörü, hipotez testleri. Econ 301_PS3.pdf
5 Farklı matematiksel kalıplar ve bunların yorumları. ARASINAV I Econ 301_PS4.pdf
6 Klasik model varsayımlarından sapmalar: Değişen Varyans.
7 Klasik model varsayımlarından sapmalar: Çoklu doğrusallık. Econ 301_PS5.pdf
8 Klasik model varsayımlarından sapmalar: Otokorelasyon. Econ 301_PS6.pdf
9 ARASINAV II
10 Model kurma hataları. Econ 301_PS7.pdf
11 Nitel Açıklayıcı Değişkenler. Econ 301_PS8.pdf
12 Nitel Açıklanan Değişken: Doğrusal olasılık modeli, LOGIT modeli. Econ 301_PS9.pdf
13 Model seçim kriterleri: R-kare, düzeltilmiş R-kare, Akaike bilgi kriteri.
14 Uygulamalı çalışma.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239844 Bu dersin sonunda öğrenciler iktisadi bir olayı ampirik olarak incelemek amacıyla regresyon analizini uygulayabilir, istatistiksel ve iktisadi açıdan ulaşılan sonuçları değerlendirebilir.
2 1239845 Ekonometrik analiz süreciyle ilgili teorik bilginin yanı sıra öğrenciler konuyla ilgili yazılımları kullanarak bilgisayar ortamında basit ekonometrik analizleri yapabilir.
3 1239846 Dersi tamamlayan öğrenciler regresyon analizine dayanan akademik çalışmaları yorumlayabilir düzeyde olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 5 5 5
3 5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek