Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB109 Çevre Mühendisliğine Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Çevre Mühendisliği öğrencilerine, dört yıllık lisans eğitimi içerisinde görecekleri derslere geniş bir giriş sunmaktır. Bu amaçla öğrencilere güncel çevre sorunları hakkında bilgi verilecek. Bu dersde ele alınan konular arasında Çevre Mühendisliğinin temel kavramları, Sürdürülebilir kalkınma ve çevre, Su kirliliği, Kirlilik parametreleri, Su ve atıksu arıtımı, Hava kirliliği, Katı atık ve tehlikeli atıklar, Toprak kirliliği, Gürültü Kirliliği, Radyoaktif kirlilik ve ÇED ve İlgili mevzuatlar ele alınacak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ümmihan DANIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yoktur

Önerilen Diğer Hususlar

Yoktur

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Çevre Mühendisliğine Giriş P. Aarne VESILIND, Susan M. MORGAN, lSBN: 978-605-133-157-7, Çeviri: İsmail TORÖZ, Türkçe, 2014, Lauren G. HEINE 2- Çevre Mühendisliğine Giriş P. Aarne Vesilind, Susan M. Morgan. 2012 3- Çevre Mühendisliği ile ilgili tüm kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yoktur

Dersin İçeriği

Genel tanım ve kavramlar, Sürdürülebilir kalkınma ve çevre, Su kirliliği, Kirlilik parametreleri, Su ve atıksu arıtımı, Hava kirliliği, Katı atık ve tehlikeli atıklar, Toprak kirliliği, Gürültü Kirliliği, Radyoaktif kirlilik ve ÇED ve İlgili mevzuatlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 3 90 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 4 12
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 45 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş cmg_1.pdf
ÇMGİRİŞ 1.pdf
2 Temel tanım ve kavramlar ÇMGİRİŞ 1.pdf
3 Sürdürülebilir kalkınma ve çevre ÇMGİRİŞ 1.pdf
4 Su kirliliği ve kirlilik parametreleri ÇMGİRİŞ 1.pdf
5 Su ve atıksu arıtımı ÇMGİRİŞ 1.pdf
sutasfiyesi_6__.pdf
6 Hava kirliliği ve Arasınav I ÇMGİRİŞ 1.pdf
7 Katı atıklar ÇMGİRİŞ 1.pdf
8 Tehlikeli atıklar ÇMGİRİŞ 1.pdf
9 Arasınav II
10 Toprak kirliliği ÇMGİRİŞ 1.pdf
11 Gürültü kirliliği ÇMGİRİŞ 1.pdf
12 Radyoaktif kirlilik ÇMGİRİŞ 1.pdf
13 ÇED ve Arasınav III ÇMGİRİŞ 1.pdf
14 Teknik gezi
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448817 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Çevre ilgili temel tanım ve kavramları öğrenir.
2 1495956 Çevre Mühendisliği ve sürdürülebilirlik alanındaki temel ilkeleri ve teorileri anlar ve bilir.
3 1495957 Önemli çevre sorunlarını anlar
4 1495958 Su, hava, katı atık,toprak, tehlikeli atık, gürültü, radyoaktif maddeler gibi kirletici maddelerin çevreye olan etkisini belirler.
5 1495959 Çevresel bir bakış açısıyla tüm çevre sorunlarını kontrol etmek, azaltmak ve izlemek için çeşitli stratejiler kullanarak çözmeyi öğrenir.
6 1495960 Çevresel bir etki değerlendirmesi yapar ve belirli bir problem tanımı için çevresel tasarım tekniklerini uygular.
7 1495961 Disiplinler arası bir şekilde düşünmeye teşvik edilir, çevre sorunlarının çözümü için kararları entegre bir şekilde sunar.
8 1495962 Temel çevre mevzuatını bilir ve ona uygun davranır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4 4 4
3 4
4 4 4 4
5 4 4
6 4 4
7 4 4
8 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek