Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇMB413 Arıtma Çamur Bertarafı (TS 5/6) 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencileri arıtma çamurun özellikleri, kaynakları,arıtılması ve geri kazanılması ve bertarafı konusunda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nurdan Gamze TURAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Sanks, R.L., 1978. Water Treatment Plant Desing for The Practicing Engineer, Ann Arbor Science. -Topacık, D., 1987. Atıksu Arıtma Tesisi İşletilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi. - Thome-Kozmiensky,K.J.u.a (1987): Recycling von Klärschlamm 1.2.EF.Verlag. Berlin - Thome-Kozmiensky K.J.(1987): "Behandlung von Sonderabfällen 1" EF-Verlag.Berlin -Dizer,H.et al (1986) :"Untersuchung zur Entseuchung von Klärschlamm durch aerob-thermophile Behandlung" Korrespondenz Abwasser. H.8, S.703-709. -Sulzer A.G., 1976: Umweltfreundliche Klarschlamm-Hygienisierung mit Gammastrahlen. Winterthur. Scweiz. -Trinkwasserverordnunng, 1975 : (TV) Bundesgesetzblatt. Teil 1, Angale 2. BRD.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arıtma çamuru tanımı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, çamur arıtım yöntemleri, stabilizasyon ve şartlandırma ve geri kazanım yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
24 Seminer 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arıtma çamurlarının tanımı ve kaynakları Arıtma Çamurunun Tanımı ve Kaynakları (1. Hafta).pdf
2 Arıtma çamurlarının özellikleri Arıtma Çamurlarının Özellikleri (2. Hafta).pdf
3 Arıtma çamurlarının iletilmesi ve pompalanması Arıtma Çamurunun İletilmesi ve Pompalanması (3. Hafta).pdf
4 Arıtma çamurlarının stabilizasyonu Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu (4. Hafta).pdf
5 Arıtma çamurlarının yoğunlaştırılması Arıtma Çamurlarının Yoğunlaştırılması (5. Hafta).pdf
6 Arıtma çamurlarının şartlandırılması Arıtma Çamurlarının Şartlandırılması (6. Hafta).pdf
7 Arıtma çamurlarının susuzlaştırılması Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması (7. Hafta).pdf
8 Ara Sınav
9 Arıtma çamurlarının düzenli depolanması Arıtma Çamurlarının Düzenli Depolanması (8. Hafta).pdf
10 Arıtma çamurlarının arazide bertarafı Arıtma Çamurlarının Arazide Bertarafı (10. Hafta).pdf
11 Arıtma çamurlarının kompostlaştırılması Arıtma Çamurlarının Kompostlaştırılması (11. Hafta).pdf
12 Çamur dezenfeksiyonu ve dezentegrasyonu Arıtma Çamurlarının Dezenfeksiyonu ve Dezentegrasyonu (12. Hafta).pdf
13 Arıtma çamurlarının termal bertarafı Arıtma Çamurlarının Termal Bertarafı (13. Hafta).pdf
14 Arıtma çamurlarının bertarafı konusunda yasal mevzuat Arıtma Çamurlarının Termal Bertarafı (14. Hafta).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1225735 Arıtma çamurlarının kaynaklarını ve özelliklerini bilir;
2 1225684 Arıtma çamurlarının arıtma ve bertaraf yöntemlerini bilir ve uygular;
3 1225718 Arıtma çamurlarının bertarafı için kurulan tesisleri işletir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70316 Matematik, fen bilimleri, temel mühendislik ve çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilgi birikimi, mühendislik problemlerini analiz etme, tanımlama, formüle etme ve problemleri sentez yoluyla çözebilme becerisi.
2 70317 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme becerisi, bu amaçla uygun analiz, modelleme, tasarım ve projelendirme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70318 Çevre mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi veya süreci sistematik bir şekilde ihtiyaç duyulan gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemlerle tasarlama ve tasarlanan bu yöntemlerini uygulayabilme becerisi.
4 70319 Çevre mühendisliği alanında karmaşık problemlerin çözümü için bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyip kendini geliştirebilme, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
5 70320 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Çevre mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70321 Disiplin içi veya disiplinler arası takımlarda etkin bir biçimde çalışabilme; bireysel çalışma yeteneği kazanma becerisi
7 70322 Türkçe sözlü ya da yazılı etkin iletişim kurabilme, etik sorumluluk bilinci oluşturabilme, en az bir yabancı dil bilgisi; mesleki alandaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, etkin sunum yapabilme ve rapor yazabilme becerisi.
8 70323 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini taşıyan, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma
9 70324 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70325 Proje yönetimi, risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık kazanma
11 70326 Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve güncel sorunlar hakkında bilgi edinme; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanma becerisi.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 2 4 3 2 4 2 3
2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4
3 3 3 4 4 2 4 3 2 4 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek