Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBMAT107 Matematik I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Matematiğin temel konularından olan tek değişkenli fonksiyonların tanıtımı ve bu fonksiyonlar için limit, süreklilik, türev ve fonksiyon eğrileri kavramlarının öğretilmesi. Matematiğin istatistik problemlerine rasyonel ve analitik bir şekilde uygulama yeteneği verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yüksel Öner

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Halilov, H., Hasanoğlu, A. ve Can, M. “Yüksek Matematik I Tek değişkenli Fonksiyonlar Analizi”, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1999. 2. Hacısalihoğlu, H. H. Ve Balcı, M. “ Temel ve Genel Matematik”, Cilt I, Ertem Basın Yayın dağıtım, Ankara, 1996. 3.Çallıalp, F. Ve Canoğlu, A. “Çözümlü Matematik Analiz I-II”, Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak., İstanbul,1999. 4. Cerit, C. Ve Canoğlu A., “ Matematik Analiz I”, İstanbul, 1991. 5. Cerit, C. “Çözümlü Yüksek Matematik –Calculus- Problemleri 1”, İ.T.Ü. Fen-Edeb. Fak., İstanbul, 1998. 6. Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sayılar Fonksiyonlar Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı Türev ve Uygulamaları Eğri çizimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 14 10 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 1
49 Performans 14 10 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 8 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayı sistemleri, mutlak değer ve tam değer kavramları, eşitsizlikler ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
2 Lineer Nokta Kümeleri ve özellikleri, bir kümenin en büyük alt sınırı ve en küçük üst sınırı, en büyük elemanı ve en küçük elemanı, yığılma noktası ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
3 Fonksiyon kavramı ve özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
4 Elemanter ve elemanter olmayan fonksiyonlar ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
5 Elemanter ve elemanter olmayan fonksiyonlar ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
6 Limit kavramı, bir dizinin limiti, dizinin yakınsaklık özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
7 Bir fonksiyonun limiti, sağ ve sol limitler, bazı trigonometrik limitler ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
8 ARASINAV
9 Süreklilik, süreksizlik türleri, sürekli fonksiyonların özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
10 Türev kavramı, türev almada genel kurallar, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların türevi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
11 Logaritma fonksiyonunu türevi, üstel fonksiyonun türevi, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
12 Kapalı fonksiyonun türevi, parametrik denklemleri verilen fonksiyonların türevi, yüksek mertebeden türev ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
13 Fonksiyon özelliklerinin incelenmesi, ekstremum noktalarının bulunması, monotonluk ve iç-dış bükey bölgelerin bulunması ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
14 Belirsizlik limitleri, L’hospital kuralı, Taylor açılımı, McLaurin açılımı ve bu konularla ilgili örnek çözümleri
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240056 Türevi başta optimizasyon problemleri olmak üzere istatistik alanındaki problemlerde uygulayabilme.
2 1240057 Fonksiyonların verilen noktalarda limitlerini ve süreklilik durumlarını yorumlayabilme.
3 1240058 Fonksiyonun tanımını ve temel fonksiyonları kavrayabilme
4 1240059 İstatistik alanındaki problemlerle rasyonel bir düşünce yeteneği kazanabilme
5 1240060 Analitik düşünme yeteneğini geliştirme
6 1240061 İstatistik ve Olasılık Teorisinde limit, süreklilik ve türev alma kurallarını kullanabilme becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 5 4 5 2 5 3 5 4 5 4 5 2 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 3
2 5 4 5 2 5 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 5 4 5 2 5 4 5 4 5
3 4 5 4 5 2 5 2 5 2 5 2 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 4 1
4 2 5 4 5 2 4 5 2 4 4 5 4 5 4 2 1 4 2 1 4 5 2 4 5 2 5
5 4 5 2 5 4 5 2 5 2 3 5 4 5 2 5 2 5 2 5 5 5 4 4 5 4 5
6 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek