Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT402 Dijital Fotogrametri 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Bu derste, dijital fotogrametrinin prensip ve uygulamalarını ele alma, dijital fotogrametrik sistemleri tanıma, bu sistemlerin bir teknolojik harita yapım aracı olarak nerede ve nasıl kullanılacağına karar verme amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erdem Emin Maraş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kraus, K., 1997, Photogrametry Volume 2, Advanced Methods and Applications, Germany, 459 P. Atkinson, K., B., 1996, Close Range Photogrammetry and Machine Vision,Whittles Publishing, UK, 363 P.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel Tanımlar ve Dijital Fotogrametrinin Tarihi, Dijital İç Yöneltme, Bir veya İki Görüntü Yöneltme, Görüntü Yöneltmede Kullanılan Diğer metotlar, Blok Dengeleme, Dijital Dış Yöneltme, Epipolar Eşleştirme ve Yükseklik Çıkarımı, TIN/SYM Editleme, Üç Boyutlu Görüş Teknolojileri, SYM Üretimi, Görüntü Rektifikasyonu, Örnekleme Teknikleri, Diferansiyel Rektifikasyon, Tarayıcılar, Ortofoto Üretimi, Ölçek, Çözünürlük, Doğruluk, Veri Yönetimi, Dijital Fotogrametri Uygulama Alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Tanımlar ve Dijital Fotogrametrinin Tarihi
2 Dijital İç Yöneltme
3 Bir veya İki Görüntü Yöneltme
4 Görüntü Yöneltmede Kullanılan Diğer metotlar
5 Blok Dengeleme
6 Dijital Dış Yöneltme
7 Epipolar Eşleştirme ve Yükseklik Çıkarımı, TIN/SYM Editleme
8 Üç Boyutlu Görüş Teknolojileri
9 SYM Üretimi, Görüntü Rektifikasyonu
10 Ara Sınav
11 Örnekleme Teknikleri
12 Diferansiyel Rektifikasyon, Tarayıcılar
13 Ortofoto Üretimi, Ölçek
14 Çözünürlük, Doğruluk, Veri Yönetimi, Dijital Fotogrametri Uygulama Alanları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1347203 Dijital fotogrametri ve uygulama alanları hakkında temel bilgi sahibi olabilecek.
2 1347204 Dijital fotogrametrik nirengi yöntemlerini öğrenerek uygulayabilecek
3 1347205 Dijital fotogrametri iş istasyonları ve ilgili yazılımları harita üretim amaçlı kullanabilecek
4 1347206 Dijital görüntüler üzerinde üç boyutlu görüş yapabilecek ve örnekleme işlemlerini gerçekleştirebilecek
5 1498851 Dijital sayısal arazi modeli, ortofoto üretim tekniklerini öğrenecek, bu metotlarla üretilen fotogrametrik verileri CBS ile entegre edebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3
3 5
4 5
5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek