Program Tanımları

Kuruluş

Programımız, Samsun Meslek Yüksekokulu’nun kurulduğu 1992-1993 yılında öğretime başlamış, aynı yıl II. Öğretim programı da açılmıştır. 2014 Yılından itibaren Uzaktan Eğitime de başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programımız 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

En az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamak, genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmak, 30 iş günü staj yapmak ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmek.

Program Profili

Bölümümüz, Bilgisayar Programcılığı (1. Öğretim) , Bilgisayar Programcılığı (2. Öğretim) ,Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) olmak üzere
3 programdan oluşmaktadır.

Bu programların her biri için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir.

Kontenjan: 40 (1. Öğretim) + 40 (II. Öğretim) +150 (U.Ö.)

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Bilgisayar Programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Yazılım uygulaması geliştiren şirketler, Web tasarımı ve servis sağlayıcı şirketleri, bankalar, sigorta şirketleri, hastanelerin ve büyük marketlerin yazılım, donanım, sistem ve uygulama geliştirme departmanları, istihdam alanları arasında öne çıkmaktadır. Yazılım şirketleri haricinde, bilgisayar teknik destek şirketleri, ağ ve sistem destek hizmetleri veren şirketler öğrencilerimiz için önemli iş alanlarıdır.
Ayrıca öğrenciler öğrencilik hayatları devamınca özellikle Web uygulamaları, sistem ve donanım destek gibi işlerde bazen kendi şirketlerini kurarak bazense kısmi zamanlı olarak çalışmaktadırlar


İş imkanları
Günümüzde hemen tüm sektörlerde bilgisayar kullanılmaktadır. Bundan dolayı bilgisayar teknikerleri tüm sektörlerde geniş iş imkânlarına kavuşabilmektedirler.
Mezunlar günümüzde başta sanayi kuruluşları olmak üzere
Yazılım Firmaları,
Bilgisayar Satış ve Teknik Destek Firmaları,
Bankalar,
Sigorta Şirketleri, Ticari Kuruluşlar,
İnternet Servis Sağlayıcıları,
İnternet Yayıncılık Şirketleri,
Radyo- Televizyon Şirketleri,
Araştırma Şirketleri, Borsalar,
Ulaştırma, Lojistik Firmaları
ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkanına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan Dikey Geçiş Yapabilecek Lisans Programları:
Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknoloji, Matematik-Bilgisayar, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci
ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı
puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının
en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. "

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Güzel Sanatlar Kampüsü, İlkadım,Samsun
Tel: 0362-4450125
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkan V. Öğr.Gör. Rıza ALTUNAY ---Bölüm AKTS/DS Koordinatörü Öğr.Gör. Zehra A. FAFANOĞLU

Bölüm Olanakları

Okulumuzda Programımızın kullandığı 3 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı Bilgisayar destekli tasarım ve çizimlerin yapıldığı, gelişmiş ve güncel 25 bilgisayardan kurulu laboratuvardır. 2 nolu Laboratuvar P4 işlemcili 40 adet bilgisayardan oluşmaktadır. Programlama laboratuvarı 50 adet terminal ve bir ana bilgisayardan oluşan laboratuvardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
8 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
9 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
10 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
11 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
13 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
14 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Ağ Temelleri
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BLP105 Ağ Temelleri Zorunlu 1 1 0 2 2
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
MAT101 Matematik Zorunlu 4 0 0 4 7
BLP101 Programlama Temelleri Zorunlu 3 1 0 4 6
SBP-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
BLP103 Web Tasarımının Temelleri Zorunlu 2 1 0 3 3
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
BLP102 Mesleki Matematik Zorunlu 3 0 0 3 6
SBP-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 0
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
BLP104 Veri Tabanı-I Zorunlu 3 1 0 4 6
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2
BLP120 Yazılım Mimarileri Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Görsel Programlama-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BLP201 Görsel Programlama-I Zorunlu 3 1 0 4 4
BLP219 Grafik ve Animasyon-I Zorunlu 2 1 0 3 4
BLP203 İnternet Programcılığı-I Zorunlu 3 1 0 4 5
BLP209 Nesne Tabanlı Programlama I Zorunlu 3 1 0 4 6
SBP-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 7
BLP205 Veri Tabanı-II Zorunlu 3 1 0 4 4


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBP-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 10
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BLP107 Ofis Yazılımları Zorunlu 2 2 0 3 4
BLP109 Yazılım Kurulumu ve Yönetimi Zorunlu 1 1 0 2 6
BLP111 Temel Elektronik Zorunlu 2 0 0 2 0
BLP113 Bilişim Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0
İŞG111 İş Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 2
MET121 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BLP122 Bilgisayar Donanımı Zorunlu 2 2 0 3 0
BLP124 Web Editörü Zorunlu 2 2 0 3 0
BLP126 Açık Kaynak İşletim Sistemi Zorunlu 2 2 0 3 0
BLP128 Sensörler Zorunlu 2 2 0 3 0
BLP130 Gömülü Sistemler Zorunlu 3 0 0 3 5
BLP132 Bilgi ve Ağ Güvenliği Zorunlu 3 0 0 3 0
BLP134 Veri Yapıları ve Programlama Zorunlu 2 2 0 3 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BLP211 Mesleki Yabancı Dil-I Zorunlu 2 0 0 2 9
BLP213 Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 3 1 0 4 5
BLP215 Mobil Programlama Zorunlu 3 1 0 4 5
BLP217 İçerik Yönetim Sistemi Zorunlu 2 0 0 2 2
BLP221 Bilgisayar Ağlarının Programlanması Zorunlu 3 1 0 4 0
İŞY201 İşletme Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ART202 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
BLP208 Sunucu İşletim Sistemi Zorunlu 3 1 0 4 5
BLP212 Mesleki Yabancı Dil-II Zorunlu 2 0 0 2 2
BLP216 Web Projesi Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
BLP220 Oyun Programlama Zorunlu 3 1 0 4 5
BLP226 Görsel Programlama-II Zorunlu 3 1 0 4 4
BLP238 İnternet Programcılığı-2 Zorunlu 3 1 0 4 5
BLP240 Sistem Analizi ve Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 5
BLP242 Nesne Tabanlı Programlama-2 Zorunlu 3 1 0 4 0
BLP244 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 2
İLT212 İletişim Zorunlu 2 0 0 2 2
İSY212 İş Yeri Uygulaması Zorunlu 0 16 0 8 16
İSY214 İşyeri Eğitimi Zorunlu 8 4 0 10 14