Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON305 Monetary Theory and Policy 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Ekonomide parasal olguların parasal gelişmelerin öğrenciler tarafından algılanması ve teorik düzeyde analizinin yapılmasını sağlamak, ekonomik sistemde para politikasının işleme mekanizmalarını öğretmek, farklı ekonomik koşullarda uygulanabilecek para politikalarının analizini yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Özgür ÖZAYDIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Kaynaklar Paya, Merih (2007), Para Teorisi ve Para Politikası, 4. Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul. Orhan, Osman Z. ve Seyfettin Erdoğan (2008); Para Politikası, Yazıt Yayın Dağıtım, Ankara. Akdiş, Muhammet (2006), Para Teorisi ve Politikası, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara. Öztürk, Nurettin ve Ali Sözdemir (Eds.)(2011), Makro İktisat, Lisans Yayıncılık, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar Öztürk, Nurettin (2007), “Sermaye Akımlarının Ulus Devletin Bağımsız Makroekonomik Politika Uygulama Yeteneğine Etkileri: Türkiye Örneği”, Küreselleşme ve Ulus Devlet, Ekin Kitabevi, Bursa 2007. Öztürk, Nurettin ve Hörüşen Karabıyık (2007), “Rekabet Stratejileri ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulanabilecek Rekabet Stratejilerinin Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1) Öztürk, Nurettin ve Mehmet Kılıç, “Finansal Krizleri Önlemede Son Ödeme Mekanizması: 1994 ve 2001 Krizlerinde Türkiye Uygulaması”, Küreselleşme Üzerine Notlar, Ed. Oğuz Kaymakcı, Nobel Yayınları, Ankara, 2007. Öztürk, Nurettin ve Mehmet Kılıç; “Bir Finansal Güvenlik Ağı Olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetlemeleri: Türkiye Uygulaması”, 21. Yüzyılda Rusya, AB ve Türkiye’den Yansımalar, Ed. Oğuz Kaymakcı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2007. TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi [http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html]

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Paranın tanımı, fonsiyonları, para kullanımının değişik evreleri, finansal sistemde bankalar ve merkez bankaları bilanço analizleri, para talebi teorisi, para arzı teorisi, parasal aktarma mekanizmaları, faiz teorisi, para politikası (tanımı, türleri, göstergeleri, amaçları, araçları vb.), açık ekonomide makroekonomik denge ve para politikası (IS-LM-BP modeli), Klasik Teori, Keynesyen Teori, Monetarist Teori, Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen Teorilerde para politikasının etkinliği, para politikası stratejileri (parasar hedefleme, döviz kuru hedeflemesi, enflasyon hedeflemesi).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Paranın tanımı, fonksiyonları, özellikleri, para kullanımının değişik devreleri ve para sistemleri, para miktarı tanımları, para rejimleri ve temel ilkeleri, mal piyasaları ile para piyasalarının karşılaştırılması, kredi, para basma hakkı ve senyoraj
2 Finansal sistemde parasal kurumlar; finansal sistem kavramı, finansal aracı kuruluşlar, Merkez Bankası (temel yetki ve görevleri, bilanço analizi), bankalar ve bankacılık sistemi (bilanço analizleri)
3 Para Talebi Teorisi: geleneksel para talebi teorileri (Fisher’in miktar teorisi, miktar teorisinin Cambridge yorumu), Keynesyen para talebi teorisi, Portföy Teorileri: (Makroekonomik Portföy Teorisi), M. Friedman’ın Yeni Miktar Teorisi
4 Para Arzı Teorisi: para arzı süreci, mekanik model ve bankaların kaydi para yaratması, açık piyasa işlemlerinin banka mevduatlarına etkileri, mevduat-nakit-M1-M2 para çoğaltanları,
5 Para arzının aktarım mekanizması, (para arzının ekonomiyi etkileme kanalları) para arzının endojenliği-egzojenliği, para arzı teorisinin yorumları,
6 Faiz Teorisi: eski faiz teorileri, para arzı ve faiz, Faiz Strüktürü Teorisi, faizin varlığını açıklamaya yönelik teoriler, faizin oranını açıklamaya yönelik teorik yaklaşımlar
7 Para politikasının tanımı, türleri, göstergeleri; para politikasının amaçları, para politikasının genel araçları: [açık piyasa işlemleri, reeskont politikası, zorunlu karşılıklar politikası], para politikasının özel araçları, para politikası uygulamalarında gecikme sorunu,
8 Açık ekonomilerde makroekonomik denge ve para politikası, IS-LM analizi: Mal piyasasında denge ve IS eğrisi (IS eğrisinin elde edilişi, kayması, eğrinin eğimi), para piyasasında denge ve LM eğrisi (LM eğrisinin elde edilişi, kayması, eğrinin eğimi); para ve mal piyasasında eşanlı denge, para ve maliye politikalarının etkinliği
9 Ödemeler dengesi ve para; döviz kurları ve kur rejimleri, uluslar arası piyasalarda mal fiyatları, uluslar arası faiz düzeyi (tek faiz kuramı), dışa açık ekonomilerde talep yönlü politikalar (Mundell- Fleming Modeli): IS-LM-BP analizi; ödemeler bilançosu (BP) dengesinin sağlanması, (BP’nin elde edilişi, eğimi, kayması), tam veya sınırlı sermaye hareketliliği durumunda esnek veya sabit döviz kuru sistemlerinde para ve maliye politikalarının etkinliği
10 KLASİK TEORİ ve para politikası: klasik teorinin temel varsayımları, klasik teoride toplam arz eğrisi (AS) ve elde edilişi, klasik teoride toplam talep eğrisi (AD) ve elde edilişi, para arzı ve para talebi, ödünç verilebilir fonlar piyasası ve faizin oluşumu, klasik yaklaşımda para politikası// KEYNESYEN TEORİ ve para politikası: Keynes’in klasik iktisada getirdiği eleştiriler, Keynesyen yaklaşımda toplam arz, keynes etkisi, keynesyen para talebi teorisi, keynesyen parasal aktarım mekanizması, keynesyen teoride para politikasının etkinliği (IS-LM eğrileri ile),
11 MONETARİST TEORİ: Monetarist teorinin ortaya çıkışı ve gelişimi, Monetaristlerin temel önermeleri, doğal işsizlik oranı ve Phillips eğrisi analizi, Monetarist teoride para talebi ve para arzı, Monetarist aktarma mekanizması, Monetarist teoride para politikasının etkinliği
12 YENİ KLASİK TEORİ: teorinin ortaya çıkışı ve gelişimi, Rasyonel Beklentiler Hipotezi, Politika Etkinsizliği Teoremi, rasyonel beklentiler ve Phillips eğrisi, Lucas Arz Eğrisi, Lucas arz eğrisinin elde edilişi, Yeni Klasik yaklaşımda para politikası: beklenen ve beklenmeyen bir parasal genişlemenin etkileri
13 YENİ KEYNESYEN TEORİ: Genel olarak Yeni Keynesyen Teori, yapışkan fiyat modeli, Yeni Keynesyen teoride kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif olma nedeni, Yeni Keynesyen modelde kısa dönem toplam arz eğrisi (SAS)’nin elde edilişi, yapışkan ücret modeli, beklenen reel ücret değişmelerinin etkileri, hysteresis hipotezi ve işsizlik, sermaye piyasası ile ilgili Yeni Keynesyen görüş, Yeni Keynesyen teoride para politikası: beklenen ve beklenmeyen bir parasal genişlemenin etkileri
14 PARA POLİTİKASI STRATEJİLERİ: Döviz kuru hedeflemesi-Kur Çapası ( Döviz Kuru Hedeflemesinin Avantajları/Dezavantajları), Parasal Hedefleme-Para Çapası veya Merkez Bankası Bilanço Hedeflemesi (Parasal Hedeflemenin Avantajları/ Dezavantajları), Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi (Enflasyon Hedefinin Başlangıç Unsurları, Enflasyon Hedefinin Avantajları/Dezavantajları)
15 ENFLASYON VE PARASAL İSTİKRARSIZLIK: Enflasyonun tanımı, enflasyonun hesaplanması, hızlarına göre enflasyon, talep enflasyonu, maliyet enflasyonu, enflasyonun maliyetleri, enflasyon vergisi, enflasyonist ortamlarda ücret ve fiyat endekslemeleri, enflasyonla mücadele yolları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463784 Para arzı tanımlarını öğrenir.
2 1463785 Para arzı teorilerini bilir.
3 1463786 Para politikası araçlarını öğrenir.
4 1463787 Parasal aktarım mekanizmasını öğrenir.
5 1463788 Para politikası uygulamalarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5
3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5
5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek