Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBKİM101 Genel Kimya I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Mühendislik öğrencilerine temel düzeyde kimya bilgisinin teorik bir şekilde, öğrenci mühendislik programına başlamadan önce alt yapı oluşturmak amacıyla verilmesi; problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi; günlük hayatta karşılaşılan olayların kimya ile bağlantısına öğrencinin dikkatinin çekilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender Biçer, Doç. Dr. Sevim Alışır, Yrd. Doç. Dr. Hasan Yakan

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring. Genel Kimya: İlkeler ve modern uygulamalar, Prentice-Hall, Inc., 8. baskı. 2. Chemistry, R. Chang. McGraw-Hill, Inc. Sixth Edition. 3. Chemistry. J. McMurry, R. C. Fay, Prentice-Hall Inc. Second Edition 4. Genel Üniversite Kimyası ve Modern Uygulamaları, A. Bahattin Soydan, A. Sezai Saraç, İTÜ Kimya. 5. Genel Kimya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, Prof.Dr. Baki Hazer, Trabzon, 1995. 6. Kimya Temel Kavramlar, Prof. Dr. Namık K.Aras, Prof.Dr. Namık K. Tunalı, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, maddenin özellikleri, stokiyometri, semboller, kimyasal formüller, kimyasal reaksiyonlar, atomun yapısı, periyodik çizelge, bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar, gazlar, çözünürlük, çözeltiler, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, termodinamik, termokimya, redoks ve elektrokimya.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 MADDENİN ÖZELLİKLERİ ve ÖLÇÜMÜ: Kimyanın konusu, Maddenin tanımı ve Sınıflandırılması, Maddenin dört hali, Maddenin ortak özellikleri, Maddenin ayırtedici özellikleri, Karışımlar ve özellikleri, Karışım ve bileşikler arasındaki farklar, Karışımların birbirinden ayrılması, Saflaştırma ve ayyırma yöntemleri, Çökeltilerin çözeltilereden ayrılması.
2 SEMBOLLER, FORMÜLLER ve KİMYASAL REAKSİYONLAR: Kimyasal simgeler, formüller ve bileşiklerin isimlendirilmesi, Bileşik formüllerinin yazılması ve Okunması, Kimyasal Bileşiklerin adlandırılması, Atom,gram ve gerçek atom tartısı, Mol gram, gerçek molekül tartısı ve mol sayısı, Fiziksel-kimyasal değişmeler ve özellikleri, Kimyasal reaksiyonların prensipleri.
3 ATOMUN YAPISI: Atomun yapısı, Atomun elektron yapısı,Atomun enerji seviyeleri, Atom teorileri, Dalton atom teorisi, Bohr atom modeli, Kuantum sayıları, Yörüngemsi şekilleri, Atomlarda elektron dizilişi.
4 PERİYODİK ÇİZELGE VE BAZI ATOM ÖZELLİKLERİ: Elementlerin sınıflandırılması: Periyodik yasa ve periyodik çizelge, metaller, ametaller ve iyonları, atomlar ve iyonların büyüklüğü, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, manyetik özellikler, elementlerin periyodik özellikleri,
5 KİMYASAL BAĞ: Metalik bağ, İyonik bağ, Kovalent bağ, Kovalent bağların özellikleri, Redoks denklemlerinin denkleştirilmesi, Yükseltgen ve indirgen maddeler.
6 GAZLAR: Gazların kinetik teorisi, Boyle kanunu, Charles kanunu, Avagodro kanunu, İdeal gaz kanunu, Daltonun kısmi basınçlar kanunu, Graham kanunu, İdeal gaz kanunundan sapmalar
7 ÇÖZELTİLER:Karışımların sınıflandırılması, Çözeltilerin konsantrasyonları, Doygun çözelti ve çözünürlük, Çözünürlük ve sıcaklık, Çözünme kuralları ve net iyonik denklem, Henry kanunu, Sıvı-sıvı çözeltiler, Rault kanunu, Çözeltilerde koligatif özellikleri, Kolloidal dağılım.
8 KİMYASAL KİNETİK: Kimyasal reaksiyonlar, Aktivasyon enerjisi, Reaksiyon hızları, Reaksiyon mertebeleri, Reaksiyon hızını değiştiren etmenler.
9 ARA SINAV
10 KİMYASAL DENGE: Denge sabiti, Denge sabiti eşitliği ve ilgili bağıntılar,Denge sabiti büyüklüğünün önemi, Heterojen denge, Reaksiyon Kesri(Q), Denge şartları değiştirmenin etkisi, Le chatelier ilkesi ve ilgili hesaplamalar
11 ASİTLER ve BAZLAR: Asit ve baz teorileri, Asit ve bazların kuvvetliliği, Suyun iyonlaşması pH ve pOH, Zayıf asitler ve zayıf bazların iyonizasyonu, Hidroliz ve Hidroliz sabiti, İndikatörler, Tampon çözeltiler.
12 TERMODİNAMİK: Termokimya,Termokimyada bazı terimler, ısı, tepkime ısısı ve kalorimetri, iş, termodinamiğin birinci yasası, Termodinamiğin ikinci yasası, Tepkime ısısı ve hesaplanması: Hess yasası, Standart oluşum entalpisi,Termodinamiğin üçüncü yasası.
13 TERMODİNAMİK: Termokimya,Termokimyada bazı terimler, ısı, tepkime ısısı ve kalorimetri, iş, termodinamiğin birinci yasası, Termodinamiğin ikinci yasası, Tepkime ısısı ve hesaplanması: Hess yasası, standart oluşum entalpisi, Termodinamiğin üçüncü yasası.
14 REDOKS ve ELEKTROKİMYA: Elektrokimya, Elektrokimyasal piller, Elektroliz ve Faraday yasaları, Elektrot potansiyelleri, Standart elektrot potansiyelleri, Elektriksel İş ve serbest enerji, Kimyasal değişimle elektrik enerj isi üretimi, Korozyonun elektrokimyasal mekanizması.
15 YARIYIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231701 Kimyasal bağları ve çeşitlerini tanımlar.
2 1231699 a) Kimyada bileşiklerin oluşumundaki kimyasal yasaları öğrenir ve analiz eder.b)- Mol, avagadro sayısı, element, bileşik vb.tanımlamalar yaparak kimya biliminin daha kolay anlaşılmasını sağlar.c)- Kimyasal reaksiyonların türlerini kategorilere ayırır ve aralarındaki farkı ilişkilendiriri.
3 1231700 Gaz kanunlarını ifade eder, bileşimlerini açıklar ve problemi çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64076 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 64077 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 64078 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 64079 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 64080 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 64081 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 64082 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 64083 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 64084 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 64085 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 64086 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 64087 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 64088 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek