Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS427 Sinema ve Felsefe 927003 4 7 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, psikanaliz ile sinema arasındaki ilişkinin farklı veçhelerini ele alarak bunları değerlendirmektir. Bu ilişkinin iki temel boyutu olduğu ileri sürülebilir. İlki, sinemanın güçlü bir ifade ve bir kitle iletişim aracı, eğlence endüstrisinin bir parçası, ulusal ve uluslararası boyutları bulunan bir mecra olmasıyla ilgilidir ve bu çerçevede sinema üzerindeki sansürden filmlerin kimler tarafından üretildiğine, sinemanın ideolojik boyutundan izleyiciyle ilişkisine çok sayıda konuyu içeren geniş bir alana bakmak mümkündür. İkincisi ise, psikanalitik olanın sinemada nasıl kavramlaştırılabileceği ya da nasıl temsil edildiğiyle ilgilidir. Bu bağlamda Özne ve nesne, bilinç ve bilinçdışı, bakış ve ses, ödipal anlatı, yasa, arzu, tekinsiz, “primal scene” gibi kavramlar üzerinde durulacak ve bu kavramların sinemadaki izdüşümleri araştırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurdan Öncel Taşkıran

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sinema ve Psikanaliz: Filmler ve Bilinçdışı, Özden Terbaş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilere psikanaliz ve film çalışmalarına ait temel kavramların tarihsel süreç içindeki gelişimini tanıştırmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 2 1 2
19 Beyin Fırtınası 2 1 2
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 3 45
34 Okuma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Film-Rüya Analojisi, Temel Fantaziler, Ödipal Senaryolar, Fetişisim
2 İlgili okumalar ve filmin tartışılması
3 Röntgencilik, Aile Romansları, Masquerade
4 İlgili okumalar ve filmin tartışılması
5 İlgili okumalar ve filmin tartışılması
6 Paranoya ve Bilinçdışı
7 Paranoya ve Bilinçdışı
8 İlgili okumalar ve filmin tartışılması
9 Ara Sınav
10 Depresyon, Yas ve Melonkoli
11 İlgili okumalar ve filmin tartışılması
12 Ayrılma Anksiyetesi, Mazoşizm, Sasizm
13 İlgili okumalar ve filmin tartışılması
14 Lacan`ın Üçlü Şeması: İmgelem, Sembolic ve Hakikat
15 İlgili okumalar ve filmin tartışılması
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222320 Psikanaliz ve film çalışmalarına ait temel kavramların tarihsel süreç içindeki gelişimi anlayabilmek.
2 1222327 Psikanalitik kuram ve yaklaşımlar ile film çalışmaları arasındaki bağıntılar hakkındaki güncel tartışmalar üzerine eleştirel bir anlayış geliştirebilmek.
3 1222342 Psikanalitik kuram ve film çalışmaları üzerine yazılmış olan birincil ve ikincil kaynaklardan eleştirel ve derinlikli bir anlayışla yararlanabilmek.
4 1222344 Psikanalitik kuram ve film çalışmaları üzerine yazılmış kaynakları eleştirel bir bakışla değerlendirerek tutarlı ve özgün/bağımsız argümanlar geliştirebilmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 2
3 3 2
4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek