Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ADM202 History of Political Thought II 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Rönesans ve Reform dönemlerinden itibaren temellendiği kabul edilen modern siyaset düşüncesine 20. yüzyıla kadar katkıda bulunan düşünürlerin siyasal fikir ve önerilerini derinlemesine analiz etmek ve günümüz siyasal düşüncesinin temellerini görmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Fatih Durgun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Derste anlatılanlara ek olarak anlatılan her bir konu için eleştirel ve farklı yaklaşımlara sahip siyaset teorisyenlerinin eserleri önerilmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Ali Ağaoğulları (Editör),Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler, İletişim Yayınları, 2013 David Schultz ve Donald Tannenbaum, Siyasi Düşünce Tarihi, Liberte Yayınları, 2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste Makyavel'den Rousseau ve Locke'ta görülen Aydınlanma düşüncesine, Marxizmden Liberalizme siyasal düşünceler tarihinin belirleyici ekollerinin devlet, toplum,siyaset, düşünce gibi farklı alanlardaki yakjlaşımları karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektiften değerlendirilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Modern Siyaset Düşüncesine Giriş ve Metodolojik Tartışma
2 Rönesans Düşüncesi Bağlamında Niccolo Machiavelli ve Modern Siyaset Düşüncesinin Doğuşu
3 Marin Luther,John Calvin ve Reformasyon Siyaset Düşüncesi
4 Yöneten-Yönetilen İlişkilerine Aykırı Bakışlar: Etienne de La Boetie ve Monarkomaklar
5 Jean Bodin ve Modern Egemenlik Kuramı
6 Yapay Devlet ve Sözleşmeci Görüşler: Althusius, Grotius be İspanyol Altın Çağı
7 Thomas Hobbes , Leviathan ve Modern Devlet
8 Spinoza, Özgürlük ve Devlet
9 John Locke ve Liberal Devlet Kuramına Doğru
10 Ara Sınav
11 Aydınlanma Siyaset Düşüncesi ve Jean Jacques Rousseau'nun Eleştirel Toplum Sözleşmesi Kuramı
12 Montesquieu'nun Güçler Ayrılığı İlkesi: Siyasete Sosyolojik Yaklaşım
13 Modern İdeolojiler (Sosyalizm, Liberalizm ve Muhafazakarlık) Sosyalizm ve Marxist Siyasal Düşünce
14 John Stuart Mill: Liberal Toplum ve Devlet Görüşü
15 İslam Siyaset Düşüncesi ve Osmanlı'da Değişim
16 Günümüz Siyaset Düşüncesine Genel Bakış ve Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1241596 egemenlik kuramları ve modern monarşilerin yükselişi, Hobbes,Bodin,Locke
2 1241598 Aydınlanma ve siyasette kriz, Spinoza, Rousseau vb.
3 1241597 İslam ve Osmanlı-Türk Siyasal Düşüncesinin temel parametrellerinin tartışılması
4 1241599 modern siyaset düşüncesinin bugünü hakkında genel bakış açısı kazanılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 5 5 5 3 3 4 3 4 4 3
2 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
3 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 5 3 5
4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek