Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBKİM103 Genel Kimya I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Genel Kimyadaki temel kavramları öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kimyaya Giriş, Madde ve Kimya, Semboller, Formüller ve Denklemler, Periyodik Tablo, Elektron Dağılımları, Atomun Yapısı, Kimyasal Bağlar, Elementler, Bileşikler, Kimyasal Eşitlikler ve Nicel Bağıntılar, Stokiyometri, Mol Kavramı, Gazlar, Sıvılar ve Katılar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyaya Giriş
2 Madde ve Kimya
3 Semboller, Formüller ve Denklemler
4 Periyodik Tablo
5 Elektron Dağılımları
6 Atomun Yapısı
7 Kimyasal Bağlar
8 Elementler
9 Arasınav
10 Bileşikler
11 İyonik dengeler: Tampon çözeltiler
12 Stokiyometri
13 Mol Kavramı
14 Gazlar, Sıvılar ve Katılar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1245494 Maddenin özellikleri ve atomla ilgili temel kavramları bilir, atomun yapısını açıklar.
2 1245495 Mol kavramını ve Avogadro Yasasını açıklar ve kullanır.
3 1245496 Kimyasal Bileşikleri açıklar,sınıflandırır,adlandırır. Yükseltgenme basamaklarını hesaplar.
4 1245497 Kimyasal eşitlikleri yazar ve dengeler. Tepkime stokiyometrisi ile ilgili temel hesaplamarı yapar.
5 1245498 Çözeltileri tanımlar. sınıflandırır. çözelti ile ilgili kavramları bilir. Çözelti derişimleri ile ilgili hesaplamaları yapar.
6 1258288 Gazların Özelliklerini. Gaz Basıncını. Basit Gaz Yasalarını. İdeal ve Genel Gaz Denklemini. tanımlar. açıklar ve ilgili hesaplamalarda kullanır.
7 1258289 Termokimya ile ilgili temel kavramları bilir. İş ve ısı terimlerini açıklar. Hess yasasını ve diğer ilişkileri kullanarak tepkime ısıları ile ilgili hesaplamalar yapar.
8 1258290 Atomun elektron yapısını. atom kuramlarını ve orbital kavramını bilir. Kuantum sayılarını kullanarak elementlerin elektron dizilişlerini yapar.
9 1258291 Atom ve İyon Büyüklüğü. İyonlaşma Enerjisi. Elektron İlgisi ve Manyetik Özellikler ile ilgili temel kavramları bilir. bu özelliklerin periyodik cetvelde nasıl değiştiğini açıklar.
10 1258292 Kimyasal Bağlarla ilgili temel kavramları bilir. İyonik. Kovalent ve Metalik Bağ türlerinin benzerlik ve farklılıklarını açıklar. Lewis Nokta Yapılarını yazar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık