Program Tanımları

Kuruluş

Program 2011 yılında kurulmuştur. Programa I. ve II. öğretim olmak üzere 65'er öğrenci alınmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı bitirenler " Patoloji Teknikeri" unvanı almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

TYT puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür.
Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.

Program Profili

Patoloji laboratuvarlarına gelen numuneleri, patologların mikroskobik değerlendirmeleri yapabilmeleri için hazır hale getirmek üzere laboratuvar teknikeri yetiştirmektir. Laboratuvar uygulamaları yaparak öğrenim gören Patoloji Labotaratuvar Teknikleri programından mezun olan öğrencilerimiz, patoloji laboratuvarlarında doku takibi, bloklama, kesit alma, çeşitli histolojik ve histokimyasal boyamalar gibi patolojik işlemleri yapabilmektedirler. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz Patoloji Laborauvar Teknikeri ünvanını almakta, Sağlık kuruluşlarında patoloji laboratuvarlarında iş bulabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız resmi veya özel sağlık kuruluşlarının patoloji labotauvarlarında iş bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-Biyoloji
-Moleküler Biyoloji ve Genetik
-Biyoteknoloji
-Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji
-Genetik ve Biyomühendislik
-Biyomühendislik
-Hemşirelik
-Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
bölümlerine DGS ile geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, Patoloji Laboratuvar Teknikleri On Lisans Programında yer alan dersler ve uygulamalar ile yaz stajından başarılı olunması zorunludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO
I. Öğretim Program Danışmanı : Öğr.Gör.Dr. Sevcan MERCAN
0 362 312 19 19 - 6346
sevcant@omu.edu.tr

II. Öğretim Program Danışmanı: Öğr.Gör. Cem BAŞ
0 362 312 19 19 - 6323
cembas@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Yüksekokulumuzda bulunan Patoloji Laboratuvarında öğrencilerimize temel patoloji uygulamaları yaptırılabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz, OMÜ Tıp Fakültesi Patoloji ABD'daki donanımlı laboratuvarlarda ileri ve özel laboratuvar derslerinin uygulamalarını yapabilmektedirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65222 Alanıyla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanıp verileri yorumlar değerlendirir ve olası sorunları tanımlayıp çözümler
2 65223 sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuvarlarının, cihaz ve materyal özelliklerini, işletiş ve organizasyonunu tanımlar
3 65224 Arşiv, depo, laboratuvar güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olur
4 68587 Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri ve yöntemleri uygular, yeni cihazları kullanır.
5 68588 Aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda patoloji laboratuvarı sorumlu doktoru ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlar.
6 68589 Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuvarlarında ilgili araç, cihaz ve teknikleri kullanıp patoloğun denetiminde makroskopi ve histoteknoloji ile ilgili bütün rutin ve özel işlemleri yürütür.
7 68591 Meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
8 68593 Sağlık kurumları bünyesindeki patoloji laboratuvarlarında kullanılan bütün temel ve özel kimyasal solüsyon ve boyaları hazırlar.
9 68597 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
10 68590 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirir.
11 68592 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve mesleki etik değerleri ifade eder.
12 68594 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 68598 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
14 68595 Patoloji alanına ilişkin düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman volan ve olmayan kişilerle paylaşır.
15 68599 Patoloji alanına özel temel düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16 68596 Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuata uygun davranır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Anatomi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PLT101 Anatomi Zorunlu 2 0 0 2 5
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
PLT103 Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2 5
PLT113 Genel Histoteknoloji-I Zorunlu 3 2 0 4 5
PLT105 Histoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
PLT115 Kimya Zorunlu 2 0 0 2 3
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
PLT117 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
PLT114 Genel Biyokimya Zorunlu 2 0 0 2 3
PLT104 Genel Histoteknoloji II Zorunlu 2 0 0 2 3
PLT106 Genel Patolojide Temel Kavramlar Zorunlu 2 0 0 2 3
PLT116 İlk Yardım Zorunlu 2 0 0 2 3
PLT112 Patoloji ve Sitoloji Laboratuvar Tekn. UYgulaması-I Zorunlu 2 8 0 6 12
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Bilgi ve İletişim Teknolojisi
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PLT211 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
PLT209 Özel Histokimya Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
PLT207 Patoloji ve Sitoloji Laboratuvar Tekn. UYgulaması-II Zorunlu 2 16 0 10 21
SHMY-III SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PLTSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Yabancı Dil I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Yabancı Dil II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHMY201 İşaret Dili Ortak 2 0 0 2 3
SHMY203 Kitap ve Yorum Ortak 2 0 0 2 3
SHMY205 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Ortak 2 0 0 2 3
SHMY207 Diksiyon ve Hitabet Ortak 2 0 0 2 3
SHMY209 Kariyer ve Liderlik Ortak 2 0 0 2 3
SHMY211 Sosyal Sorumluluk Projeleri Ortak 2 0 0 2 3
SHMY213 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing Ortak 2 0 0 2 3
SHMY215 Arapça Ortak 2 0 0 2 3
SHMY217 Farkındalık ve Değerler Eğitimi Ortak 2 0 0 2 3
SHMY219 Fotoğrafçılık Ortak 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PLT210 Sağlık Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
PLT212 Patoloji ve Sitoloji Laboratuvar Tekn. UYgulaması-III Zorunlu 2 16 0 10 21
PLT214 Moleküler Patoloji Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
PLT216 Laboratuvar Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
PLT220 Mesleki Saha Uygulamaları Zorunlu 1 30 0 16 30