Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ADM201 History of Political Thought I 927003 2 3 5

Dersin Amacı

Modern siyasal düşünceyi çok boyutlu olarak anlayabilmek ve tartışabilmek için Antik Yunan'dan bugüne siyasal düşünce ve siyaset felsefesinin temel tema ve kavramlarının tarihsel gelişimleri içinde özümsenmesi gerekmektedir. Bu itibarla dersin temel amacı, siyasal düşüncenin Antik Yunan'dan Rönesans-Reform dönemine kadar olan dönemdeki gelişimini ve değişimini ele almaktır. Temel odak noktası siyasal düşünceleri kendi tarihsellikleri içinde incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Özge Yaka

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Mete Tuncay (der.), Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi, Cilt I: Eski ve Orta Çağlar, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 2- Mehmet Ali Ağaoğulları (der.), Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, İstanbul: İletişim Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antik Yunan'da Polis ve Siyaset, Antik Yunan'da Doğa Filozofları ve Sofistler, Sokrates, Platon ve Aristoteles - Helenistik Düşünce ve Roma Düşüncesi, Ortaçağ ve Skolastik, Rönesans ve Reform

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 47 47

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Antik Yunan'da Polis ve Siyaset Sokrates Öncesi Felsefe: Doğa Filozofları ve Sofistler
2 Sokrates
3 Platon
4 Platon
5 Aristoteles
6 Aristoteles
7 Helenistik Düşünce: Stoa ve Epikuros
8 Roma Düşüncesi: Polybios ve Cicero
9 Hristiyanlığın Doğuşu ve Hristiyan Düşüncesi Augustinus
10 Ortaçağ ve Feodalite: İki Kılıç Kuramı ve Thomas Aquinas
11 Ortaçağ'ın Sonu ve Dini İktidarın Sınırları: William of Ockham ve John of Salisbury
12 Reform: Luther, Münzer ve Calvin
13 Rönesans

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
87610 1241542 Siyasi düşünce tarihinin temel figür ve karvamlarını tarihsel bir perspektifle ve birbirleriyle ilişki içinde öğrenmek
87611 1241543 Devlet, iktidar, egemenlik gibi siyasal düşüncenin temel kavramlarının tarihsel gelişimini incelemek
87612 1241544 Modern siyasal kuramın tarihsel köklerini ve temel kavramlarını kavrayabilmek
87613 1241545 Siyasal kuram alanında tarihsel bir bakış ve analiz yetisi kazanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
87610 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 5 5
87611 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4
87612 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
87613 4 5 5 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek