Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS417 Türk Mitolojisi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Orta Asya’dan Anadolou’ya kadar Türk Mitolojisinin gelişiminin incelenmesi. Türk mitolojisinde inançlar, ritüeller, antropolojik delliller, yaratılış efsaneleri, Şamanızm, Animizm, Naturizm dini inanç söylenceleri, Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı, Oğuz Destanı, Manas Destanı, Dedekorkut Hikayeleri gibi Ortaasya mitolojik araştırmaların incelenmesi. Ayrıca Anadolu’da ve Osmanlı’da Türk mitolojisinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Sadık ŞENER

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Beydilli, Celal, (2005) Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük Yurt Kitap Yay. Ankara Esin Emel, (2001) Türk Kozmolojisine Giriş Kabalcı Yay. İst. Ögel Bahaddin, (2010) Türk Mitolojisi I.ve II. Cilt Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara Erdoğan Bayram, (2007) Sorularla Türk Mitolojisi, Pozitif Yay.İst.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Öğrencilere bu derste, Türk Kültürünün önemli bir bileşeni olan Türk mitolojisi hakkında bilgi sahibi olmalarını, Mitolojik destanlardaki ana örgüyü tanıtmalarını Mitolojik olayların geçtiği sahneleri hayal edebilmeyi, kahramanlarının kişiliklerini ve karakterlerini tanımalarını, böylece hem geçmiş kültürümüz hakkında bilgi sahibi olmalarını, hem de hayal dünyalarını zenginleştirmek hedeflenmeketdir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
29 Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mitoloji ve Türk destanları kavramları hakkında açıklamalar.
2 Destarların Türk Kültür ve tarihindeki yeri
3 Türeyiş Destanı ve Türklerde Totemizm
4 Ergenekon Destanı
5 Oğuz Destanı
6 Yaratılış Destanları
7 Manas Destanı
8 Dedekorkut Hikayeleri: Tepegöz, Deli Dumrul
9 Ara Sınav
10 Dirse Han Oğlu Boğaç Han
11 Salur Kazan’ın Evinin Yağmalanması
12 Kanlı Koca Oğlu Yiğenek
13 Türk Mitolojisindeki Tabiat olayları
14 Türk Destanlarında astronomi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310564 Mitoloji kavramlarını bilir
2 1310565 Türk Mitolojisinde kahramanların toplumsal önemini kavrar
3 1310566 Türk mitolojinde sosyal statünün gerekçelerini tanımlar
4 1310567 Türk Mitolojisinde uzay algısını anlatımlardan yola çıkarak çözer.
5 1310568 Türk mitolojisinde yer ve sembolleri tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek