Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB234 Mühendislik Etiği(TS 2) 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Evrensel ve bireysel etik kurallarının önemi vurgulanarak mühendislik etiğinin ilkelerinin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

HARUN Tepe, Etik ve Meslek Etikleri, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2000. KIREL Çiğdem, Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması Anadolu Üniversitesi 2000 AYDIN İnayet Pehlivan, Yönetsel Mesleki Ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, Ankara,2002 ONBAŞIOĞLU UYGUR Seyhan, Mühendislik Etiği, Teknik kitaplar No:2, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Etiğe giriş, Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Etiğe Bakış, Etik Sözcüğünün Kökeni ve Anlamı Etik Neden Gereklidir?, Temel Etik Kuramı Tipleri, Etiğin Temel İlkeleri, Tutarlılık, Öznel Etik Modeli, Sonuçlar, Nesnel Etik Modeli, Önemseme, Sorumluluk Etiği, İnsanın Davranış Yükümlülükleri, Değerler Etiği, Altın Kural, Evrensel Değerler, Pratiğin Bilimi olarak Etik, İnsan Pratiğinde Etiğin Önemi, Etiğin Ampirik Bilimlerle İlişkisi, Etiğin Normatif Bilimlerle İlişkisi, Eğitim ve Etik, Etik Gerekçelendirme ve Temellendirmeler, Somut bir gerçek ve somut bir olguyla ilişkilendirme, Duygularla İlişkilendirme, Olası Sonuçlarla İlişkilendirme, Ahlak Yasalarıyla İlişkilendirme, Ahlaki Yetkinlikle İlişkilendirme, Vicdanla İlişkilendirme, Etik Gerekçelendirme Yöntemleri, Mantıksal Yöntem, Söylemsel Yöntem, Diyalektik Yöntem, Analojik Yöntem, Transsendental yöntem, Analitik yöntem, Yorumsama yöntemi, Etiğin Küresel ve Evrensel Boyutu, İş ve Meslek Etiği (Uygulamalı Etik), Bir Kurum Olarak “Meslek” Bilimsel Mesleki Etik Standartlar, Mühendislik Etiği İlkeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 6 6
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 2 2 4
24 Seminer 1 2 2
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etiğe Giriş, Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Etiğe Bakış Etik Sözcüğünün Kökeni ve Anlamı
2 Etik Neden Gereklidir? , Temel Etik Kuramı Tipleri
3 Etiğin Temel İlkeleri
4 Önemseme, Sorumluluk Etiği, İnsanın Davranış Yükümlülükleri, Tutarlılık, Öznel Etik Modeli, Nesnel Etik Modeli
5 Değerler Etiği, Altın Kural, Evrensel Değerler
6 Etiğin Ampirik ve Normatif Bilimlerle İlişkisi Örnekolay çalışması
7 Etiğin Küresel ve Evrensel Boyutu
8 Arasınav
9 İş ve Meslek Etiği (Uygulamalı Etik) -Örnekolay çalışması
10 Bir Kurum Olarak “Meslek”, Bilimsel Mesleki Etik Standartlar-Örnekolay çalışması
11 Mühendislik Etiği İlkeleri-Örnekolay çalışması
12 TMMOB Mesleki Davranış İlkeleri -Örnekolay çalışması
13 Dünya Mühendisler Birliğinin Etik Kodları-Örnek olay çalışması
14 Örnek olay

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224634 etik ve ahlak kurallarını yaşama uygulama becerisi kazanma
2 1224636 etik ve ilkelerini kavrama
3 1224652 etik ilkelerini mesleğinde uygulama ve zorlukları aşma tekniklerini geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 2 5 3 5 5 3 1 2
2 3 5 3 4 3 3 4 4 2 3 5
3 4 3 3 4 4 5 2 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek