Program Tanımları

Kuruluş

2003 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

TDS Programını bitirenlere Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulunun 27.07.1992 tarih ve 92.26.698 sayılı kararı gereğince, Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) unvanı verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

TYT puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Program Profili

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının kariyer hedefi, sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli olan verilerin kayıt altına alınarak araştırmacıların hizmetine sunulması ve sağlık organizasyonlarında diğer tüm kurumiçi/dışı iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda yeterli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip sağlık elemanı yetiştirmektir.

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programının amaçları;

1. Sağlık organizasyonlarında, sağlık hizmetinin sunumu için gerekli olan kurum içi ve kurum dışı iletişim faaliyetlerini yürütmek.

2. Sağlık organizasyonların düzenli işleyişi için gerekli olan her türlü veriyi kayıt altına almak, düzenlemek, istenildiğinde hizmete sunmak.

3. Sağlık organizasyonları için gerekli olan istatistik raporları hazırlamak, ilgililere sunmak.

4. Belirlenen sınıflandırma ve kodlama sistemlerine göre klinik kodlama işlemlerini yapmak.

5. Hasta dosyaları arşivinin kurulum ve işleyişinde sorumluluk almak.

6. Bilginin önemini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olmak.

7. Tıbbi sekreterlik mesleği ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunmak.

8. Mesleki gelişimin değerini bilmek ve yaşamboyu öğrenme isteği ve yetkinliğine sahip olmak.

9. Sağlık organizasyonlarında yürütülen kalite çalışmalarına mesleğin gerekliliklerine uygun davranarak katkı sağlamak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar. Bunun yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-İşletme
-İşletme Yönetimi
-Sağlık İdaresi
-Sağlık Yönetimi
bölümlerine DGS ile geçiş yapılabilmektedir.Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın %60’ının toplamıdır.Bağıl değerlendirme sonucunda başarılı olan öğrenciler dersi geçmiş olur. Bir dersten başarılı sayılabilmek için dönem/yılsonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.Öğrencilerin, bir dersin dönem/yılsonu için teorik derslerin en az %70’ine, ders uygulamalarının %80’ine devam etmeleri zorunludur

Mezuniyet Koşulları

Programa kayıtlı öğrenciler müfredatta yer alan toplamda 120 AKTS’lik dersleri başarmaları koşuluyla diploma almaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. Aysel ARSLAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
Tel: 0 362 3121919-6325
aysel.arslan@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi merkez kampüsü içerisinde yer alan OMÜ Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı dersleri Sağlık hizmetleri MYO ve OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üye ve elamanlarının desteği ile yürütülmektedir. Öğrenciler ders uygulamalarını OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yapmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72951 Temel düzeyde bilgisayar kullanımı ile birlikte bilişim ve iletişim bilgisine sahip olur.
2 77866 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanının gerektirdiği tıbbi terminoloji, insan anatomisi ve hastalıklar bilgisi ile ilgili terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanır.
3 77868 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
4 72952 Tıbbi dokümantasyon ve arşiv işlemlerini, tıbbi kayıtları, tıbbi raporlamaları ve mesleki yazışmaları Türk dilinin kurallarına uygun olarak etkin ve hızlı bir şekilde yapar.
5 76248 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
6 76249 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
7 76250 Alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak bireysel ve ekip üyesi olarak çalışır.
8 76251 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanır.
9 76252 Alanında sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişilerle yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
10 76256 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde kullanarak alanındaki yenilikleri takip eder.
11 77867 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
12 76253 Alanında birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
13 76254 Alanında görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata uygun davranır ve mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
14 76255 Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
TDS105 Anatomi Zorunlu 2 0 0 2 5
TDS107 Tıbbi Terminolojiye Giriş Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS109 Sağlık Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS117 On Parmak Yazım Teknikleri-I Zorunlu 1 2 0 2 3
TDS119 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS121 Meslek Etiği Zorunlu 1 0 0 1 2
TDS123 Tıbbi Dökümantasyon ve Arşivi-I Zorunlu 2 0 0 2 5
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDS108 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS116 Bilgi ve İletişim Teknolojisi-I Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS118 Biyoistatistik Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS120 İlkyardım Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS122 Tıbbi Dökümantasyon ve Arşivi-II Zorunlu 2 0 0 2 7
TDS124 On Parmak Yazım Teknikleri-II Zorunlu 0 2 0 1 5
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHMY-III SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2 3
TDS219 Sağlık Bilgi Sistemi Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS221 Yazışma Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 3
TDS223 On Parmak Yazım Teknikleri-III Zorunlu 0 2 0 1 3
TDS225 İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS227 Bilgi ve İletişim Teknolojisi-II Zorunlu 2 0 0 2 3
TDS229 Tıbbi Dökümantasyon ve Arşivi-III Zorunlu 0 16 0 8 9
TDS231 Temel Sağlık ve Hastalıklar Bilgisi-I Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TDSSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 16 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHMY201 İşaret Dili 2 0 0 2 3
SHMY203 Kitap ve Yorum 2 0 0 2 3
SHMY205 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2 3
SHMY207 Diksiyon ve Hitabet 2 0 0 2 3
SHMY209 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2 3
SHMY211 Sosyal Sorumluluk Projeleri 2 0 0 2 3
SHMY213 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 2 0 0 2 3
SHMY215 Arapça 2 0 0 2 3
SHMY217 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2 3
SHMY219 Fotoğrafçılık 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TDS214 Temel Sağlık ve Hastalıklar Bilgisi-II 2 0 0 2 3
TDS216 Genel İşletme 2 0 0 2 5
TDS218 On Parmak Yazım Teknikleri-IV 0 2 0 1 4
TDS220 Tıp Kütüphaneciliği 1 0 0 1 2
TDS222 Tıbbi Dökümantasyon ve Arşivi-IV 0 16 0 8 12
TDS224 Halkla İlişkiler 2 0 0 2 4
TDS226 Mesleki Saha Uygulamaları 1 30 0 16 30