Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT215 Algı ve İmaj Yönetimi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Medya, reklamcılık ve halkla ilişkiler alanında büyük önem taşıyan algı ve imaj oluşumu konusunda öğrencileri bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Emine CENG

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Robins, Kevin (1999), İmaj, Çev. Nurçay Türkoğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Çakır, Özlem (2011),Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj ve Sosyal Yaşam Etiketi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Shelley, Taylor E., Sears, David O., Letitia Anne Peplau (2003), Sosyal Psikoloji, Çev. Ali Dönmez ,Ankara: İmge Yayıncılık. Saydam, Ali (2012),Algılama Yönetimi, İstanbul: Remzi Kitabevi. Karabulut, Bilal (2014), Algı Yönetimi, İstanbul: Alfa Yayınları. İnceoğlu, Metin (2011),Tutum, Algı, İletişim, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tutum, Algı ve İletişim İlişkisi İmaj ve Gerçeklik İlişkisi Kurumsal İmajı Etkileyen Unsurlar Profesyonel imaj ve kişisel imaj kavramları, Profesyonel imaj oluşturma süreci Marka İmajı Yönetimi Örnek Çalışmalar Üzerinde İnceleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 10 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
2 Final Sınavı 1 80 1
41 Proje Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 13 13
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 15 15
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 10 10
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tutum, Algı ve İletişim İlişkisi 1. Hafta.pptx
2 Tutum ve Davranış İlişkisi 2. Hafta.pptx
3 Kalıpyargılar ve Reklam İçeriklerinde Kullanımı 3.Hafta.pptx
4 Tutumların İşlevleri 4. Hafta.pptx
5 Tutumların Ölçümü 5. Hafta.pptx
6 Tutum Değiştirme Süreci ve Etkileyici İletişimin Öğeleri 6. Hafta.pptx
7 Tutum Değiştirme Süreci ve Etkileyici İletişimin Öğeleri 7. Hafta.pptx
8 Ara Sınav ARA SINAV.docx
9 Bilişsel Tepki Tezi -Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli 9. Hafta.pptx
9.hafta Ayrıntılandırma Olasılıgı Modeli.docx
10 İmaj ve İmaj Türleri 10. Hafta.pptx
11 Kurumsal İmaj ve Kurumsal İmaj Yönetimi 11. Hafta.pptx
12 Kişisel İmaj ve Kişisel İmaj Yönetimi 12. Hafta.pptx
13 Marka İmajı ve İlişkili Kavramlar 13. Hafta.pptx
14 Görsel Örnek Çalışmalar- Çözümleme 14. Hafta.pptx
15 Genel Değerlendirme - Örnek Olay İncelemesi 15. Hafta.pptx
16 Final Sınavı FİNAL SINAVI.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1120075 İmaj ve algı yönetiminin kişi ve kurumlar için önemini bilir
2 1120076 Algı yönetiminin kurum itibarına olan etkisini değerlendirir.
3 1120118 Algı ve imaj yönetiminin kurallarını bilir.
4 1120359 İmaj ve algı yönetimi sürecinde kitle iletişim araçlarının rolünü açıklar.
5 1120371 Gerçeğin medya aracılığıyla yeniden tanımlanması olgusunu tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1
2 4 4 4
3 4 4 4 4 5 4 4 4
4 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek