Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS415 Eleştirel Sanat Pedagojisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Eleştirel sanat Pedagojisi dersi, sanat eğitiminin çağdaş örneklemlerinden biri olarak geleneksel anlamda estetik, sanat eleştirisi, sanat sosyolojisi vs. gibi birbirleriyle ilintili derslerin müşterek yapılarını bir araya getirerek, özellikle çağdaş sanat süreçlerinde değişken ve dinamik bağlamlarda izlemeyi, incelemeyi, çözümlemeyi, değerlendirmeyi, kişisel bakış açılarında içselleştirmeyi ve eleştirel yöntemler ile irdelemeyi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Porf.Dr.Metin EKER, Yrd.Doç.Dr. Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. 2. Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. 3. Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Eleştirel Sanat Pedagojisi dersi, Sanat eserlerini genel anlamda geleneksel ve çağdaş olarak tasnif etmek özel anlamda ise akım, anlayış ve üslup olarak tasnif etmek; sanat tasniflerinin ve kategorik ele alışların genel niteliklerini incelemek; sanatsal üretim ve tüketim bağlamlarını kuramsal bileşkelerde görebilmek; sanat, sanatçı ve izleyici arasındaki diyaloğun estetik ve diğer gerekçelerini belirlemek; okur-yazarlık (literacy) süreçlerinin değerlendirmesini gerçekleştirmek; eser eleştirilerini bağlamlaştırmak; okuryazarlığı eleştirel pedagojinin yöntemleri olarak değerlendirmek; örnek eser çözümlemeleri gerçekleştirmek, ve bunları eleştirel bakış açısı ve eleştirel pedagojik kapsamlar dahilinde incelemek, bu dersin içerikleri olarak sunulabilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
48 Sözlü Sınav 1 20 1
54 Ev Ödevi 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat eserinin ontolojik gerekçeleri
2 Geleneksel sanat eserlerini tasnif ve tarif etmek
3 Çağdaş sanat eserlerini tarif ve tasnif etmek
4 Sanat eleştirisinin geleneksel yöntemlerinin incelenmesi
5 Sanat eğitimi ile eleştirel pedagojiyi birleştirme
6 Genel okur-yazarlık ve okuryazarlık örnekleri ile eleştirel pedagojiyi değerlendirme
7 Çok kültürcü sanat eğitimi ile eleştirel pedagoji ilişkisi
8 Çok kültürlü sanat eğitimi ile eleştirel pedagoji ilişkisi
9 Ara sınav
10 Çağdaş eğitim sistemleri, neoliberal eğitim sistemi ve eleştirel pedagoji ilişkisi
11 Eleştirel sanat eğitimi için gerekçeler
12 Eleştirel sanat eğitimi ve müfredat kapsamları
13 Çağdaş sanat eğitimi, postmodernist sanat eğitimi ve gelecekçi sanat eğitimi yönelimlerinde eleştirel sanat pedagojisi
14 Estetik ve eleştirel sanat pedagojisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310544 Sanat anlayışlarını, sanatçı yönelimlerini ve eser karakterlerini eleştirel olarak tarif, tasnif ve takdir edebilir
2 1310545 Sanat eğitiminde yeni bir bağlam olarak eleştirel pedagojiyi düşünebilirler
3 1310546 Eleştirel sanat pedagojisini postmodernist sanat eğitimi ile temas ettirebilirler
4 1310547 Eleştirel sanat pedagojisini sanatsal üretim ve tüketim bağlamını bir okur-yazarlık süreci içinde yeniden konumlandırabilir ve açımlayabilir
5 1310548 Sanat ve estetik bağlamı yeni eleştirel yöntem ve değerlendirmeler ile kavrayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek