Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON417 Agricultural Economics 927003 4 7 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, tarım sektörünün özelliklerini teorik ve güncel açılardan incelemektir. Dünyada ve Türkiye’de tarım sektörünün durumunu tartışmak, tarihsel gelişimini, tarım sektöründe uygulanan sosyal politikaları ve ekonomi politikalarını incelemek, tarım sektörünü oluşturan üretici-aracı-tüketici ilişkilerini ayrıntılı olarak ele almak yine dersin amaçları arasında yer almaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üye. Hatice Işıl Alkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gülten Kazgan, Tarım ve Gelişme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay. (12/2003) Zeynel Dinler, Tarım Ekonomisi, Ekin Kitabevi Yay., Bursa, 2008. İlgili Araştırma Makaleleri

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarımsal üretim fonksiyonu, üretim fonksiyonunu oluşturan temel üretim faktörleri, tarımda kısa dönem, uzun dönem, piyasa dönemi, tarım kesiminde üreticilerin yapısı, tarımsal ürün arzı ve talebi, tarımsal ürün fiyatları, tarımda aracılık sistemi, üretim tekniği alternatifleri, ticaret hadleri, Türkiye’de ve dünyada tarım sektörünün gelişimi, Türkiye’de ve dünyada uygulanan tarım politikaları, uluslararası birlikler ve tarım anlaşmalarının nitelikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 7 35
17 Alan Çalışması 2 15 30
21 Rapor Sunma 1 45 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş. Tarım sektörü ile ilgili genel bilgiler, tarım ekonomisi dersi içerisinde kullanılacak temel kavramlar, bazı temel iktisat bilgileri, tarımın işlevleri. Agricultural economics notes.docx
2 Tarımsal üretim fonksiyonu, özellikleri, evreleri, kısa dönem ve azalan verimler kanunu, istikrarsızlık, optimal olmayan faktör bileşimleri, bölgesel üretim fonksiyonu, kırsal kesimin yapısı, ticari kesim, geçimlik kesim. Agricultural economics notes.docx
3 Asal üretim faktörü kapital. Teknoloji, kapital kullanımı, bileşimi, birikimi; geçimlik ve ticari kesim için kapitale ulaşma ve kapital biriktirme olanakları, verimlilik. Agricultural economics notes.docx
4 Asal üretim faktörü işgücü. Geçimlik ve ticari kesimde işgücünün yapısı, nüfus, işsizlik türleri, verimlilik. Agricultural economics notes.docx
5 Asal üretim faktörü toprak. Rant kavramı, azalan verimler kanunu, toprağın fiyatının belirlenmesi. Agricultural economics notes.docx
6 Tarımsal ürün arzı. Geçimlik kesim ve ticari kesimde tarımsal ürün arzı, arz kararının alınması, kısa dönem-piyasa dönemi-uzun dönem kavramları, ürün arz esnekliği, üretim faktörlerinin arz esnekliği, tersine dönen arz eğrisi. Agricultural economics notes.docx
7 Tarımda pazarlama kesimi. Sektörde aracıların rolü, işlevleri, fiyat oluşumu üzerindeki etkileri, üretici-aracı-tüketici arasındaki piyasa türlerinin özellikleri. Agricultural economics notes.docx
8 Ara sınav
9 Tarımsal ürün talebi. Fiyat mekanizması, toplam ve tekil gıda maddeleri talebi, fiyat esneklikleri, tarımsal ürünlerin özellikleri. Agricultural economics notes.docx
10 Tarımsal ürün fiyatlarının istikrarsızlığı. Tarımsal üründe yıllık değişmeler ve ürün fiyatlarında dalgalanmalar, Örümcek Ağı Teoremi, konjonktürel dalgalanmalar. Agricultural economics notes.docx
11 Maksimum fayda-maksimum kar, optimal ürün bileşimleri, üretim ölçeği, değişken girdilerin fayda ve kar maksimizasyonu üzerindeki etkileri. Agricultural economics notes.docx
12 Ticaret hadleri. İç ticaret hadleri, dış ticaret hadleri, verim dolayısıyla ticaret hadleri, gelir ticaret hadleri. Ticaret hadlerinin ülke ekonomisindeki yeri, dış ticaretteki önemi, Türkiye’de ticaret hadlerinin gelişimi, tarım sektörünün ve sanayi sektörünün karşılaştırması ve gelişmişlik kavramı. Agricultural economics notes.docx
13 Osmanlı’dan Türkiye’ye tarım sektörünün gelişimi, azgelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler çerçevesinde dünyada tarım sektörlerinin gelişimi. Agricultural economics notes.docx
14 Türkiye’de ve dünyada uygulanan tarım politikaları. Tarım sektörüne verilen destekler, özellikleri, olumlu ve olumsuz yönleri, uluslararası birlikler ve kuruluşlarla yapılan anlaşmalar doğrultusunda tarım sektörünün yapılandırılması. Agricultural economics notes.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1465304 Öğrenciler Türkiye'deki ve dünyadaki tarım sektörünün özelliklerini ve yapısını analiz edebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek