Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSS410 Medya ve Sanat 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Medya dersinde; 1950’lerden itibaren medya ile sanat arasındaki ilginin giderek büyümesi, medya üretimlerinin sanata dönüşmesi ve sanat üretimlerinin medyatik kılınması süreçlerinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Reklam endüstrisi ve tüketim estetiğinin medya ve sanat eksenli süreçler olarak tahlil edilmesi; Yeni medyanın ve medya teknolojilerinin sanata doğrudan müdahaleleri; yaratıcılık ve medyanın arasındaki yeni bağlar ve tartışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Dr.Öğr.Üyesi Engin GÜNEY

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kagan, M. (2008). Estetik ve sanat notlar. (A. Çalışlar, çev.). İzmir: Karakalem Kitabevi. 2. Tunalı, İ. (1989). Estetik. İstanbul: Remzi Kitabevi. 3. Croce, B. (1989). Estetik (İfade bilimi ve genel linguistik olarak). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Medya ve Kültürel dönüşüm ilişkisi. Teknolojik değişimler ve adaptasyon birliği. Yeni medya ve kitle kültürü, tüketim kültürü, kültür endüstrisi. Medya ve günlük yaşamda yeni standartlar ve alışkanlıklar. Sanatın medyası. Medyanın sanatı. Reklam endüstrisi ve sanat.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medyanın tanımı ve gelişim süreçleri
2 Teknolojik değişimler ve adaptasyon birliği
3 Medya ve günlük yaşamda yeni standartlar ve alışkanlıklar
4 Medya teknolojileri ve kültürel değişimlere etkisi
5 Sanat üretimlerinin medyatik kılınması ve sanat piyasası
6 Sanatın medyası (Sanat araçları)
7 Medyanın sanatı (reklam)
8 Medya üretimlerinin sanata dönüşmesi
9 Ara Sınav.
10 Reklam endüstrisi ve tüketim estetiği
11 Reklam endüstrisi ve sanat
12 Sanatta araç olarak kullanılan medya (video sanatı, posta sanatı)
13 Postmodern kültür ve medya
14 Postmodern sanat ve medya

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1310258 Medyanın gelişim aşamalarını ve kültürel yansımalarını bilir.
2 1310259 Medya ile sanat arasındaki ilişkiyi çözümler.
3 1310260 Sanatın medyasını ve medyanın sanatını irdeler.
4 1310261 Medya – sanat ilişkisinde reklam endüstrisi ve tüketim estetiği arasındaki bağı kavrar.
5 1310262 Reklam endüstrisi ve sanat ilişkisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69113 Sanat ve tasarım kavramlarına dair temel bilgiye sahip olma
2 69146 Tasarımdan üretime tüm aşamalarda teknik bilgi ve donanıma sahip olma
3 69114 Tasarımla ilgili problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
4 69115 Seramik ve cam alanına yönelik, tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5 69116 Mesleki ve etik sorumluluk bilincini kazanma
6 69121 Sosyal, toplumsal ve evrensel anlamda yaşadığı çevre ile ilgili duyarlılığa sahip, sanat ve tasarım alanında bu duyarlılığı sorunsallaştırabilme becerisi
7 69149 Üretim sürecinde iş organizasyonu, proje ve takibinde birimler arası eş zamanlı çalışma prensiplerini ve zaman yönetimini sağlama
8 69148 Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleme, teknolojik ilerlemeyi takip etme, yenilikleri ve teknikleri öğrenme, kullanabilme, değiştirme ve katkıda bulunma yetisi geliştirme
9 69117 Sanatsal üretimlerde özgün tasarımlar ve yaratıcı üslupta uygulamalar yapabilme altyapısına sahip olma
10 69145 Yaşam boyu öğrenmenin gereklilik bilinci içinde teori ve pratik becerilerini artırma
11 69118 Disiplinler arası ortak çalışma yürütme, bireysel ve ekip çalışması içinde yaratıcı, üretken olma ve uyum sağlayabilme
12 69119 Sosyal ilişkilerinde güçlü, etkin iletişim kurma ve kendini doğru ifade edebilme
13 69120 Nitelikli araştırma, analiz, değerlendirme ve yorumlama
14 69147 Mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek