Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS324 Sanat ve Tasarımda Aktüalite 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sanat ve tasarım alanındaki aktüaliteler, tarihsel süreçteki gelişme ve değişmeler, felsefe- sanat, estetik-sanat, sosyoloji-sanat, din-sanat, İhtiyaç- tasarım, teknoloji-tasarım, kültür-tasarım ilişkilerini çoklu disiplinler bağlamında incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER

Ön Koşul Dersleri

Ön şart dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özer, B., 2009 Kültür, Sanat, Mimarlık, Yapı Yayın, İstanbul,; Fiell, C. ve P. -2005 Design of the 20th Century, Tachen, Köln,; Collins, M., 1850 Post-Modern Design: -Design Since, 1987 British Museum Publications, London,; Papadakis, A., ve -Collins, M., 1989Post-Modern Design,Academy Editions, London,; de Noblet, J., 1993 Industrial Design Reflection of a Century, Flamarion, Paris, TURANİ A. 2012 Dünya sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi, E.H.Gombrich, 1986 Sanatın Öyküsü (Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran) Remzi Kitabevi, İst. ASLANAPA O. 1976 Türk Sanat Tarihi, Yaykur Açıköğretim Dairesi, BBAYAZIT N. 2004 Tasarlama Kuramları ve Metodları Birsen Yay. İst.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste, önemli medeniyetlerin sanat alanındaki üretimleri, estetik anlayışları, felsefi düşünceleriyle, tasarım nesnelerinin ihtiyaç, inanç, sosyoloji, coğrafya, teknoloji ve kültürel ilişkileri bağlamında anlatım ve medeniyetler arası karşılaştırma yapılmaktadır. Tasarım ürünlerinin tarihi süreçteki gelişim ve değişimleri tartışılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 13 1 13
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 1 1
10 Tartışma 4 8 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 1 6
34 Okuma 2 8 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat, tasarım kavramları ve bileşenleri üzerine anlatım, soru cevap Kelimelerin etimolojisi
2 Tarih boyunca belli medeniyetlerde mimari. Mimarlık tarihi
3 Tarihteki büyük medeniyetlerde heykel. Karşılaştırma için heykel görselleri
4 Anadolu medeniyetlerinde heykel, mimari ve tasarım nesneleri Anadoludaki tarihi eserler üzerine kısa göz atma
5 Antik Yunan sanatı Coğrafya bilgisi
6 Rönesans sanatı Rönesansı etkileyen olgular
7 Genel olarak Batı Sanatı. Batı sanatı ne demek?
8 Türk Sanatı Büyük Selçuklular. Türk Tarihi
9 Ara Sınav
10 Anadolu Selçuklu ve beylikler dönemi sanatı. Türk Tarihi
11 Osmanlı sanatı. Türk Tarihi
12 Bazı kullanım nesnelerinin evrimi ve gelişimi. Örnek tasarım nesnesi
13 Tasarım nesnelerinde ergonomi ve bu nesnenin oluşmasında kültürel etkiler. Ergonomi ne demek?
14 Tasarım süreçleri ve geleceğe dair yorumlar üzerine tartışma. Bilinenden bilinmeyene tahmin yürütme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310856 Sanatın tarihsel süreçteki uslup gelişimini bilir.
2 1310857 Felsefi inanç sistemlerinin sanata etkisini yorumlar.
3 1310858 Tasarım nesnesi-İtiyaç bağlamını tartışabilir
4 1310859 Sanat-kültür, Sanat-sosyoloji ve Sanat-estetik ilişkisini açıklayabilir.
5 1310860 Medeniyetler arasındaki sanatsal ve tasarımsal farkları değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 4
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek