Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END205 Malzeme 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Metalik malzemelerin fiziksel,kimyasal, mikroyapısal ve mekanik özelliklerini,teorik ifadeler ve mekanik deneyler vasıtası ile öğreterek, öngörülecek imalat metoduna uygun malzemeyi seçme becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Can ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Onaran K., Malzeme Bilimi ve Problemleri ve Çözümleri,Bilim Teknik Yayınevi,2001 2)Uzun H, Fındık F.,Salman S., Malzeme Biliminin Temelleri, Değişim Yayınevi,2003 3)Savaşkan T,Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, Derya Kitapevi,2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Malzeme bilimi ve mühendisliğine giriş. Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması. Malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlemek için yapılan çekme deneyi, sertlik ölçme deneyi, sünme deneyi, charp deneyi, yorulma deneyi. Kalite kontrolünde yapılan tahribatsız malzeme muayenelerinin önemi. Malzemelerdeki hataların tahribatsız olarak belirlenmesi. Tahribatsız malzeme muayenesinde kullanılan yöntemler; ultrasonik, radyografik, penetran sıvı ve mıknatıs tozu yöntemleri. Sanayinin spesifik problemlerinin çözümünde tahribatsız malzeme muayenelerinin kullanımı. Atomik yapı ve bağlar. Kristal yapısı ve geometrisi, Metallerde ergime ve katılaşma. Kristal hataları. Korozyon ve kontrolü. Faz diyagramı çeşitleri, demir-karbon faz diyagramı. Malzeme sistemleri: Demir esaslı malzemeler, Demir-dışı malzemeler, Polimerler, Seramikler, Kompozitler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme türleri, yapı-özellik-işlem ilişkisi 1. MALZEMEYE GİRİŞ.pdf
2 Atomik yapısı, periyodik tablo 2. ATOMİK YAPI.pdf
3 Atomik (metalik, iyonik kovalent, Vander Waals) bağlar, atomlar arası mesafe, 3. ATOMİK BAĞLAR.pdf
4 Atomik dizilme, kafes sistemleri, atomik dolgu faktörü hesabı 4. ATOMİK DİZİLME.pdf
5 Kübik yapıda düzlemler ve yönler, birim hücrenin yoğunluğunun ve düzlemsel yoğunluğun hesabı 5. KÜBİK YAPIDA DÜZLEMLER VE YÖNLER.pdf
6 Kristal yapı kusurları (nokta kusurları ve çizgi kusurları) 6. KRİSTAL YAPI KUSURLARI.pdf
7 Düzlemsel kusurlar, ASTM tane büyüklüğü hesabı 7. DÜZLEMSEL KUSURLAR.pdf
8 Atomsal yayınım (difüzyon) 8. ATOMSAL YAYINIM (DİFÜZYON).pdf
9 Metalik malzemelerin mekanik deneyleri: Çekme deneyi,kuvvet uzama diyagramı, gerçek çekme gerilmesi-şekil değiştirme eğrisi, mühendislik (teknolojik) gerilme şekil değiştirme diyagramları, gerçek ve mühendislik diyagram arasındaki matematiksel ilişkiler, darbe testleri 9. ÇEKME VE DARBE TESTLERİ.pdf
10 Arasınav Malzeme Ders İçeriği.pdf
11 Kırılganlık, sertlik, süneklik ve rijitlik kavramları, sertlik test metotları (Rockwell, Brinell, Vickers,Shore skloroskope, poldi çekici),mikrosertlik test yöntemleri(Mikrovickers ve Knoop), Nanosertlik ölçüm teknikleri (Berkovic ve vickers uçlarının kullanımları) 10. SERTLİK ÖLÇME YÖNTEMLERİ.pdf
12 Yorulma testleri (Tam değişken gerilme altında yorulma dayanımı,S-N eğrileri çizim ve yorumlama, sürünme deneyi,burulma deneyi,örnek problem çözümleri, burulma testleri, eğme testleri 11. YORULMA, BURULMA VE EĞME TESTLERİ.pdf
13 Faz diyagramları, alaşımlar için ötektik bileşim hesabı, demir-karbon denge diyagramı, çelik ve dökme demirlerin sınıflandırılması, malzeme normları (DIN,AISI,EN,TSE) 12. FAZ DİYAGRAMLARI.pdf
14 Demir-karbon denge diyagramının çizilmesi ve fazların tespiti 13. DEMİR-KARBON DENGE DİYAGRAMI.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456935 Malzemeleri öğrenme ve çalışma şartlarına göre hangi malzemelerin kullanacağı konusunda Mühendislik formasyonu kazandırır.
2 1456937 Malzeme bilimi ile ilgili bilgileri üretim sistemlerinde kullanırlar
3 1456936 Malzeme yapısı ile ilgili temel kavramları üretim sistemlerinde kullanırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 1 2 1 1 1 3
2 5 5 4 5 5 1 3 1 1 1 2
3 5 5 4 4 4 2 2 1 1 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek