Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS350 Kent Mobilyaları Tasarımı 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında öğrencilere kent mobilyaları ve tasarım ilişkisi, kent dokusu ve kamu ya ait mobilyaların bütünlüğü, kent mobilyası tasarımında varolan etmenler ve tasarım dinamikleri aktarılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Sadık ŞENER, Dr. Öğretim Üyesi Erkan LİKOS, Dr. Öğretim Üyesi Deniz EKMEKÇİOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Main, B. , Hannah, G. G. Site furnishings: A Complete Guide to the Planning, Selection and Use of Landscape Furniture and Amenities, John Wiley and Sons, Inc., 2009. Lynch, K., The Image of The City, Harvard-MIT Joint Center for Urban Studies Series,1960. Marcus, C., Francis C., People Places: Design Guidelines for Urban Open Space, 1997. Krauel,J., Street Furniture, 2007 Broto,C., Krauel,J., Urban Furniture Selection, 2010.

Dersin İçeriği

Kent mobilyaları kavramı; tarihsel süreç içerisinde gelişimi ve değişimi; Kent mobilyaları ve insan ilişkileri; İklim, çevre, sosyal, kültürel ve tarihi özellikler kapsamında kent mobilyaları; Kent mobilyaları ve kimlik; Farklı mekan tiplerine göre kent mobilyası seçim ve tasarım kriterleri; Kent mobilyaları tasarım süreci; Kent mobilyaları çeşitleri: Zemin kaplamaları, aydınlatma elemanları, oturma elemanları; Kent mobilyaları çeşitleri: Bilgilendirme ve yönlendirme elemanları, sanatsal objeler, su öğeleri, üst örtü elemanları, saatleri; Kent mobilyaları çeşitleri: Sınırlandırma elemanları, ağaç altı ızgaraları ve koruyucuları, bisiklet park yerleri, çöp kutuları, geri dönüşüm birimleri; Engelliler, çocuklar ve yaşlılar için kent mobilyaları tasarımı; Kent mobilyalarında malzeme seçimi; Kent mobilyaları ve üretim ilişkileri (ergonomi, standart veya özel üretim), Kent mobilyalarında sürdürülebilirlik kavramı, bakım ve işletme, Kent mobilyaları ve Vandalizm.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kent mobilyalarının açık alanlardaki rolü hakkında genel bilgi Anlatım
2 Açık alanlardaki mobilya kullanım örnekleri Anlatım
3 Açık alanlarda kullanılan kent mobilyası çeşitlerinin tanıtılması Anlatım
4 Kent mobilyaları ve tasarım süreçlerine giriş Anlatım
5 Kent mobilyaları ve kamusal kullanım alanları arasında ilişkisel verilerin tartışılması Açıklama
6 Sürdürülebilirlik kavramı Açıklama
7 Geri Dönüşüm, Yeniden Kullanım, Üst Dönüşüm ve Alt Dönüşüm kavramlarının açıklanması Açıklama
8 Ekotasarım kavramı ve kent mobilyası örnekleri Açıklama
9 Ara Sınav
10 Kent mobilyası ve kamusal alan organizasyonu Anlatım
11 Kent mobilyası tasarımında renk, doku ve strüktür ilişkisi Anlatım
12 Kent mobilyası tasarım uygulama Uygulama
13 Kent mobilyası tasarım uygulama Uygulama
14 Kent mobilyası tasarım uygulama – Final teslim Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310792 Kent mobilyalarının açık alanlardaki rolünün önemini ve tarih içerisindeki gelişimini öğrenir.
2 1310793 Kent mobilyaları çeşitlerine ve kullanılan malzemeler konusuna hakimdir.
3 1310794 Mobilya tasarımı konusunda bilgilidir.
4 1310795 Çevreye yararlı kent mobilyaları için sürdürülebilir seçimler yapma yeteneğine sahiptir
5 1310796 Çocuklar, engelliler ve yaşlılar için kent mobilyası tasarımı konusuna hakimdir
6 1310797 Kent mobilyaları ve üretim ilişkisine hakimdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3
4
5
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek