Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON401 Turkish Economy 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin Türkiye Ekonomisinin tarihsel gelişim sürecini, geçirdiği evrimi, yapısal dönüşümü çeşitli dönemler itibariyle öğrenmeleri, Türkiye ekonomisinin makro ekonomik analizini yapabilmeleri, sektörel açıdan değerlendirebilmeleri ve yapısal sorunlarına çözüm getirebilecek düzeye gelmeleri amaçlanmaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

--

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hüseyin Şahin; Türkiye Ekonomisi, 11.Baskı, Ezgi Kitabevi Yayınları, Bursa, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Türkiye Cumhuriyetinin Osmanlı Devleti'nden devraldığı miras, Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Türkiye ekonomisi, devletçi sanayileşme dönemi, ikinci dünya savaşı yıllarında Türkiye ekonomisi ve savaş sonrası ekonomik dönüşüm çabaları, 1950'li yıllarda liberal ekonomiye geçiş süreci, 1960'lar ve planlı kalkınma dönemi (kalkınma planlarının analizi), 1978-1979-1980 bunalımları ve 24 Ocak 1980 kararları ile ekonominin dışa açılması, 1994 Krizine götüren nedenler ve bunalımdan çıkış için 5 Nisan 1994 kararları, 2000 ve 2001 krizleri (krize götüren nedenler, krizden çıkış için uygulanan programlar), 2008 küresel krizi ve Türkiye ekonomisi, (Her dönemde uygulanan para ve maliye politikaları, dış ekonomik ilişkiler, GSYİH ve çeşitli makroekonomik büyüklüklerde öne çıkan gelişmeler).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cumhuriyetin Osmanlı Devleti’nden devraldığı ekonomik miras
2 Cumhuriyetin ilk on yılı: İktisat politikası arayışları, ekonomi politikası uygulamaları, GSYİH ve sektörel gelişmeler, para ve maliye politikası uygulamaları
3 Devletçi Sanayileşme Dönemi: Birinci beş yıllık sanayi planı uygulaması, sektörel gelişmeler, dış ticaret ve yabancı sermaye yatırımları
4 İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ekonomisi: Savaş ekonomisi uygulamaları, savaş yıllarında GSYİH ve sektörel gelişmeler, dış ekonomik ilişkiler ve dış kaynak kullanımı, savaş sonrasında (1946-1950) iktisat politikasındaki dönüşümler
5 1950-1960 döneminde yeni iktisat politikasını belirleyen iç ve dış faktörler, ekonomide yapısal değişmeler, büyüyen dış ticaret ve dış açıklar, 1956-1958 bulanımı ve 1958 istikrar programı
6 Planlı kalkınma dönemi (1960-1978): Kalkınma planlarının temel stratejileri, özellikleri, hedefleri; planlı dönemde yapısal değişme ve büyüme, ilk üç plan döneminde kaynak kullanımı, para ve maliye politikası, dış ekonomik ilişkiler
7 1978-1979 ekonomik bunalımları ve 24 Ocak 1980 istikrar kararları, bunalımın nedenleri, 24 Ocak kararlarının felsefesi, amacı, kapsamı, strateji ve hedefleri, dışa açılma uygulamaları, 24 Ocak kararlarının uygulama sonuçları
8 1994 ekonomik krizi ve 5 Nisan 1994 İstikrar programı; istikrar kararlarının nedenleri, amaçları, programın özellikleri ve stratejisi, programın uygulanması ve uygulama sonuçları,
9 2000’li yılların başında Türkiye ekonomisi ve ertelenen reformlar, Enflasyonla Mücadele Programı, programın başarısız olma nedenleri ve 2000 yılı ekonomik krizi, 2002-2004 Güçlü Ekonomiye Geçis Programı,
10 Güçlü Ekonomiye Geçiş programı kapsamında yapılan düzenlemeler, uygulanan makroekonomik politikalar ve sonuçlarının değerlendirilmesi,
11 2008 Küresel krizi ve Türkiye ekonomisi: krizin nedenleri, özellikleri, Türkiye’yi etkileme kanalları ve dünya ekonomisi ve Türkiye’ye doğrudan ve dolaylı etkileri
12 Tarım Sektörü: Tarımda üretim yapısı, kaynak kullanımı, tarımsal destekleme politikaları, sorunlar, uzun dönemli perspektifler
13 Sanayi Sektörü: İmalat sanayinin ekonomideki yeri (GSYİH katkısı, dış ticaret ve istihdamdaki payı, imalat sanayi yapısı ve özellikleri (işyeri ölçeği, alt sektörler, ara ve yatırım malları sanayi, kamu özel kesim ayrımı, imalat sanayinde yabancı sermaye)
14 İmalat sanayinde teknolojik gelişme (teknoloji ve verimlilik, teknolojide dışa bağımlılık), imalat sanayinde piyasaların yapısı ve tekelleşme eğilimleri, sanayileşme stratejileri ve politikaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1465297 1950-1960 Demokrat Parti döneminin ekonomik politika uygulamalarını ve sonuçlarını, ekonomideki yapısal değişmeleri değerlendirir, yorumlar.
2 1465295 İkinci dünya savaşı yıllarında Türkiye ekonomisinin yapısını, savaş yıllarında uygulanan ekonomi politikalarını, savaş sonrası iktisat politikalarındaki dönüşümü ve dönüşümün gerekçelerini, süreçlerini bilir, değerlendirir, yorumlar.
3 1465296 Türkiye ekonomisinin sektörel sorunlarından haberdardır, sektörel gelişmeler hakkında yorumlar yapabilir, sektörel sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulunur.
4 1465293 Türkiye’nin 1980’lerde liberal ekonomiye geçiş sürecini, nedenlerini, 24 Ocak 1980 istikrar kararlarının felsefesi, kapsamı ve politika uygulamalarını ve sonuçlarını değerlendirebilir.
5 1465294 Türkiye’nin 1994 krizine girme nedenlerini ve krizden çıkış arayışlarını, bu dönemde uygulanan istikrar programının içeriği ve politika sonuçlarını, ertelenen sorunların 2000’li yılların başında yol açtığı ekonomik krizi ve krizden çıkış arayışlarını, EMP ve GEGP uygulamalarını analiz eder, değerlendirir, karşılaştırma yapar, senaryolar üretir.
6 1465298 Türkiye ekonomisinin büyüme, işsizlik, dış ticaret, enflasyon, faiz ve döviz kuru, finansal piyasa gelişmeleri, yabancı sermaye vb. makro konularında analizler yapar, yorum yapma yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 3 3 3
5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4
6 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek