Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KYL726 Sosyal Bilimlerde Yöntem 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı bilimsel bilgi üretme etkinliğinin yöntemsel boyutları hakkında gerekli formasyonu edindirmektir. Derse katılanların (a) bir konuyu araştırılabilir bir konu olarak yeniden formüle edebilme, (b) araştırma düzeneğini oluşturabilme, (c) bilimsel tutuma odaklanabilme ve (d) çalışmanın sonuçlarını bilimsel standartlara uygun olarak sunabilme konularındaki bilgi ve becerileri gelişirse, ders amacına ulaşmış olacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuray Ertürk Keskin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Bu ders, ders anlatımı, okuma ve sınıfta tartışma bölümüyle öğrenci ödevlerinin sunumu ve raporlanması bölümünden oluşmaktadır. Her öğrenci, konulara dönem başında verilen kaynakça listesi üzerinden önceden hazırlanmakta, konular sınıf tartışmasıyla işlenmektedir. Her öğrenci bir dönem sonu ödevi hazırlamak ve bunu sınıfa sunmanın yanı sıra yazılı olarak teslim etmekle yükümlüdür. Öğrencilerin derse devamı ve derste yürütülen tartışmalara etkin katılımı beklenmektedir. Dönem başında OMÜ lisansüstü mevzuatının okunması önerilir. Ödev ve raporlarda biçimsel kurallara uygunluk bakımından OMÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü’nce hazırlanan “tez yazım kılavuzu” başlıklı belgenin dikkate alınması gerekmektedir. OMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği: http://sosbilens.omu.edu.tr/mevzuat/11/ Tez Yazım Kılavuzu: http://sosbilens.omu.edu.tr/

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersin Kitabı: Howard S. Becker, Mesleğin İncelikleri: Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür?, Heretik, Ankara, 2014. Howard S. Becker, Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi: Yazımın Sosyal Organizasyon Kuramı, Çev: Şerife Geniş, Heretik, Ankara, 2013. Howard S. Becker, Toplumu Anlatmak, Çev: Şerife Geniş-Ebru Arıcan, Heretik, Ankara, 2016. Önerilen Kaynaklar: Ahmet Cevizci, Felsefe Terimleri Sözlüğü, Paradigma. Alan F. Chalmers, Bilim Dedikleri, Paradigma, İstanbul, 2010. Alaeddin Şenel, 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, 2. Baskı, İstanbul 2013. Andrew Sayer, Method in Social Science A Realist Approach, Taylor & Francis e-Library, 2003. C. Wright Mills, Toplumbilimsel Düşün, Çev. Ünsal Oskay, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1979. David West, Kıta Avrupası Felsefesine Giriş (Çev. Ahmet Cevizci), Paradigma Yayınları, 1998. Doğan Ergun, 100 Soruda Sosyoloji, K Kitaplığı, İstanbul 2003. Doğan Ergun, Yöntemi Bulmak, İmge Kitabevi, İstanbul 2006. Doğan Ergun, Yöntemi Geliştirmek: Türkiye’de Toplumsal Bilimlerde Yeniden Üretim Üzerine, İmge Kitabevi, Ankara 2014. Doğan Özlem, “Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler Ayrımının Dünü ve Bugünü Üzerine”, Toplum ve Bilim, Sayı 76, 1998, s. 7-39. Donatella della Porta- Michael Keating, Approaches and Methodologies in the Social Sciences, Cambridge University Press 2008. Edward H. Carr, Tarih Nedir?, İletişim, İstanbul 2002. Eric Hobsbawm, Tarih Üzerine, Çev. Osman Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999. Gary King, vd., Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton University Press, New Jersey, 1994. Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, Çev. Şirin Tekeli, Metis Yayınları, İstanbul 1997. İbrahim Armağan, Yöntembilim I ve II, DEÜ Yayını, İzmir 1983. Malcolm Williams & Tim May, Introduction to the Philosophy of Social Research, Taylor & Francis e-Library, 2003. Maurice Cornforth, Tarihsel Materyalizm, El Yayınları, İstanbul, 1997. Michael Pryke vd., Using Social Theory: Thinking Through Research, (edition) SAGE Publications, 2003. Ömer Demir, Bilim Felsefesi, Vadi Yayınları, Ankara 1997. Russell Keat, John Urry, Bilim Olarak Sosyal Teori, Çeviren: Nilgün Çelebi, 2. Baskı, İmge, Ankara, 2001. Terry Eaglaton, Postmodernizmin Yanılsamaları, Çev. Mehmet Küçük, 2. Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2011. Ümit Hassan, İbni Haldun’un Metodu ve Siyaset Teorisi, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 1998. Önerilen Kaynaklar (kamu yönetiminde kuram-yöntem sorunu) Akbulut, Örsan, “Kamu Yönetiminde Kuramın Yokluğu ya da Yapılabilirliği Üzerine Yöntemsel Bir Tartışma”, Kamu Yönetimi Yöntem ve Sorunlar, Ed. Şinasi Aksoy-Yılmaz Üstüner, Nobel Yayınevi, Ankara 2007, s. 5-29. Güler, Birgül A., “Yerel Yönetim Tarihine Yaklaşım Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, Mart 1993, s. 87-96. Güler, Birgül A., “Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi,” Amme İdaresi Dergisi, Cilt 27, Sayı 4, Aralık 1994, s. 3-19. Keskin, Nuray E., “Yönetim Olgusu Üzerine 1909 Tarihli Bir Makale: Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimi”, Memleket Siyaset Yönetim, 2010, Sayı 12, s. 181-200. Keskin, Nuray E., “Karşılaştırmalı Kamu Yönetiminde Kuram Denemeleri ve Ana Yaklaşımlar”, Ankara, 2003. file:///C:/Users/DELL/Downloads/Karsilastirmali_Kamu_Yonetiminde_Kuram_D%20(2).pdf Journals About Research Methods How to keep up with what's new in research methods. There are a number of online journals, free to read, about research methods, statistics, and related: Journal of MultiDisciplinary Evaluation http://journals.sfu.ca/jmde/index.php/jmde_1/index Journal of Research Practice http://jrp.icaap.org/index.php/jrp "The Journal aims to highlight the dynamics of research practice, as it unfolds in the life of a researcher, in the growth and decline of a field, and in relation to a changing social and institutional environment." Practical Assessment, Research and Evaluation http://pareonline.net/ some articles about general evaluation and research methodology. For example, "Too reliable to be true? Response bias as a potential source of inflation in paper-and-pencil questionnaire reliability" Peer, Eyal & Gamliel, Eyal. Volume 16, Number 9, June 2011. Survey Research Methods http://www.surveymethods.org/ actually forwards to https://ojs.ub.uni-konstanz.de/srm/ on line peer reviewed journal. This journal "is the official journal of The European Survey Research Association" The International Journal of Qualitative Methodshttp://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/IJQM/index "The journal is multilingual and multidisciplinary, with a focus on qualitative research methods." Journal of Methods and Measurement in the Social Sciences (JMM) https://journals.uair.arizona.edu/index.php/jmmss/index "is an online scholarly publication focusing on methodology and research design, measurement, and data analysis" Many more are here: http://gsociology.icaap.org/methods/resrch.htm

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders, toplumsal araştırmanın felsefi boyutları (metodolojik yaklaşımlar) ile yöntemsel (metod) ve teknik (veri toplama ve analiz araçları) özelliklerini kapsamaktadır. Kamu yönetimi alanında bilimsel araştırma ve yöntem sorunları ile toplumsal araştırma etiği de derste irdelenmektedir. Yöntem, bir konuyu incelerken ve o konu hakkında bilgi toplarken o bilgiyi nasıl anladığımız, açıkladığımız ve soyutladığımız üzerine olan kuram ve çözümlemeleri kapsar. Bu sürecin aracı olan teknik (anket, gözlem, görüşme, vb) ise yöntemin kabullerinden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla araştırma teknikleri, araştırmacının benimsediği yöntembilimsel duruş içinde anlam kazanırlar. Kamu yönetimi alanındaki çalışmaların, toplumbilimlerin öbür dallarındaki (siyaset bilimi/teorisi, siyasal antropoloji, hukuk, tarih, sosyoloji, iktisat/ekonomi politik) bilgi ve yöntem birikimiyle sürekli bağlantı kurmasını sağlamak gerekir. Bu bağlantı kamu yönetimi araştırmalarındaki kuram ve yöntem sorunlarını anlamaya ve aşmaya önemli destekler sunacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 13 25 1
10 Tartışma 13 25 1
34 Okuma 10 25 1
54 Ev Ödevi 5 25 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
19 Beyin Fırtınası 1 9 9
27 Makale Yazma 1 22 22
28 Makale Kritik Etme 13 3 39
34 Okuma 13 3 39
54 Ev Ödevi 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders Hakkında Bilgi Toplumsal Araştırma Nedir? Sosyal Bilimler: Tarihsel Gelişim ve Mevcut Durum
2 Sosyal Bilimlerde Araştırma Nasıl Yürütülür?
3 Yazımın Sosyal Organizasyon Kuramı
4 Toplumu Anlatmak
5 Edebiyat - Sanat - Müzik ve Toplumsal Araştırma İlişkisi
6 Toplumsal Araştırmanın Felsefi Boyutları (metodolojik yaklaşımlar)
7 Toplumsal Araştırmanın Felsefi Boyutları (metodolojik yaklaşımlar)
8 Kamu Yönetimi Araştırmalarında Kuram Sorunu
9 Toplumsal Araştırmada Veri Toplama ve Analiz Araçları
10 Öğrenci Sunuşları
11 Öğrenci Sunuşları
12 Öğrenci Sunuşları
13 Öğrenci Sunuşları
14 Genel Değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230734 Toplumsal araştırmanın felsefi boyutlarını tanır.
2 1230735 Toplumsal araştırmanın veri toplama ve analiz araçlarını kullanır.
3 1230736 Araştırma sürecini planlar.
4 1230737 Bilimsel tutuma odaklanır.
5 1230738 Çalışmanın sonuçlarını bilimsel kurallara uygun olarak sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68662 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2 68665 Kamu yönetimi alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
3 68663 Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken ileri düzeyde siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, yönetim bilimleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgisini değerlendirebilme ve kullanabilme.
4 68666 Kamu yönetimi alanındaki uzman kişilerle tartışabilme, araştırma yapabilme, özgün görüşlerini savunabilme ve etkili iletişim kurabilme,
5 68661 Kamu yönetimi alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
6 68673 Klasik ve çağdaş kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt etmek ve aralarındaki etkileşimi değerlendirebilmek.
7 68674 Siyasal sistemleri şekillendiren tarihi ve siyasal olayları öğrenmek ve güncel siyasal sistemleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek.
8 68667 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
9 68668 Kamu yönetimi alanında eksiklikleri tespit ederek yeni ve yaratıcı düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
10 68669 Kamu yönetimi alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme.
11 68670 Kamu yönetimi alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi hakemli dergilerde yayınlatabilme.
12 68671 Kamu yönetimi alanında yeni düşünceler geliştirebilme ve liderlik yaparak çözüm üretebilme.
13 68672 Kamu yönetimi alanındaki sorunları inceleyebilme ve bunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5
2 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5
3 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5
4 5 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5
5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek