Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBMAT102 Matematik II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

1.Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarını öğretmek 2.Türev ve integral kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak. 3.Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Servet Kütükçü, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yapıcı, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Güler, Dr. Öğr. Üyesi Ergin Bayram, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Hıra

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Lang, S., 1987, Calculus of Several Variables, Springer Verlag, New York. 2.Lang, S., 1968, A Second Course in Calculus, Addison-Wesley Publishing Company. 3.Corwin, L.J.-Szczarba, R.H., 1995, Calculus in Vector Spaces, Marcel Dekker. 4.Protter, M.H.,1964, Modern Mathematical Analysis, Addison-Wesley Publishing Company 5.Balcı, M. 2009; Genel Matematik 2, Balcı Yayınları, Ankara 6.G.B Thomas, R. L. Finney, M.D.Weir, F.R.Giordano, 2005, Thomas' Calculus, 10th Edition, Addison Wesley.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Genelleştirilmiş integraller, Sonsuz diziler ve Seriler, Uzayda vektörler, Vektör-Değerli Fonksiyonlar, Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türevler, Çok Katlı İntegraller

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 66 1
4 Quiz 2 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
17 Alan Çalışması 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belirsiz integraller, temel özellikleri Ders notu 1.pdf
2 İntegral hesaplama metotları: değişken değiştirme, kısmi integrasyon, polinom, cebirsel ve trigonometrik (rasyonel) fonksiyonların integralleri. Ders notu 2.pdf
Ders notu 3.pdf
3 Riemann toplamları, belirli integraller ve özellikleri, analizin temel teoremi Ders notu 4.pdf
Ders notu 5.pdf
4 Belirli integrallerde değişken dönüşümü Ders notu 6.pdf
5 Belirli integralin uygulamaları: düzlemsel bölgelerin alanı, yay uzunluğu, Örnek problemler. Ders notu 7.pdf
Ders notu 8.pdf
6 Belirli integralin uygulamaları: dönel cisimlerin hacmi ve yüzey alanları.Örnek problemler. Ders notu 9.pdf
7 Genelleştirilmiş integraller. Ders notu 10.pdf
8 Diziler, seriler, alterne seriler, kuvvet serileri, fonksiyonların seriye açılımı, (Taylor ve Maclaurın serileri ) Ders notu 11.pdf
Ders notu 12.pdf
9 Üç boyutlu uzay ve kartezyen koordinatlar, düzlemde ve uzayda vektörler, nokta, vektörel ve karma çarpımlar Ders notu 13.pdf
10 Arasınav
11 Üç boyutlu uzayda doğrular ve düzlemler, silindirler, koniler ve küre, silindirik ve küresel koordinatlar. Ders notu 14.pdf
12 Çok değişkenli fonksiyonlar, limit, süreklilik ve kısmi türevler Ders notu 15.pdf
13 Zincir kuralı, doğrultu türevleri, gradyant, diverjans, rotasyon ve teğet düzlemler Ders notu 15.pdf
14 Çok değişkenli fonksiyonlar için ekstremum noktaları ve ekstremum değerleri, Lagrange çarpanları, Taylor ve Maclaurin serileri. Ders notu 16.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
11225 1231719 Fonksiyonlarda integral kavramını öğrenir.
12258 1231714 İki ve üç değişkenli fonksiyonları ve onların özelliklerini kavrayabilecektir.
21607 1231715 İki ve üç değişkenli fonksiyonlarda türev kavramını bilebilecek ve onun mühendislik problemlerine uygulamasını yapabilecektir.
29684 1231717 İntegralin çeşitli uygulamalarını yapabilir, mühendislik problemlerine uygulayabilir.
29686 1231718 İki ve üç boyutlu uzayda vektörleri öğrenecektir.
32174 1231716 İki ve üç değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik kavramını öğrenebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.