Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS413 Sanat Psikolojisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Kültür süreciyle başlayan psişik değişimlerin sanatın gelişimine paralel birlikteliğinin ifade edilebilmesini, sanatın varlığından işlevine dek neden ve niteliklerini psikolojik değerlerin olanaklarıyla ifade edilebilmesini, sanat yapıtını sorgularken psikolojik etkenleri değerlendirme, yorumlama, tanımlama aracı olarak kullanılmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dışarıdan Görevlendirme

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PINSOF, W.M.(Editor). Family Psychology: The Art of the Science.USA: Oxford Textbooks in Clinical Psychology, 2005 ARNHEIM, Rudolf; Görsel Düşünme, Çev:Rahmi Öğdül, Metis Yayınları, İstanbul,2012 BERGER, John; Görme Biçimleri, Çev:Yurdanur Salman, Metis Yayınları,2014 BAUDUIN, Pierre; Varoluşçuluk, Dost Yayınları, Ankara, 2006 BUDAK, Selçuk; Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2000 CAMUS, Albert; Yabancı, Çev:Vedat Günyol, Can Yayınları, İstanbul,2012

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders plastik sanatlarla psikolojik açıdan genel bir bakış içermektedir. Öğrencilerin deneysel ve teorik estetiğin birbiri ile olan ilişkileri, farklı psikoloji ekollerinin nasıl ele alındığı gibi durumları içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 2 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psikoloji Bilimine Genel Bakış, Psikoloji ve Sanat İlişkisi, Temel İlgi Alanı, Metodu
2 Sanat Psikolojisi Bağlamında Sanat Nedir?
3 Niçin Sanat?
4 Sanatta Algı Algı Alanı/Yetisi
5 Sanatta İlgi ve Yönlendirilmesi Süreçlerinde Sanatçı İzleği
6 Sanatta Yetenek Rol Model Olarak Sanatçı ve Toplum Algısı
7 Estetik Yargı Süreçlerinde Kaygı, Psişik Hal Yansımaları
8 Sanatın Toplumsal Tarihi ve Yansımaları Bağlamında Psikoloji ile İlişkisi
9 Yaratıcılık Süreçleri Sanatçı Niçin Yaratır?
10 Ara Sınav
11 Kentleşme Endüstrileşme Yabancılaşma Sanatın Metalaşması 19. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
12 Modern/Modern Sonrası Durum, Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni 20. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
13 Modern/Modern Sonrası Durum, Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni 20. Yüzyıl Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları
14 Postmodernizm Algısının Psikolojik Süreçleri ve Sanata Yansıttıkları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310528 Alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir
2 1310529 Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir
3 1310530 Alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir
4 1310531 Çözümlemeli yorum yapma bilgisine sahiptir
5 1310532 Kendi çalışmalarını sorgulayıcı beceriye sahiptir
6 1310533 Çözümleyici ve eleştirel düşünceye sahiptir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 5
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek