Program Tanımları

Kuruluş

2011-2012 öğretim yılında öğrenci alımına başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Bu programı bitirenler " Diyaliz Teknikeri" unvanı almaya hak kazanırlar

Kabul ve Kayıt Koşulları

TYT puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Program Profili

Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması, diyaliz makinesinin bakımının yapılmasının yanında hasta ve yakınlarının diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirilmesi aşamalarında görev alacak hasta haklarına saygılı ve mesleki etik değerleri ön planda tutan, sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Diyaliz programı mezunları Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ayrıca özel diyaliz merkezlerinde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, Diyaliz On Lisans Programında yer alan dersler ve uygulamalar ile yaz stajından başarılı olunması zorunludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr.Gör. Hüsniye AŞIK
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
Tel: 0 362 3121919-6327
husniye.asik@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Diyaliz programında dersler Sağlık hizmetleri MYO ve Tıp Fakültesi öğretim üye ve elamanlarının desteği ile yürütülmektedir. Öğrenciler uygulamalarını OMÜ Tıp Fakültesi Diyaliz Ünitesi, OMÜ Sağlık ve Uygulama Merkezi Diyaliz Ünitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi ve Samsun Gazi Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde yapmaktadırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77996 Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanıp verileri yorumlar değerlendirir ve olası sorunları tanımlayıp çözümler.
2 77997 Diyaliz ünitesindeki işleyişi bilir.
3 72953 Temel hasta bakım ilkelerini bilir.
4 76304 Alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda cihazlarla ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
5 76305 Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
6 76306 Edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler doğrultusunda sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarında sorumluluk alır.
7 76307 Alanına ilişkin sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
8 76308 Alanı ile ilgili uygulamalarda beklenmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretir.
9 76309 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
10 76310 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 76311 Öğrenme gereksinimlerini belirleyip yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
12 76312 Alanına ilişkin konularda sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak örgütsel iletişim kurar.
13 76313 İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü A2 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 76314 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
15 76315 Meslek ahlâkı bilincini kazanır.
16 76316 Birey ve halk sağlığı iş güvenliği ve çevre koruma konularında yeterli bilince sahiptir; çevreyi tehdit eden risklerin farkında olur, çevre ve insan sağlığını koruma kurallarına uyar.
17 76317 Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
18 76318 Diyaliz Programı alanı ile ilişkili diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
DYZ101 Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
DYZ103 Anatomi Zorunlu 2 0 0 2 3
DYZ105 Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2 3
DYZ109 Hasta Bakım İlkeleri Zorunlu 2 6 0 5 6
DYZ115 Mikrobiyoloji ve Sterilizasyon Zorunlu 2 0 0 2 3
DYZ117 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 0 2 3
DYZ119 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
DYZ102 Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
DYZ104 Beslenme Zorunlu 2 0 0 2 3
DYZ106 İç Hastalıkları Zorunlu 2 4 0 4 5
DYZ108 Cerrahi Hastalıklar Zorunlu 2 4 0 4 5
DYZ110 Diyaliz Ekipmanları Kullanım Bakımı Zorunlu 2 0 0 2 3
DYZ116 İletişim Zorunlu 1 0 0 1 2
SHMY-II SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DYZ201 Nefroloji Zorunlu 2 0 0 2 3
DYZ205 Çocuk Nefrolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
DYZ215 Diyaliz-I Zorunlu 2 16 0 10 14
DYZ217 Diyaliz Hastalarında Ruh Sağlığı ve Sorunları Zorunlu 1 0 0 1 2
DYZ219 Meslek Etiği Zorunlu 1 0 0 1 2
DYZ221 Sağlık Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
DYZ223 Enfeksiyon Hastalıkları Zorunlu 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
DYZ-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 16 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHMY102 İşaret Dili 2 0 0 2 3
SHMY104 Kitap ve Yorum 2 0 0 2 3
SHMY106 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2 3
SHMY108 Diksiyon ve Hitabet 2 0 0 2 3
SHMY110 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2 3
SHMY112 Sosyal Sorumluluk Projeleri 2 0 0 2 3
SHMY114 Toplumsal Cinsiyet 2 0 0 2 3
SHMY116 Arapça 2 0 0 2 3
SHMY118 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2 3
SHMY120 Fotoğrafçılık 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DYZ204 İlk Yardım 2 0 0 2 3
DYZ208 Diyaliz-II 2 20 0 12 24
DYZ210 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 0 0 2 3
DYZ212 Mesleki Saha Uygulamaları 1 30 0 16 30