Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT408 Kırsal Alanların Tasarımı ve Düzenlenmesi 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Kırsal alanlardaki genel sorunların ortaya konulması, mülkiyet ve toprak dağılımının tespiti ve değerlendirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Faik Ahmet Sesli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

An Overview of Land Consolidation in Europe Arvo Vitikainen, D.Sc. (Tech.), Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research VOL 1, 2004 Milletlerarası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Kongresi Tebliğler 22-27 eylül 1992. Arazi Toplulaştırması Prof. Dr. N. YILDIZ Yıldız Ün. Yayın No:167,1983Istanbul Almanya’da Arazi Toplulaştırma Çalışmaları, TMMOB HKMO 1995 Ankara. Yrd. Doç. Dr. Tayfun ÇAY, Arazi Düzenlemesi ve Mevzuatı Kitabı, 1998, Konya. Doç. Dr. Zerrin DEMİREL, Arazi Toplulaştırması, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Fot. Anabilim Dalı, Üniversite Yayın No: YTÜIN.DN.970322, Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, 1997, İstanbul. 2005 tarih, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım ve tarımsal üretim kavramları, Tarımsal üretimi etkileyen faktörler, Türkiye’nin toprak ve su kaynakları varlığı, Türkiye’de tarım işletmeleri ve özellikleri, Tarım arazilerinin parçalanması ve işletmelere etkileri, Türkiye’de arazi parçalanması, Arazi toplulaştırması hakkında genel bilgiler, Gelişmiş ülkelerde Arazi Toplulaştırması, Arazi Toplulaştırmasının yasal dayanakları, Arazi toplulaştırmasının safhaları, Toprak, Verimlilik, Konum Endekslerinin belirlenmesi, Parsel Endekslerinin hesaplanması, Derecelendirme Haritalarının oluşturulması, Blok tasarımı, Yol ve su ağının planlanması, Ortak Tesislere Katılım Payı Oranının hesaplanması, parselasyon ve dağıtım işlemleri, Örnek Proje Hazırlanması: Bir toplulaştırma projesinin yapılışı, Genel değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 8 3 24
2 Final Sınavı 6 3 18
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
22 Proje Hazırlama 6 6 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kırsal alanlar ve kırsal kalkınma. Türkiye’de tarım politikası ve tarihsel gelişimi. KIRSAL ALANLARIN TASARIMI VE DÜZENLENMESİ_2019-2020.pdf
2 Türkiye’nin tarım sektörü yapısal analizi ve AB ortak tarım politikası.
3 Tarım ve tarımsal üretim kavramları, tarımsal üretimi etkileyen faktörler.
4 Organik tarımın gelişimi ve önemi. Tarım teknolojileri.Türkiye’de tarım işletmeleri ve özellikleri.
5 Tarım arazilerinin parçalanması ve işletmelere etkisiTarım arazilerinin parçalanma nedenleri,
6 Arazi toplulaştırması hakkında genel bilgiler. Türkiye’de toplulaştırma çalışmaları
7 Diğer bazı ülkelerde arazi toplulaştırma çalışmaları. Arazi toplulaştırmasının safhaları
8 Öğrencinin bağımsız olarak yapacağı Arazi Toplulaştırma projelerinin dağıtımı
9 ARASINAV
10 Toplulaştırmada ölçme işleri ve uygulamalar.
11 Tarım işletmelerine ait “mülkiyet haritalarının” sayısallaştırılması ve kontroller.
12 Yeni tasarlanan işletme bloklarının oluşturulması. Blok alanlarının hesabı ve kontrolü
13 Toprak-verim-konum endeks sınırlarının tespiti.
14 Yeni tarım parsellerinin oluşturulması ve dağıtımıArazi toplulaştırma projelerinin teslimi. Ders ve proje değerlendirilmesi, öneriler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1217286 Kırsal alanlarda arazi yönetiminin ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini kavrayacaklar.
2 1217325 Türkiye'de kırsal alanlardaki mülkiyet ve arazi kullanımına ilişkin sorunların kavranması ve çözüm önerileri hakkında bilgi sahibi olacaklar
3 1217332 Tarım ve Kırsal Kalınma politikalarının ve önemini anlayacaklar.
4 1217341 Arazi toplulaştırma projesi aşamalarını anlayacaklar ve önemini kavrayacaklar.
5 1217358 Grup çalışması ile Arazi Toplulaştırma Projesini gerçekleştirebilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek