Program Tanımları

Kuruluş

2011-2012 eğitim-öğretim yılında; YÖK Yürütme Kurulunun 05.05.2011 toplantısında alınan karar gereği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.05.2011 tarih ve 104.01.01-3318-021940 sayılı yazısı ile Yaşlı Bakımı Programı açılmış ve öğrenci alınmıştır.

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Yaşlı Bakımı alanında Önlisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

TYT puanı ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programa kayıt yaptırabilmek için orta öğretim mezunu olmak gerekmektedir. Meslek lisesi mezunlarının sınavsız geçiş yapabilmeleri için Yüksek Öğrenim Kurumu'nun belirlediği ortaöğretim programından mezun olmaları gerekmektedir. Belirtilen programlar dışında kalan öğrenciler programa OSYM sınavı ile yerleştirilebilirler.

Program Profili

Yaşlı Hizmetleri Bakım Programının eğitim esaslarını yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır. Uygulamalar hastane, huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, v.b. yapılmaktadır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Yaşlı Bakımı Programı Mezunları:Yaşlı bakımı hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri , yaşlı bakım evleri, güçsüzler yurdu, yaşlılar için gündüz merkezleri, Hospice, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler vb. uzman gözetiminde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yaşlı bakımı programı mezunları, ÖSYM’nin yapmış olduğu Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan aldıkları takdirde; Beslenme ve diyetetik, Fizik tedavi ve rehabilitasyon, Hemşirelik bölümlerine kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lük sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, Yaşlı Bakım On Lisans Programında yer alan dersler ve uygulamalar ile yaz stajından başarılı olunması zorunludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr.Gör. Mükerrem KABATAŞ YILDIZ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Atakum - SAMSUN
03623121919-6328
mukerrem.kabatas@omu.edu tr

Bölüm Olanakları

60 öğrenci kapasiteli programda dersler Sağlık hizmetleri MYO ve Tıp Fakültesir öğretim üye ve elamanlarının desteği ile yürütülmektedir. Öğrenciler uygulamalarını Huzurevi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapmaktadırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76529 Temel bilimler konusunda genel bilgiye sahip olur ve mesleğinde kullanım yerlerini bilir.
2 76530 Yaşlılara yönelik sahip olduğu temel bilgi birikimini ve uygulama becerilerini kullanarak, verilen bağımlı ve bağımsız görevleri yerine getirerek bakım işlevlerini yapar.
3 76531 Yaşlı Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda, değerlendirmede ve bilgilendirmede toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olabilir
4 76532 Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
5 76533 Bilgiyi oluşturma, ulaşma ve paylaşma için gereken, bilgisayar ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
6 76534 Yaşlı bireye verilen bakımın kalitesini ve sonuçlarını sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirebilir.
7 76535 Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
8 76536 Diyetisyen tarafından önerilen beslenme programına uygun olarak besler, kilo takibi yapar ve değişiklikleri sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirilir.
9 76537 Yaşam alanını kaza riski ve güvenlik yönünden değerlendirir, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
10 76538 Yaşlıyı istismardan korur, aileyi ve gerekli durumlarda ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YBI101 Yaşlı Bakım İlke ve Uygula-I Zorunlu 2 4 0 4 5
YBI103 Anatomi Zorunlu 2 0 0 2 5
YBI105 Fizyoloji Zorunlu 2 0 0 2 5
YBI107 Tıbbi Terminoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
YBI111 Davranış Bilimleri Zorunlu 2 0 0 2 3
YBI113 Bilgi ve İletişim Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YBI102 Farmakoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
YBI104 Temel Gerontoloji Zorunlu 2 0 0 2 3
YBI106 Yaşlı Bakım İlke ve Uygula II Zorunlu 2 4 0 4 6
YBI108 Beslenme Zorunlu 2 0 0 2 3
YBI116 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 3
YBI118 İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3
YBI120 Ergoterapi Zorunlu 2 0 0 2 3
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SHMY-III SEÇMELİ ORTAK DERS GRUBU SDG 2 0 0 2 3
YBI203 Mesleki İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 3
YBI205 Kronik Hastalıklar Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
YBI209 Egzersiz Fizyolojisi ve Yaşlı J. Zorunlu 2 0 0 2 3
YBI211 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
YBI217 Geriatrik Aciller Zorunlu 2 0 0 2 3
YBI219 Palyatif Bakım Zorunlu 2 0 0 2 3
YBI221 Geriatrik Psikiyatri Zorunlu 2 8 0 6 9


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
YBISEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 17 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SHMY201 İşaret Dili 2 0 0 2 3
SHMY203 Kitap ve Yorum 2 0 0 2 3
SHMY205 Sağlıklı Yaşam ve Beslenme 2 0 0 2 3
SHMY207 Diksiyon ve Hitabet 2 0 0 2 3
SHMY209 Kariyer ve Liderlik 2 0 0 2 3
SHMY211 Sosyal Sorumluluk Projeleri 2 0 0 2 3
SHMY213 Toplumsal Cinsiyet ve Mobbing 2 0 0 2 3
SHMY215 Arapça 2 0 0 2 3
SHMY217 Farkındalık ve Değerler Eğitimi 2 0 0 2 3
SHMY219 Fotoğrafçılık 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YBI210 Meşguliyet Terapisi 2 4 0 4 6
YBI212 İlk Yardım 2 0 0 2 3
YBI214 Sağlık Yönetimi 2 0 0 2 3
YBI216 Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri 2 0 0 2 3
YBI218 Yaşlılarda Rehabilitasyon 2 4 0 4 10
YBI220 Yara Bakımı 1 0 0 1 2
YBI222 Mobbing 2 0 0 2 3
YBI224 Mesleki Saha Uygulamaları 1 32 0 17 30