Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS213 İletişim Psikolojisi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Sosyal psikoloji dersinin amacı, dersi alan öğrencinin, toplumsal bir varlık olan insanın toplumdan nasıl etkilendiği ve toplumu nasıl etkilediğini ikili bir perspektiften çözümleme yapabilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Mevlüde Nur ERDEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Kağıtçıbaşı, Çiğdem (2014), Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (16. Basım), Evrim Yay., İstanbul. • Bilgin, Nuri (2011), Sosyal Psikoloji (4. Baskı), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İzmir. • Arkonaç, Sibel (2005), Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, İstanbul • Hogg Michael, Vaughan Graham (2007), Sosyal Psikoloji, Ütopya Yayınevi, İstanbul. • Cüceloğlu, Doğan (2004), İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul • Seçilmiş güncel araştırma makaleleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, sosyal psikolojinin tanımlanması, tarihsel gelişimi ve araştırma yöntemleri, sosyal psikoloji disiplininin ilgilendiği sosyal etki, uyma, konformite, itaat davranışlarını etkileyen faktörler, bireyin kişiler arası, grup içi ve gruplar arası ilişkileri, tutum değişimine yönelik kuramsal yaklaşımlar, sosyalleşme bağlamında ikna ve propaganda süreçleri, benlik, kültür ve sosyal temsiller gibi konular üzerinde durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 9 2 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal psikolojinin tanımlanması, tarihsel gelişimi ve araştırma yöntemleri Yok Yok
2 Sosyal etki ve uyum Yok Yok
3 Sosyal etki ve uyum Film gösterimi ve çözümlemesi Yok
4 Kişiler arası İlişkiler ve Çekim Yok Yok
5 Grup Yapısı ve Dinamiği (grup-birey ilişkisi, liderlik) Yok Yok
6 Gruplar arası İlişkiler (önyargı, ayrımcılık, stereotipler, damgalama, ötekileştirme, çatışma) Yok Yok
7 Ara sınav Yok Yok
8 Tutumlar ve davranışlar Yok Yok
9 Tutumlar ve davranışlar Yok Yok
10 Kültür Yok Yok
11 Benlik Yok Yok
12 Benlik Belgesel gösterimi Yok
13 Sosyal Temsiller Yok Yok
14 Sosyal Biliş, Algı ve Atıflar Yok Yok
15 Sosyal Karşılaştırmalar Yok Yok
16 Final Sınavı Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235913 Sosyal psikolojik analiz düzeyini kavrar.
2 1235914 Uyma davranışını etkileyen ortamsal ve kişisel etkenleri betimler.
3 1235915 Kişiler arası, grup içi ve gruplar arası dinamikleri çözümler.
4 1235916 Tutumlar, tutum değişimiyle ilgili kuramsal yaklaşımlar, tutum değişimini etkileyen faktörler ve ikna süreçlerini kavrar.
5 1235917 Sosyal psikolojinin araştırma yöntemleri ve temel kavramlarından yola çıkarak yeni çözümlemeler yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 3
2 4 4
3 3 3
4 3
5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek