Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON405 Public Economics 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Kamu kesimi, kamu harcamaları, kamu gelirleri ile maliye politikaları konularında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Metin SAĞLAM

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hülya Kirmanoğlu, Kamu Ekonomisi Analizi, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş., 2011 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Kitapevi, 2009 Beyhan Ataç, Maliye Politikası, Turhan Kitapevi, 2009 Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, İmaj Yayınevi, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 49 49
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu ekonomisinin kapsamı ve niteliği; Kamu maliyesi, kamu ekonomisi kavramları, kamu ekonomisinin konusu ve kapsamı, niteliği kamu kesiminin nisbi önemi ve payını belirleyen kriterler, kamu ekonomisinin işlevleri.
2 Geleneksel iktisadi ekollerde devlet anlayışı. Devlet kuramına yeni yaklaşımlar.
3 Kamu tercihi kuramı, kamusal karar alma mekanizmaları, kamu tercihinin tespitinde kullanılan oylama yöntemleri.
4 Kamusal karar alma sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri.
5 Piyasa başarısızlıkları.
6 Kamusal malların üretiminde devletin rolü, kamusal malların türleri, özellikleri, özel ve kamusal malların karşılaştırılması.
7 Dışsallıklar, Dışsallıkların içselleştirilmesinde ve aksak rekabette devletin rolü.
8 Ara sınav
9 Gelir dağılımı, önemi ve türleri, gelir dağılımında adaletin sağlanmasında devletin rolü.
10 İktisadi kalkınmayı sağlamada devletin rolü.
11 Ekonomik istikrarsızlıkları giderme ve krizi önlemede devletin rolü.
12 Devletin ekonomide yarattığı sorunlar; bütçe açıkları, dışlama etkisi.
13 Etkinlik ve adalet.
14 Kamu harcamaları ve kamu gelirleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242576 Kamu ekonomisinin kapsamı ve işlevlerini öğrenir.
2 1242572 Piyasa başarısızlıklarını öğrenir.
3 1242575 İktisat ekollerinde devlet yaklaşımlarını öğrenir.
4 1242573 Devletin ekonomideki faaliyetlerini ve etkilerini öğrenir.
5 1242574 Kamusal karar alma mekanizmaları ve oylama yöntemlerini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 5 2 3 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4
2 5 2 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 2
3 3 3 3 3 2 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5
4 2 3 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
5 4 5 2 3 2 5 4 5 5 2 3 2 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek