Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS104 Kitle İletişimi ve Siyaset 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere siyaset biliminin temel konuları olan siyasal iktidar, siyasal iktidarın sınırlandırılması, siyasal iktidarın meşruiyeti, elit teorileri, siyasal katılma, siyasal partiler, baskı grupları konuları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant Prof. Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ali Yaşar Sarıbay ve Süleyman Seyfi Öğün (1999). Politikbilim. İstanbul: Alfa Yayınları. Esat Çam (2011). Siyaset Bilimine Giriş. Onuncu Basım, İstanbul: Der Yayınları. Gökhan Atılgan ve Attila Aytekin (haz. ) (2012). Siyaset Bilimi Kavramlar, İdeolojiler Disiplinlerarası İlişkiler. Ankara: Yordam Kitap. Rod Hague, Martin Harrop (2016). Siyaset Bilimi & Karşılaştırmalı Bir Giriş, İstanbul: Dipnot Yayınları. Gianfranco Poggi (2004). Modern Devletin Gelişimi. Şule Kut ve Binnaz Toprak (çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Gianfranco Poggi (2007). Devlet Doğası, Gelişimi ve Geleceği. Aysun Babacan (çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Carl Schmitt (2014). Siyasal Kavramı. 3. Basım, İstanbul: Metis Yayınları. Carl Schmitt (2014). Parlamenter Demokrasinin Krizi. A. Emre Zeybekoğlu, Ankara: Dost Kitabevi. Süleyman İrvan (der.) (1997). Medya Kültür Siyaset. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. John B. Thompson (2008). Medya ve Modernite. Serdar Öztürk (çev.), İstanbul: Kırmızı Yayınları. Mehmet Küçük (der.) (2005). Medya İktidar İdeoloji. 3. Basım, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyaset Kavramı. Temel Yaklaşımlar: Politik Etkinlik, İktidar, Güç, Otorite. Devlet: Kaynağı, Feodal Devlet, Ulus-devlet. Egemenlik, Meşruiyet. Hükümet: Yapısı, İşlevleri (Yasama, Yürütme, Yargı), Hükümet Türleri, Parlamenter Sistem, Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri, İdeoloji: Kökeni ve Evrimi. Seçimler ve Partiler: Temsil Kavramı ve Seçimler, Seçim Sistemleri. Politik Aktörler: Siyasi Partiler, Baskı Grupları, Sivil Toplum, Bürokrasi, Medya.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavram olarak siyaset. Anlatım
2 İktidar ve Meşruiyet: Otorite-İktidar-Meşruiyet Anlatım
3 Siyasal iktidarın Meşruiyeti. Anlatım
4 Devlet; doğuşu, gelişimi. Anlatım
5 Devlet: Ulus-devletin ortaya çıkışı Anlatım
6 İdeoloji; liberalizm, muhafazakarlık.sosyalizm, Anlatım
7 İdeoloji;marksizm, sosyal demokrasi, faşizm Anlatım
8 İdeoloji olarak milliyetçilik ve ulus-devlet. Anlatım
9 Ara sınav.
10 Siyasal kültür. Anlatım
11 Demokrasi kavram, tarihsel süreç. Anlatım
12 Siyasal sistemler (Parlamenter Sistem, Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemleri). Anlatım
13 Siyasal partiler. Anlatım
14 Kamuoyu ve baskı grupları. Anlatım
15 Sivil toplum ve Medya. Anlatım
16 Dönem sonu sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234208 Siyaset biliminin ana yaklaşımlarını tartışır.
2 1234209 Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlar.
3 1234212 Devletin kökeni ve işlevlerini tanımlar.
4 1234207 Siyasal partiler, baskı grupları, sivil toplum örgütleri, medya ve diğer politik aktörleri tanımlar.
5 1234211 İdeolojileri ve aralarındaki farklılıkları tanımlar.
6 1234210 Siyasal kültür, siyasal sistemin temel ilkelerini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3
2 3 2 2
3 3 1 3
4 4 2 3
5 4 3 3
6 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek