Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS102 Kitle İletişim Kuramları 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere kitle iletişim araçları, ve toplum arasındaki ilişkileri anlama ve bu alanda kuramsal bir donanım kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Nur Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları, Ankara, 2012. Korkmaz Alemdar ve İrfan Erdoğan, Öteki Kuram, Erk Yayınları, Ankara, 2012. Denis McQuail ve Sven Windahl, İletişim Modelleri: Kitle İletişim Çalışmalarında, İmge Kitabevi, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, iletişim alanındaki temel araştırmaları ve kuramları kapsamaktadır. Kitle iletişim araştırmaları ve kuramları tarihsel-ekonomik-sosyolojik bağlam dikkate alınarak irdelenecek ve birey ile toplum üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 13 1 13
28 Makale Kritik Etme 3 2 6
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim kuramlarının gelişimi
2 Anaakım iletişim çalışmalarının oluşumu
3 Anaakım iletişim çalışmalarında temel araştırmalar ve kuramlar / Lasswell Modeli, Matematiksel İletişim Modeli
4 Anaakım iletişim çalışmalarında temel araştırmalar ve kuramlar / İki Yanlı Mesaj, İki Aşamalı Akış
5 Anaakım iletişim çalışmalarında temel araştırmalar ve kuramlar / Osgood ve Schramm’ın Kitle İletişim Modeli, Gerbner’in Genel İletişim Modeli, Newcomb’un ABX Modeli
6 Anaakım iletişim çalışmalarında temel araştırmalar ve kuramlar / Westley ve Maclean Modeli, Festinger’in Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı, Riley’lerin Sosyolojik Modeli
7 İletişim alanında bunalım ve Kullanımlar-Doyumlar Yaklaşımı, İşlevsel Bağımlılık Kuramı
8 Kültürel Göstergeler Yaklaşımı ve Ekme Modeli Gündem Belirleme Kuramı, Suskunluk Sarmalı Kuramı
9 Vize Sınavı
10 Eleştirel Yaklaşımlar / Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstirisi Kuramı
11 Eleştirel Yaklaşımlar / Ekonomi Politik Yaklaşım
12 Eleştirel Yaklaşımlar / Kültürel Çalışmalar
13 Eleştirel Yaklaşımlar / Habermas'ın İletişimsel Eylem Kuramı
14 Enformasyon Toplumu Kuramları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1101127 İletişim alanında geliştirilen temel kuramları ve modelleri tanımlar.
2 1101128 Anaakım ve eleştirel iletişim kuramlarını karşılaştırır.
3 1101129 İletişim kuramlarını tarihsel bir perspektifte değerlendirir.
4 1101130 Medyayı ve medya ürünlerini bilimsel bir gözle değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 2
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek