Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBKİM101 Genel Kimya I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Mühendislik öğrencilerine temel düzeyde kimya bilgisinin teorik bir şekilde, öğrenci mühendislik programına başlamadan önce alt yapı oluşturmak amacıyla verilmesi; problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi; günlük hayatta karşılaşılan olayların kimya ile bağlantısına öğrencinin dikkatinin çekilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ender Biçer, Doç. Dr. Sevim Alışır, Yrd. Doç. Dr. Hasan Yakan

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. R.H. Petrucci, W.S. Harwood, F.G. Herring. Genel Kimya: İlkeler ve modern uygulamalar, Prentice-Hall, Inc., 8. baskı. 2. Chemistry, R. Chang. McGraw-Hill, Inc. Sixth Edition. 3. Chemistry. J. McMurry, R. C. Fay, Prentice-Hall Inc. Second Edition 4. Genel Üniversite Kimyası ve Modern Uygulamaları, A. Bahattin Soydan, A. Sezai Saraç, İTÜ Kimya. 5. Genel Kimya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, Prof. Dr. Baki Hazer, Trabzon, 1995. 6. Kimya Temel Kavramlar, Prof. Dr. Namık K. Aras, Prof. Dr. Namık K. Tunalı, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, maddenin özellikleri, stokiyometri, semboller, kimyasal formüller, kimyasal reaksiyonlar, atomun yapısı, periyodik çizelge, bazı atom özellikleri, kimyasal bağlar, gazlar, çözünürlük, çözeltiler, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, termodinamik, termokimya, redoks ve elektrokimya.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 MADDENİN ÖZELLİKLERİ ve ÖLÇÜMÜ: Kimyanın konusu, Maddenin tanımı ve Sınıflandırılması, Maddenin dört hali, Maddenin ortak özellikleri, Maddenin ayırtedici özellikleri, Karışımlar ve özellikleri, Karışım ve bileşikler arasındaki farklar, Karışımların birbirinden ayrılması, Saflaştırma ve ayyırma yöntemleri, Çökeltilerin çözeltilereden ayrılması. 1 Genel kimya I Giriş.pdf
2 SEMBOLLER, FORMÜLLER ve KİMYASAL REAKSİYONLAR: Kimyasal simgeler, formüller ve bileşiklerin isimlendirilmesi, Bileşik formüllerinin yazılması ve Okunması, Kimyasal Bileşiklerin adlandırılması, Atom,gram ve gerçek atom tartısı, Mol gram, gerçek molekül tartısı ve mol sayısı, Fiziksel-kimyasal değişmeler ve özellikleri, Kimyasal reaksiyonların prensipleri. 1 Genel kimya I Giriş.pdf
3 ATOMUN YAPISI: Atomun yapısı, Atomun elektron yapısı,Atomun enerji seviyeleri, Atom teorileri, Dalton atom teorisi, Bohr atom modeli, Kuantum sayıları, Yörüngemsi şekilleri, Atomlarda elektron dizilişi. 2 Atomun Yapısı.pdf
4 PERİYODİK ÇİZELGE VE BAZI ATOM ÖZELLİKLERİ: Elementlerin sınıflandırılması: Periyodik yasa ve periyodik çizelge, metaller, ametaller ve iyonları, atomlar ve iyonların büyüklüğü, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, manyetik özellikler, elementlerin periyodik özellikleri, 2 Atomun Yapısı.pdf
5 KİMYASAL BAĞ: Metalik bağ, İyonik bağ, Kovalent bağ, Kovalent bağların özellikleri, Redoks denklemlerinin denkleştirilmesi, Yükseltgen ve indirgen maddeler. 3 Kimyasal Bağlar.pdf
6 GAZLAR: Gazların kinetik teorisi, Boyle kanunu, Charles kanunu, Avagodro kanunu, İdeal gaz kanunu, Daltonun kısmi basınçlar kanunu, Graham kanunu, İdeal gaz kanunundan sapmalar 6 Gazlar ve özellikleri.pdf
7 ÇÖZELTİLER:Karışımların sınıflandırılması, Çözeltilerin konsantrasyonları, Doygun çözelti ve çözünürlük, Çözünürlük ve sıcaklık, Çözünme kuralları ve net iyonik denklem, Henry kanunu, Sıvı-sıvı çözeltiler, Rault kanunu, Çözeltilerde koligatif özellikleri, Kolloidal dağılım. 10 Çözeltiler.pdf
8 KİMYASAL KİNETİK: Kimyasal reaksiyonlar, Aktivasyon enerjisi, Reaksiyon hızları, Reaksiyon mertebeleri, Reaksiyon hızını değiştiren etmenler. 11 Kimyasal kinetik.pdf
9 ARA SINAV
10 KİMYASAL DENGE: Denge sabiti, Denge sabiti eşitliği ve ilgili bağıntılar,Denge sabiti büyüklüğünün önemi, Heterojen denge, Reaksiyon Kesri(Q), Denge şartları değiştirmenin etkisi, Le chatelier ilkesi ve ilgili hesaplamalar 12 Kimyasal denge.pdf
11 ASİTLER ve BAZLAR: Asit ve baz teorileri, Asit ve bazların kuvvetliliği, Suyun iyonlaşması pH ve pOH, Zayıf asitler ve zayıf bazların iyonizasyonu, Hidroliz ve Hidroliz sabiti, İndikatörler, Tampon çözeltiler. 14 Asitler ve Bazlar.pdf
12 TERMODİNAMİK: Termokimya,Termokimyada bazı terimler, ısı, tepkime ısısı ve kalorimetri, iş, termodinamiğin birinci yasası, Termodinamiğin ikinci yasası, Tepkime ısısı ve hesaplanması: Hess yasası, Standart oluşum entalpisi,Termodinamiğin üçüncü yasası. 13 Kimyasal termodinamik.pdf
13 TERMODİNAMİK: Termokimya,Termokimyada bazı terimler, ısı, tepkime ısısı ve kalorimetri, iş, termodinamiğin birinci yasası, Termodinamiğin ikinci yasası, Tepkime ısısı ve hesaplanması: Hess yasası, standart oluşum entalpisi, Termodinamiğin üçüncü yasası. 13 Kimyasal termodinamik.pdf
14 REDOKS ve ELEKTROKİMYA: Elektrokimya, Elektrokimyasal piller, Elektroliz ve Faraday yasaları, Elektrot potansiyelleri, Standart elektrot potansiyelleri, Elektriksel İş ve serbest enerji, Kimyasal değişimle elektrik enerj isi üretimi, Korozyonun elektrokimyasal mekanizması. 17 Elektrokimya.pdf
15 YARIYIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226493 Kimyasal bağları ve çeşitlerini tanımlar.
2 1226443 a) Kimyada bileşiklerin oluşumundaki kimyasal yasaları öğrenir ve analiz eder.b)- Mol, avagadro sayısı, element, bileşik vb.tanımlamalar yaparak kimya biliminin daha kolay anlaşılmasını sağlar.c)- Kimyasal reaksiyonların türlerini kategorilere ayırır ve aralarındaki farkı ilişkilendiriri.
3 1226450 Gaz kanunlarını ifade eder, bileşimlerini açıklar ve problemi çözümler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 4
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek