Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ602 Psikolojide İstatistik Uygulamalar 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu ders görgül araştırmalarda elde edilen verilerin analizinde en uygun istatistik testlerin nasıl seçilmesi gerektiğine odaklanır ve istatistiksel paketler, veritabanları, ve bunlarla ilişkili bilgisayar becerilerinin üzerinde durur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Murat Kurt

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tabachnick B.G., S. F. Linda. (2013). Using Multivariate Statistics. Pearson Education. Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (3. Baskı). Ankara: PEGEM

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Frekans dağılımları analizi, merkezi yönelim ölçümleri, t testleri, varyans analizi, korelasyon, regresyon, ki-kare testleri, çok değişkenli regresyon, ANOVA, MANOVA ve faktör analizi gibi istatistiksel analizlerin üzerinde çalışılır. Bu istatistiksel testlerin SPSS yoluyla uygulanması, tablo halinde sunumu ve yorumlanması gerçekleştirilir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Verilerin düzenlenmesi; Hipotez testi ve anlamlılık
2 SPSS ile normallik testleri
3 İki farklı grubun ortalamalarını karşılaştırma: t testleri, Mann Whitney U testi
4 Bir gruba ait iki ölçümün ortalamalarının karşılaştırılması: t testi, wilcoxon işaret testi
5 Bağımsız örneklemler için Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal Wallis Testi
6 Bağımlı örneklemler için Tek Yönlü Varyans Analizi, Friedman testi ve Cochran Testi
7 Bağımsız örneklemler için 2 ve 3 yönlü Varyans Analizi; Ortak etki analizi
8 Bağımlı örneklemler için 2 yönlü Varyans Analizi; Ortak etki analizi
9 Ki kare testi, Oran testi ve korelasyon analizleri
10 Ara Sınav
11 Karma faktöryel desenler
12 MANOVA analizi I
13 MANOVA Analizi II
14 Çoklu Regresyon Analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512405 Çok değişkenli analizlerdeki temel konuları öğrenirler.
2 1512406 Karşılaştıkları araştırma sorularına bağlı olarak uygun analizleri seçerler.
3 1512407 Çok değişkenli analizlerle ilgili olarak istatistik programlarını kullanırlar ve rapor yazabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78102 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 78103 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 78104 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 78110 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 78114 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 78108 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 78109 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 78113 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 78107 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 78111 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 78112 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 78105 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 78106 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5
2 5 4 5 5
3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek