Program Tanımları

Kuruluş

Program 1998 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Bu programı bitirenler " İlk ve Acil Yardım Teknikeri" unvanı almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

TYT puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Program Profili

Bu program hastane öncesi sağlık hizmetlerinde hasta ya da yaralılara gerekli olan ilk müdahaleyi etkili ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek, hasta ya da yaralıların güvenli bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmasını sağlayacak Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program Profili

Bu program hastane öncesi sağlık hizmetlerinde hasta ya da yaralılara gerekli olan ilk müdahaleyi etkili ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek, hasta ya da yaralıların güvenli bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmasını sağlayacak Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık sektörünün vazgeçilmez yapıtaşı olan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinin yetiştiği bu programda misyonunumuz , bilgi, beceri ve donanım üstünlüğünün yanısıra mesleğin etik ilke ve kurallarına bağlı sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesine öncülük etmektir. Bu amaç doğrultusunda bu programda mesleğe ilişkin yeterli bilgi ve becerinin kazandırılmasına yönelik zorunlu dersler, problem çöme becerisinin ve ekip içi iletişimin kazandırılmasına ilişkin hastane içi uygulamalar ve zorunlu 1.sınıf yaz stajı ile sağlık bakım sorunlarına çözüm üretebilecek mezunlar yetitirmektir.Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları, KPSS'den gereken puanı almaları durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri olarak atanmaktadır. Ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, üniversite hastanelerinde de Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri olarak görev yapabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi
-Hemşirelik
-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
bölümlerine DGS ile geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bİr vize ve bir final

Mezuniyet Koşulları

İlk ve Acil Yardım Programı’ndan mezun olmak için, verilen derslerden 4 üzerinden 2 ya da 100 üzerinden 60 puan alarak geçmiş olmak.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
1.Öğretim Program Danışmanı : Öğr.Gör. Tuğba ÇINARLI
0 362 312 19 19 - 6294
2.Öğretim Program Danışmanı Öğr. Gör. Asuman ŞENER
0 362 312 19 19 - 6398

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
AYP101 Anatomi-I Zorunlu 2 0 0 2 4
AYP103 Fizyoloji-I Zorunlu 2 0 0 2 4
AYP105 Acil Hasta Bakımı I Zorunlu 4 0 0 4 5
AYP107 Acil Sağlık Hizmetleri I Zorunlu 4 0 0 4 5
AYP113 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-I Zorunlu 1 2 0 2 3
AYP115 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
AYP102 Fizyoloji-II Zorunlu 2 0 0 2 3
AYP104 Anatomi-II Zorunlu 2 0 0 2 3
AYP106 Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
AYP116 Acil Hasta Bakımı-II Zorunlu 2 0 0 2 3
AYP118 Resüsitasyon Zorunlu 2 8 0 6 7
AYP120 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
AYP122 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme-II Zorunlu 0 2 0 1 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AYP207 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme III Zorunlu 0 2 0 1 2
AYP211 Acil Hasta Bakımı-III Zorunlu 4 0 0 4 8
AYP213 Acil Sağlık Hizmetleri-II Zorunlu 2 0 0 2 3
AYP215 Mesleki Uygulama-I Zorunlu 2 16 0 10 11
AYP217 İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2 3
SHMY-III SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
AYPSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 17 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHMY201 İşaret Dili 2 0 0 2 3
SHMY203 Kitap ve Yorum 2 0 0 2 3
SHMY205 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2 3
SHMY207 Diksiyon ve Hitabet 2 0 0 2 3
SHMY209 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2 3
SHMY211 Sosyal Sorumluluk Projeleri 2 0 0 2 3
SHMY213 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 2 0 0 2 3
SHMY215 Arapça 2 0 0 2 3
SHMY217 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2 3
SHMY219 Fotoğrafçılık 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AYP206 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme IV 1 2 0 2 3
AYP210 Meslek Etiği 1 0 0 1 2
AYP212 Mesleki Uygulama-II 4 8 0 8 14
AYP214 Travma Bilgisi 4 0 0 4 8
AYP216 Sağlık Yönetimi 2 0 0 2 3
AYP218 Mesleki Saha Uygulamaları 1 32 0 17 30