Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB411 Endüstriyel Atıksu Arıtımı (TS 5/6) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılan fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma prosesleri ve uygulamalarıyla ilgili teorik ve pratik bilgilerin kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Yüksel Ardalı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Industrial water pollution Control,W.W.Eckenfelder, McGrow-Hill,2000 2-Wastewater Engineering,Metcalf-Eddy, McGrow-Hill, 2003 3-Theory and practice of wastewater treatment, R.L.Droste, J.Wiley,1997 Yardımcı Kitaplar 1-Endüstriyel atıksuların ön arıtımı, Editörler: Olcay Tünay, Derin Orhon, Aylin Bederli, Su Kirlenmesi Araştırmaları Türk Milli Komitesi-İstanbul Sanayi Odası, 1991. 2-Endüstriyel Kirlenme kontrolü, Olcay Tünay, İTÜ Rektörlüğü, Sayı:1578, 1996

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Endüstriyel atıksuların özellikleri ve kaynaklarının belirlenmesi, endüstriyel atıksuların analizleri ön arıtım sistemleri, koagülasyon, çökeltme, metal giderimi, havalandırma ve oksijen transferi, biyolojik atıksu arıtma sistemleri, adsorpsiyon, iyon değişimi, kimyasal oksidasyon, çamur işleme ve bertaraf, diğer ileri arıtım yöntemlerinin incelenmesi, Çeşitli endüstriyel atıksuların arıtımı ve uygulamalardan örnekler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
16 Alan Gezisi 0 0 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 0 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 25 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 25 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
16 Alan Gezisi 1 10 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 5 5
24 Seminer 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
36 Rapor 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Endüstriyel atıksuların özellikleri ve kaynakları; istenmeyen atıksu özellikleri, atıksu deşarj limitleri, yük, hacim, eşdeğer nüfus kavramları, atıksuların kaynakları ve özellikleri, endüstriyel atıksuların miktar ve nitelik bakımından incelenmesi, tesis içi kontrol ve atıksuların yeniden kullanımı
2 Endüstriyel atıksuların analizlerinin yapılması; BOİ, KOİ, TOK, toksisite, askıda katı madde analizleri, ağır metal analizleri, yağ-gres ölçümleri vb. ve bunların sektörel önemleri
3 Ön arıtım sistemleri, koagülasyon, çökeltme, metal giderimi; dengeleme, nötralizasyon, çökelme, yağ ayırma, flotasyon
4 Koagülasyon, çökeltme, metal giderimi; koagülasyon, kimyasal çöktürme ile ağır metal giderimi
5 Havalandırma ve oksijen transferi; oksijen transferinin esaları, oksijen transferini etkileyen paramatreler, havalandırma ekipmanları, uçucu maddelerin sıyırılması
6 Aerobik arıtımın esasları; organik madde gideriminin esasları, sıcaklığın etkisi, çözülebilir mikrobiyal ürün oluşumu, nitrifikasyon - denitrifikasyon, kinetik katsayıların belirlenmesi
7 Biyolojik atıksu arıtma sistemleri; lagünler, stabilizasyon havuzları, aktif çamur havuzları, damlatmalı filtreler, döner biyokontaktörler, anaerobik dekompozisyon
8 Adsorpsiyon; adsorpsiyonun teorisi, aktif karbon kolonları-İyon değişimi; iyon değişimi ile ağır metal giderimi ve iyon değiştici kolonlar
9 arasınav
10 Çamur işleme ve bertaraf; flotasyon, vakum filtrasyonu, pres filtreler, aerobik çürütme, anaerobik çürütme
11 Diğer ileri arıtım yöntemleri,membran prosesler, arazide arıtım, derin kuyu deşarjı, kimyasal oksidasyon
12 Çeşitli endüstriyel atıksuların arıtımı ve uygulamalardan örnekler; deri, kağıt, tekstil, ilaç, boya, otomotiv, et balık, süt vb.
13 Çeşitli endüstriyel atıksuların arıtımı ve uygulamalardan örnekler; deri, kağıt, tekstil, ilaç, boya, otomotiv, et balık, süt vb.
14 Çeşitli endüstriyel atıksuların arıtımı ve uygulamalardan örnekler; deri, kağıt, tekstil, ilaç, boya, otomotiv, et balık, süt vb.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225619 Endüstrilerde atıksu envanterinin çıkarılması ve değerlendirilmesini öğrenir
2 1225646 Endüstriyel atıksu kaynakları ve karakterizasyonunu öğrenir
3 1225666 Herhangi bir endüstriyel atıksu içindeki organik içerikli atık karakteristiklerinin kolektif parametreler cinsinden hesaplamasını yapar
4 1233333 Endüstriyel atıksu debi ölçüm sistemleri, ölçüm prensipleri ve seçimlerinde endüstri içinde nasıl bir çalışma yapılması gerektiğini öğrenir
5 1233334 Endüstriyel atıksuların arıtılması için tasarlanacak arıtma tesisi ünitelerinin tasarımı için, endüstride ihtiyaç duyacağı verileri nasıl temin ve analiz edeceğini öğrenir
6 1233335 Evsel atıksuların arıtımı için tasarlanacak konvansiyonel arıtma ünitelerinin tasarımında kabul edilen tasarım değerlerinin, farklı karaktere sahip endüstriyel atıksuların arıtım ünitelerinin tasarımında nasıl bir değişkenlik gösterdiğini irdeler.
7 1233336 Herhangi bir endüstriyel atıksu için nasıl bir atıksu arıtma sistemi tasarlayacağını bilir ve tasarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 2 5 3 4 4 3 5
2 2 3 2 2 1 4 4 3 3 2 2
3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3
4 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3
5 3 3 5 1 2 3 3 3 2 3 4
6 3 2 4 2 2 3 4 3 3 2 4
7 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek