Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB220 Çevresel Analiz Teknikleri (TS 2) 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Gravimetrik, volumetrik, spektrofotometrik ve kalorimetrik ölçüm yöntemleri ve hava, su, toprak ve ses kirliliği ile ilgili ölçüm yöntemlerini kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel ARDALI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

AÇIKALIN, E., CİNGİ, İ., EROL, K., Laboratuvar Teknikleri , Anadolu Üniversitesi Web-Ofset,1996 Samsunlu, A., The Environmental Engineering Chemistry, fourth edition, The Publications of Sam-Environment Technologies Center, İstanbul, 120-192, 1999. Mehmetoğlu İ., Klinik Biyokimya laboratuarı El Kitabı, İnci Ofset, Konya, 2002. Çoban, A. ve ark., Genel Kimya, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2006. Uslu, O., ve Türkmen, A., Su Kirliliği ve Kontrolü, T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yayınları Eğitim Dizisi1, İzmir, 1997.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gravimetrik, volumetrik, spektrofotometrik ve kalorimetrik ölçüm yöntemleri ve hava, su, toprak ve ses kirliliği ile ilgili ölçüm yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 10 1
7 Laboratuvar 1 30 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
13 Deney 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 10 1
47 Laboratuvar Sınavı 1 10 1
36 Rapor 1 30 1
38 Rapor Hazırlama 1 10 1
39 Rapor Sunma 1 10 1
42 Seminer 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre laboratuarının kullanılma kuralları- laboratuar bilgileri
2 Temel analiz metotları, Enstrumantal analiz metotları, Potansiyometrik analiz yöntemleri
3 Çözeltiler-molalite-normalite-molarite
4 Çözelti hazırlama usulleri ve uygulamaları
5 Gravimetrik analizler, Volumetrik analizler
6 Laktozlu buyyon, brillant green vb. besi yerlerinin hazırlanması, sularda membran filtrasyon (MF) ve çoklu tüp yöntemiyle (ÇKY) koliform bakteri ekimi.
7 Gram boyama ve mikroskopta boyanmış bakterilerin incelenmesi.
8 Suyun kalite parametreleri: renk, koku, pH, tat ,sertlik,
9 ara sınav
10 Suyun UV, karbon filtresi ve zeolit filtreden geçirilerek pH, iletkenlik ve sertlik gibi parametrelerinin optimal seviyeye getirilmesi.
11 Spektrofotmetre, AAS, GC-MS, İyonmentre, TOK teorisi
12 Spektrofotmetre, AAS, GC-MS, İyonmentre, TOK kullanımı
13 deneysel çalışma
14 deneysel çalışma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224455 Ulusal ve uluslar arası hava kirliliği ölçüm yöntemleri ve standartlarını öğrenmek,
2 1224463 Su kalitesi ölçüm yöntemlerini ( KOİ,BOİ,pH,iletkenlik,sıcaklık,sertlik vb.) öğrenmek
3 1224500 Toprak kirliliği ve toprak kalitesi ile ilgili iletkenlik, toprak yapısı ve bünye gibi toprak kalitesi ile ilgili ölçüm yöntemlerini öğrenmek,
4 1224504 Ses kirliliği ölçüm cihazı ve ölçüm yöntemlerini öğrenmek,
5 1224518 Çözelti hazırlama (normalite, molalite ve çözünürlüğe etki eden faktörler) yöntemlerini öğrenmek, Besi yeri hazırlanması, ekimi ve mikroskobik incelemesi
6 1224532 Spektrofotometrik ölçümler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 2
2 3 2 2 3 3 3 4 2 4 2 2
3 4 4 3 3 2 4 2 4 3 4 3
4 1 3 3 4 5 5 3 3 5 3 4
5 2 1 4 5 4 3 5 4 2 3 2
6 3 2 2 4 3 2 3 5 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek