Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB332 Aerobik Prosesler (TS 4) 927003 3 6 2

Dersin Amacı

Aerobik askıda büyüyen prosesler ve biyofilm prosesleri hakkında temel kavramları , projelendirme kriterleri ve işletme problemleri hakkında temel bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ümmihan DANIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Henze Mogens., Harremoes Poul., Jes la Courjanson, Eric Arvin,Wastewater Treatment, Biological and Chemical Processes, 2000. -Michael L., Shuler, Fikret Kargı, Bioproses Engineering Basic Concept, Second Edition. -H.J. Relm. G. Reed, A. Pühler and P. Stadler Biotechnology: Environmental Processes, I,II,III -B Rittman,PL McCarty,Environmental Biotechnology: Principles and applications,McGraw-Hill 2nd edition,2000. -NP Cheremisinoff, Biotechnology for waste wastewater treatment,1987. -Recep İleri, 2000, Çevre Biyoteknolojisi. Kargı, F., Çevre Mühendisliğinde Biyoprosesler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Yayınları, No: 234, 2013, İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyolojik arıtımın genel tanıtımı, Mikrobiyal metabolizma ve büyüme, Mikrobiyal büyüme kinetikleri, Biyolojik arıtım sistemlerinin projelendirilmesinde önemli, parametre ve tanımlar, Aerobik askıda büyüyen prosesler,: Aktif çamur proseslerinin sınıflandırılması, proses tasarım kriterleri, reaktör boyutlandırılması ve konfigürasyonu, , Stabilizasyon havuzları, Lagünler, Oksidasyon hendekleri,, Biyofilm prosesleri: Damlatmalı filtreler, Biyodisk sistemleri, Akışkan yatak biyofilm reaktörleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 3 90 1
5 Derse Katılım 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 4 12
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojik arıtımın genel tanıtımı atıksu-mühendisliği.pdf
BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER.pdf
2 Mikrobiyal metabolizma ve büyüme atıksu-mühendisliği.pdf
BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER.pdf
3 Mikrobiyal büyüme kinetikleri, atıksu-mühendisliği.pdf
BİYOLOJİK TEMEL İŞLEMLER.pdf
4 Mikrobiyal büyüme kinetikleri, atıksu-mühendisliği.pdf
5 Biyolojik arıtım sistemlerinin projelendirilmesinde önemli, parametre ve tanımlar Arasınav I atıksu-mühendisliği.pdf
6 Biyolojik arıtım sistemlerinin projelendirilmesinde önemli, parametre ve tanımlar
7 Aerobik askıda büyüyen prosesler,: Aktif çamur proseslerinin sınıflandırılması ve reaktör tasarımı
8 Aerobik askıda büyüyen prosesler,: Aktif çamur proseslerinin sınıflandırılması ve reaktör tasarımı
9 Arasınav II
10 Aerobik askıda büyüyen prosesler,: Aktif çamur proseslerinin sınıflandırılması ve reaktör tasarımı
11 Stabilizasyon havuzları, Lagünler, Oksidasyon hendekleri,
12 Biyofilm prosesleri: Damlatmalı filtreler AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ.pdf
13 Biyodisk sistemleri, Akışkan yatak biyofilm reaktörleri Arasınav III BİYOLOJİK ARITMA.pdf
14 Biyofilm ve askıda büyüyen hibrid prosesler
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448939 Bu dersi başarı ile bitiren öğrenciler; Aerobik askıda büyüyen proseslerin tanımı yapar ve prosesleri sınıflandırır.
2 1448963 Aerobik askıda büyüyen proseslerle su ve atıksu arıtımının önemini, çalışma mekanizmasının ne olduğunu bilir, aerobik askıda büyüyen proseslerin projelendirilmesinde parametrelerin tanımını yapar, önemini anlar ve tasarımını yapar.
3 1448964 Aerobik askıda büyüyen proseslerle arıtmada mikroorganizmaların rolünü bilir, Çevresel problemleri çözmek için yöntem ve deneyler tasarlar sonuçları yorumlayıp sentez eder,.
4 1448983 Aerobik askıda ve bağlı büyüyen proseslerin işletme problemleri hakkında bilgi sahibi olur, Biyofilm proseslerini anlama ve tasarlayabilme becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78028 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 78029 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78030 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 78031 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 78032 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78033 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 78034 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 78035 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 78036 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78037 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 78038 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4 4 4
3 4 4
4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek