Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB402 Ekonometri 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilere ekonomik ilişkileri analitik olarak değerlendirmelerini sağlayacak uygun ekonometrik metotları öğretmek ve bu metotları uygulayacak beceriye kavuşturmaktır. Bu derste model kavramı kavratılarak ekonometrik model kurmanın temel basamakları öğretilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Vedat CEYHAN

Ön Koşul Dersleri

Mikro Ekonomi, Tarım ekonomisi İstatistiği ve Tarım Ekonomisi Matematiği

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ceyhan, V. 2008. Ekonometriye Giriş Ders Notları, Basılmamış, Samsun Özçelik, A. 1994. Ekonometri. AÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, Yayın No:1323, Ders Kitabı No: 382, Ankara. Gujarati, D. 1995. Basic Econometrics, Third Edition, Mac Graw Hill, New York.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekonometrinin konusu ve amaçları, Model kavramı ve Ekonometrik araştırmada veriler, Ekonometrik araştırmanın aşamaları(modelin kurulması, modelin tahmini, modelin değerlendirilmesi, modeli tahmin gücünün değerlendirilmesi), Modelin kurulması (değişkenlerin seçimi, matematik kalıbın belirlenmesi), Modelin tahmini (en küçük kareler yöntemi, matris çözümlemesi), Modelin tahmini (tek açıklayıcı değişkenli regresyon modeli), Modelin tahmini (çoklu regresyon modeli), Modelin tahmini (Farklı fonksiyonel kalıplar, eğim ve elastikiyetler), Modelin değerlendirilmesi (katsayıların testi, çoklu determinasyon katsayısı ve testi, hata terimlerinin normal dağılıma uygunluğu), Regresyon modelinde karşılaşılan problemler (çoklu doğrusallık), Regresyon modelinde karşılaşılan problemler (değişen varyans), Regresyon modelinde karşılaşılan problemler (otokorelasyon), Modelin tahmin gücünün değerlendirilmesi (tahmin-gerçekleşme grafiği, Janus oranı)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 34 1
4 Quiz 2 66 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
4 Quiz 8 1 8
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 8 1 8
29 Bireysel Çalışma 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekonometrinin konusu ve amaçları Örnek olaylar
2 Model kavramı ve Ekonometrik araştırmada veriler Örnek uygulama, problem çözümü
3 Modelin kurulması (değişkenlerin seçimi, matematik kalıbın belirlenmesi). örnek olaylar, problem çözme, tartışma
4 Ekonometrik araştırmanın aşamaları(modelin kurulması, modelin tahmini, modelin değerlendirilmesi, modeli tahmin gücünün değerlendirilmesi) örnek olaylar, problem çözme, paket program kullanma
5 Modelin tahmini (tek açıklayıcı değişkenli regresyon modeli) örnek olaylar, problem çözme,
6 Modelin tahmini (en küçük kareler yöntemi, matris çözümlemesi) örnek olaylar, problem çözme,
7 Ara Sınavı
8 Modelin tahmini (çoklu regresyon modeli) örnek olaylar, problem çözme,
9 Modelin tahmini (Farklı fonksiyonel kalıplar, eğim ve elastikiyetler) örnek olaylar, problem çözme, tartışma
10 Regresyon modelinde karşılaşılan problemler (değişen varyans) örnek olaylar, problem çözme, tartışma
11 Regresyon modelinde karşılaşılan problemler (çoklu doğrusallık) örnek olaylar, problem çözme, tartışma
12 Regresyon modelinde karşılaşılan problemler (otokorelasyon) örnek olaylar, problem çözme, tartışma
13 Modelin değerlendirilmesi (katsayıların testi, çoklu determinasyon katsayısı ve testi, hata terimlerinin normal dağılıma uygunluğu). örnek olaylar, problem çözme, tartışma
14 Modelin tahmin gücünün değerlendirilmesi (tahmin-gerçekleşme grafiği, Janus oranı) örnek olaylar, problem çözme, tartışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242960 Öğrenciler gerçek dünyadaki ekonomik ilişkileri analitik olarak değerlendirebilir.
2 1242958 Öğrenciler herhangi bir ekonomik olayla ilgili ekonometrik model kurabilir, tahmin edebilir ve değerlendirebilir.
3 1242956 Öğrenciler ekonomik ilişkileri test etmede en uygun ekonometrik metodu seçebilir ve uygulayabilir.
4 1242957 Öğrenciler ekonometrik modellerin çözümünde kullanılabilecek en az bir paket program kullanabilir.
5 1242959 Öğrenciler geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68419 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir.
2 64037 Kırsal kalkınma ve etkin kaynak kullanımı konularını analiz edebilir.
3 64040 Tarım işletmelerinin sorunlarını saptayıp uygun çözüm önerileri geliştirir.
4 64042 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur.
5 68420 Mevcut yapıyı tanımlar, fırsatları tahmin eder ve sorunları raporlandırır.
6 68421 Ekonomideki gelişmelerin nedenlerini yorumlar.
7 64039 Ekip çalışması bilincine sahip olur.
8 64041 Risk ve belirsizlik ortamında uygun kararları alabilir.
9 64043 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10 64044 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip eder, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
11 68422 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
12 64038 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3
2 4 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3
3 4 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3
4 4 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3
5 4 4 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek